Kungörelse (1973:688) angående tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna

SFS nr
1973:688
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1973-06-05

Kungl. Maj:t har funnit gott giva tillkänna, att den mellan Sverige,
Danmark, Finland, Island och Norge den 2 april 1973 träffade
överenskommelsen, som i härvid fogad bilaga återges i svensk text, om
tillägg till överenskommelsen den 12 juli 1957 om upphävande av
passkontrollen vid de internordiska gränserna skall lända till
efterrättelse från och med den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till
yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Bilaga

Överenskommelse

mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg till
överenskommelsen den 12 juli 1957 mellan samma stater om upphävande av
passkontrollen vid de internordiska gränserna

De fördragsslutande staterna har enats om följande tillägg till
överenskommelsen den 12 juli 1957 mellan Sverige, Danmark, Finland och
Norge om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna
(nedan kallad passkontrollöverenskommelsen), till vilken Island anslutit
sig den 24 september 1965.

Artikel 1

I den mån det erfordras till fullgörande av förpliktelse som den 1 juli
1973 åvilar fördragsslutande stat i förhållande till icke
fördragsslutande stat, får den fördragsslutande staten göra följande
avvikelser från passkontrollöverenskommelsen.

a) Utan hinder av artikel 5 första stycket skall fördragsslutande stat
kunna frånfalla kravet på uppehållstillstånd för särskilda kategorier av
arbetstagare.

b) Utan hinder av artikel 5 tredje stycket skall fördragsslutande stat
vid beräkning av den uppehållstillståndsfria tiden kunna underlåta att
avräkna tid för tidigare vistelse i fördragsslutande stat.

c) Utan hinder av artikel 6 skall fördragsslutande stat kunna underlåta
att avvisa utlänning, om icke avvisningen grundas på hänsyn till allmän
ordning, allmän säkerhet och folkhälsa i den fördragsslutande staten.

Har stat med tillämpning av denna undantagsbestämmelse underlåtit att
avvisa utlänning, är den dock, med den begränsning som anges i artikel
10 tredje stycket, skyldig att återtaga utlänningen om denne inrest i
annan fördragsslutande stat. Detsamma gäller om fördragsslutande stat
eljest till fullgörande av sina förpliktelser mot icke fördragsslutande
stat icke avvisat utlänning som saknar föreskrivet arbetstilltånd i
annan fördragsslutande stat, om utlänningen inrest i sistnämnda stat.

d) Utan hinder av artikel 9 första stycket skall fördragsslutande stat
kunna tillåta utlänning, som utvisats från annan fördragsslutande stat,
att inresa utan särskilt tillstånd, om avvisning kan underlåtas med
tillämpning av bestämmelsen under c).

Artikel 2

Har inom ramen för fördragsslutande stats samarbete med icke
fördragsslutande stat förslag framlagts till bestämmelser, som är
oförenliga med passkontrollöverenskommelsen i förening med denna
överenskommelse, skall, sedan övriga fördragsslutande stater enligt
artikel 4 andra stycket passkontrollöverenskommelsen underrättats om
förslaget, på fördragsslutande stats begäran överläggningar mellan de
fördragsslutande staterna äga rum. Överläggningarna skall äga rum innan
beslut fattas med anledning av förslaget, såvida icke tvingande skäl gör
det nödvändigt att omedelbart fatta sådant beslut. I sistnämnda fall
skall överläggningarna äga rum så snart som möjligt sedan beslut
fattats.

Vid överläggningarna skall de fördragsslutande staterna söka klargöra
verkningarna av de nya bestämmelserna för det nordiska
passkontrollsamarbetet samt överväga vilka ändringar i
passkontrollöverenskommelsen eller i denna överenskommelse som kan bli
erforderliga.