Lag (1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad

SFS nr
1973:651
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:789
Upphävd
1988-01-01

1 § Innehar vid upplösning av äktenskapsliknande samlevnad mellan ogift
man och ogift kvinna den ena av parterna hyres- eller bostadsrätt till
lägenhet, vilken uteslutande eller huvudsakligen skolat tjäna som
parternas gemensamma bostad, får den andra parten övertaga hyres- eller
bostadsrätten, om han bäst behöver bostaden och det med hänsyn till
omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om parterna ej har eller har
haft barn tillsammans, gäller vad nu sagts endast om synnerliga skäl
talar därför.

Upplöses samlevnaden genom att den av parterna som innehar hyres- eller
bostadsrätten avlider, tillämpas bestämmelserna i första stycket i fråga
om rätt för den efterlevande att övertaga hyres- eller bostadsrätten.

2 § Part förlorar sin rätt att övertaga hyres- eller bostadsrätten, om
han icke framställt anspråk därpå senast tre månader efter det att han
har flyttat från lägenheten.

3 § Den som enligt 1 § övertager hyres- eller bostadsrätt skall vid
övertagandet till andra parten erlägga lösen motsvarande rättens värde.
Om synnerliga skäl föreligger, får anstånd med betalningen beviljas
parten mot att han ställer godtagbar säkerhet.

4 § Uthyres sådan lägenhet som avses i 1 § av ena parten eller hans
dödsbo helt eller delvis till annan utan andra partens samtycke och
länder uthyrningen denne till förfång, skall på andra partens yrkande
uthyrningen gå åter, om han väcker talan därom inom tre månader från det
han fick kännedom om uthyrningen. Han kan även föra talan om hyresgästens
avhysning. Rätten får medgiva hyresgästen skäligt rådrum med
avflyttningen.

Vägrar part att samtycka till uthyrning, kan rätten på ansökan tillåta
den, om skäl till vägran finnes ej vara för handen. I fråga om rättens
domförhet och sammanträde vid avgörande av sådant ärende gäller vad som
är föreskrivet om ärende som angår medgivande till åtgärd enligt 6 kap. 6
§ giftermålsbalken.

5 § Bestämmelserna i 4 § har motsvarande tillämpning på överlåtelse eller
pantsättning av hyres- eller bostadsrätt som avses i 1 §.

6 § Med hyresrätt och bostadsrätt likställes andel däri.

Är hyresrätt knuten till andelsrätt i förening eller bolag, skall vad i
lagen är föreskrivet om bostadsrätt äga motsvarande tillämpning i fråga
om andelsrätten.

7 § I mål om rätt att övertaga hyres- eller bostadsrätt enligt 1 § kan
rätten på yrkande av endera parten för tiden intill dess laga kraft
ägande dom föreligger efter vad som finnes skäligt förordna, vilken av
parterna som skall få nyttja bostaden samt, om nyttjandet tillägges part
som ej har hyres- eller bostadsrätten, vad han skall erlägga för
nyttjandet och i övrigt har att iakttaga.

Förordnande får meddelas utan huvudförhandling. Innan förordnande
meddelas, skall tillfälle att yttra sig över yrkandet beredas andra
parten. Har förordnande meddelats, skall rätten, när målet avgöres, pröva
om åtgärden skall bestå.

Beslut som avses i denna paragraf får verkställas lika med laga kraft
ägande dom men kan när som helst återkallas av rätten.

Övergångsbestämmelser

1973:651

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974 och gäller till utgången av
år 1979.

Lagen äger ej tillämpning, om samlevnaden upphört före lagens
ikraftträdande.

Har anspråk på att få övertaga hyres- eller bostadsrätt framställts under
lagens giltighetstid, skall även efter denna tid bestämmelserna i lagen
äga tillämpning i fråga om anspråket.

1979:1067

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1973:651) om ogifta
samboendes gemensamma bostad, som gäller till utgången av år 1979, skall
ha fortsatt giltighet till utgången av år 1984.

Övergångsbestämmelser

1987:789

Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i kraft
den 1 januari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem upphävs lagen
(1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad. Den gamla lagen skall
dock fortfarande tillämpas, när samboförhållandet har upphört före
ikraftträdandet och när fråga är om giltigheten av ett förfogande utan
samtycke över egendom före ikraftträdandet.