Kungörelse (1973:699) om garanti för obligationslån

SFS nr
1973:699
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-09-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna, att Kungl. Maj:t /k/ dels
/-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda nio
obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat
garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt åtta miljarder tjugo
miljoner sexhundranittioåttatusen kronor.

Obligationslån Lånebelopp kr.

Svenska statens 6 1/2 % obligationslån 1972–11–15
lån nr 107 1 200 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån 1973–01–10
lån nr 108 700 000 000
Svenska statens 6 1/2 % obligationslån 1973–03–18
lån nr 109 1 600 000 000
Svenska statens 6 1/4 % obligationslån 1973–05–20
lån nr 110 1 514 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån 1973–04–11
lån nr 111 800 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån 1973–06–10
lån nr 112 800 000 000
1972 års andra premieobligationslån 300 000 000
1972 års sparobligationslån 556 698 000
1973 års premieobligationslån 550 000 000