Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:702) med anledning av konung Gustaf VI Adolfs frånfälle;

SFS nr
1973:702
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1973-09-19

Vi Carl Gustaf, Sveriges konung, ger till känna följande.

Ett hårt slag har drabbat fosterlandet. Sveriges, Götes och Vendes
Konung, Gustaf VI Adolf, har avlidit den 15 september 1973 kl. 20.35.
Sveriges folk känner djup sorg över hans bortgång.

En sällsynt andlig resning kännetecknade Gustaf VI Adolf både som
människa och statsöverhuvud. Med okuvlig pliktuppfyllelse och levande
förståelse för tidens strömningar har han med taktfull fasthet fyllt
sin konungsliga gärning under en nära tjugotreårig regeringstid.

Den betydelsefulla nyorienteringen av vårt samhälle, liksom Sveriges
ökade gemenskap med omvärlden, har av Gustaf VI Adolf mötts med stor
förståelse. Hans betydelsefulla kulturella insatser på en mängd
områden har i hög grad gagnat vårt land.

Gustaf VI Adolf har blivit en förebild för en konung i ett
demokratiskt samhälle. Han har omfattats med vördnad och tillgivenhet
av alla svenskar och hans gärningar har följts med beundran och
tacksamhet.

Det rum den hädangångne lämnat har Vi nu intagit. Sålunda har Vi
enligt gällande grundlagar tillträtt rikets styrelse som Sveriges
konung.