Förordning (1973:687) med instruktion för styrelsen för internationell utveckling

SFS nr
1973:687
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1973-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:531
Upphävd
1988-09-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3§ 1 och 2,
tillämpas på styrelsen för internationell utveckling.

Uppgifter

2 § Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för det direkta
utvecklingssamarbete som Sverige bedriver med utvecklingsländer. I den
omfattning regeringen särskilt föreskriver handlägger styrelsen dessutom
ärenden som rör samarbete på utvecklingsområdet med mellanstatliga
organisationer. Styrelsen har vidare tillsyn över biståndsinsats som
genomförs med bidrag från styrelsen av annan svensk myndighet,
organisation eller företag och, om annat ej föreskrivs, över
biståndsinsats som regeringen uppdrager åt annan myndighet, organisation
eller företag. Förordning (1975:2).

3 § Det åligger styrelsen särskilt att

i den utsträckning dess verksamhet kräver följa utvecklingen såväl i
utvecklingsländerna som på biståndsverksamhetens område i Sverige, i
andra biståndsgivande länder och hos internationella organ samt samla,
ordna och tillhandahålla uppgifter härom,

före den 1 september varje år till regeringen avge förslag till
anslagsframställningar och andra framställningar hos nästa års riksdag i
frågor om det direkta utvecklingssamarbetet med utvecklingsländerna,

även i övrigt utarbeta och till regeringen ge in förslag till
långtidsplaner och kostnadsberäkningar för sådant samarbete som avses i
föregående punkt,

verkställa utredningar och avge yttranden rörande frågor på
utvecklingssamarbetets område,

fullgöra de administrativa uppgifter i fråga om nordisk
biståndsverksamhet som ankommer på Sverige,

sörja för eller bistå vid rekrytering, utbildning och handledning av
personal inom utvecklingssamarbetet samt förse personal inom det direkta
utvecklingssamarbetet med information och instruktioner,

föranstalta om yrkesfortbildning av kvalificerade fackmän från
utvecklingsländer,

sprida upplysning om utvecklingen i utvecklingsländerna och om de
sociala, politiska och ekonomiska faktorernas roll i denna utveckling
samt om Sveriges insatser för att bidraga till ekonomisk och social
utveckling och utjämning i dessa länder. Förordning (1975:2).

4 § Styrelsen bör i sin verksamhet samarbeta med de svenska
förbindelseorganen för Förenta nationernas fackorgan, med andra
myndigheter och organisationer samt med företag och enskilda personer.
Styrelsen bör även i övrigt medverka i strävandena till samordning och
enhetlighet i svensk biståndsverksamhet.

5 § Styrelsen skall i sitt samarbete med internationella organisationer
samt myndigheter och organisationer i andra länder anpassa sig till
utrikesförvaltningens allmänna verksamhet och principer.

6 § Föreskrifter för biståndsinsats fastställs av styrelsen om
regeringen ej bestämmer annat. Förordning (1978:2).

7 § Styrelsen skall, när den bedömer att omfattningen av
utvecklingssamarbetet med något land påfordrar detta, hos regeringen
göra framställning om inrättande av biståndskontor inom svensk
utlandsmyndighet. Förordning (1975:2).

Organisation

8 § Styrelsen består av tolv personer. I styrelsen ingår
generaldirektören. Denne är ordförande och en av de andra ledamöterna är
vice ordförande. Förordning (1983:475).

9 § Generaldirektören är chef för styrelsen.

Styrelsens verksamhet är organiserad i en enda myndighet. Vid denna är
samtliga tjänster inrättade och personalen anställd.

Inom styrelsen finns tre avdelningar med regionansvar, en avdelning för
byråer med ansvar för olika sektorer och en administrativ avdelning. Vid
styrelsen får finnas högst 10 byråer samt 16 biståndskontor.

Inom styrelsen finns fem avdelningschefer.

Varje byrå förestås av en byråchef. Förordning (1986:69).

10 § Hos styrelsen är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita experter och
sakkunniga.

11 § Till styrelsens förfogande finns en lönedelegation med uppgift att
ge råd i frågor om anställningsvillkor för biståndspersonal. Om
delegationens sammansättning och verksamhet gäller särskilda av
regeringen utfärdade föreskrifter. Förordning (1975:2).

Ärendenas handläggning

12 § I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, avgörs

1. frågor av principiell betydelse för styrelsens verksamhet,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till inrättande av biståndskontor,

4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

5. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönefält N 21–N 25,

6. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

7. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum. Förordning
(1986:69).

13 § I pleniärenden är styrelsen beslutför när generaldirektören och
minst fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett pleniärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa plenum. Förordning
(1986:802).

14 § Ärende som icke skall avgöras i plenum avgörs av generaldirektören
ensam.

15 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören.

Avdelningen för byråer med ansvar för olika sektorer svarar för den
administrativa ledningen av byråerna och för att sakkunskap finns
tillgänglig inom sektorerna. I verksamhetsplaneringen tilldelas
avdelningarna med regionansvar denna sakkunskap efter behov. Ledningen
av planering, genomförande och uppföljning av projekt och program
ankommer på den regionale avdelningschefen. Förordning (1986:69).

16 § Styrelsen får överlämna åt utlandsmyndighet eller annan myndighet
att på styrelsens vägnar avgöra ärende eller grupp av ärenden vilkas
beskaffenhet icke är sådan att prövningen bör ankomma på styrelsen eller
generaldirektören.

17 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst
ärende eller viss grupp av ärenden.

18 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes
ställföreträdare, fullgörs generaldirektörens åligganden av den
avdelningschef generaldirektören bestämmer.

19 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

Första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten,
till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:2).

20 § Ärende avgörs efter föredragning som ankommer på chefen för den
byrå dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som
handläggs enligt 15§ avgörs utan föredragning.

Generaldirektören får övertaga beredning och föredragning av ärende.

Byråchef får närvara när ärende som hör till hans byrå föredrages av
annan.

21 § har upphävts genom förordning (1986:802).

22 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

23 § Generaldirektören, avdelningschef, byråchef eller, efter beslut av
generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning
eller yttrande i ärende hos styrelsen.

Tjänstetillsättning

24 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som lägst byråchef eller motsvarande tillsätts av regeringen
efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av styrelsen.

Förordnande för avdelningschef att vara generaldirektörens
ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan
av generaldirektören.

Andra styrelseledamöter än generaldirektören samt vice ordförande
förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1986:69).

25 § Styrelsen får tillsätta även annan icke-ordinarie tjänst än som
anges i 9§ anställningsförordningen (1965:601) utan att tjänsten
kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1978:51).

26 § Besked enligt 37§ andra stycket anställningsförordningen (1965:601)
lämnas av styrelsen i fråga om avdelningschef, som ej är
generaldirektörens ställföreträdare, och i fråga om byråchef. Förordning
(1978:51).