Kungörelse (1973:698) om försäkran angående frihet från vissa äktenskapshinder

SFS nr
1973:698
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-08-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1015
Upphävd
1988-01-01

Skriftlig försäkran som man och kvinna enligt 3 kap. 3 §
giftermålsbalken har att avge i samband med hindersprövning skall
vara avfattad enligt formulär som riksskatteverket fastställer. Om den
som avger försäkran ej personligen avlämnar handlingen till
pastorsämbetet, skall hans underskrift vara styrkt med vittnen.

Blankett för försäkran tillhandahålles av pastorsämbetet.