Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:643) till statsmyndigheterna om föreningsverksamhet i myndighets lokaler m.m.

SFS nr
1973:643
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1973-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Det är angeläget att myndigheterna på olika sätt stöder den
föreningsverksamhet som förekommer vid myndigheterna. Detta kan ske
genom att myndighet upplåter lokaler för sammanträden eller andra
föreningssammankomster. Förening kan även anvisas plats i myndighetens
lokaler, där föreningen får hålla text- eller bildmateriel, som anknyter
till dess verksamhet, tillgänglig för myndighetens personal. Medgivande
att använda myndighets lokaler som nyss sagts bör lämnas i den mån så
kan ske med hänsyn till arbets- och lokalförhållandena inom myndigheten.

I fråga om förening som bedriver politisk verksamhet tillämpas detta
cirkulär, om föreningen består av enbart arbetstagare hos myndigheten
och har lämnat uppgift till denna om styrelseledamöternas namn. Med
text- eller bildmateriel avses därvid även valmateriel såsom flyglad,
valkuvert och valsedlar.