Kungl. Maj:ts cirkulär (1973:667) till samtliga statsmyndigheter om upphandling av statliga byggnads- och anläggningsarbeten till fast pris;

SFS nr
1973:667
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1491
Upphävd
1994-01-01

Gustaf Adolf etc. etc. Vår ynnest etc. Statliga byggnads- och
anläggningsarbeten skall upphandlas till fast pris utan
indexreglering. Om särskilda skäl föreligger får upphandling av sådana
arbeten ske till rörligt pris. När tiden från anbudsdag till avtalad
dag för färdigställande därvid ej överstiger två år får upphandling
till rörligt pris endast ske efter samråd med riksrevisionsverket.

I avtal om upphandling till fast pris får förbehåll göras om ändring
av priset för kostnadsändring på grund av offentlig myndighets åtgärd
eller för kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat
krisförhållande med liknande effekt. Beslut om sådan ändring av priset
får ske först efter samråd med riksrevisionsverket.

Vid upphandling till fast pris får avtalas om ändring av priset på
grund av onormala prisförändringar på i arbetet ingående material.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av dessa bestämmelser meddelas
av riksrevisionsverket.