Statistiska centralbyråns kungörelse (1973:67) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1973:67
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1973-03-05

Med stöd av Kungl. kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal
enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring
av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån
beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående
bidragsbelopp skall höjas med tio procent fr.o.m. den 1 april 1973.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss
nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.