Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen

SFS nr
1973:686
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1973-07-20

1 § Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig
anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen
och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.

Anmälan göres hos patent- och registreringsverket
(registreringsmyndigheten).

2 § Till anmälningshandlingen skall fogas
1. beskrivning av vapnet,
2. färgbild av vapnet med en sköldhöjd av 14 cm, i tre exemplar,
3. bestyrkt avskrift av beslut om antagande av vapnet,
4. yttrande av statens heraldiska nämnd, om sådant yttrande erfordras
enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella
beteckningar.

Vid anmälan skall erläggas en avgift på 500 kronor.

3 § Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 § Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla
1. anteckning om dagen för registreringen,
2. beskrivning och bild av vapnet,
3. uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet
registrerats.

5 § När registrering skett efter anmälan, utfärdar
registreringsmyndigheten bevis därom.