Kungörelse (1973:710) om rättsmedicinsk obduktion

SFS nr
1973:710
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1973-09-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:832
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:945

1 § Beslut om rättsmedicinsk obduktion meddelas av domstol,
länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet.

Beslut om rättsmedicinsk obduktion skall genast tillställas chefen för
den avdelning inom rättsmedicinalverket där obduktionen enligt 2 § skall
utföras. Vid beslutet skall fogas de protokoll och övriga handlingar som
kan tjäna till ledning vid obduktionen. Förordning (1991:945).

2 § Rättsmedicinsk obduktion skall utföras på den rättsmedicinska
avdelningen i det rättsläkardistrikt där den som meddelat beslutet
finns. Om det finns särskilda skäl får obduktion göras på en annan
rättsmedicinsk avdelning eller på någon annan plats inom distriktet än
avdelningen. Förordning (1991:945).

3 § Rättsmedicinsk obduktion utförs av chefen för den rättsmedicinska
avdelning där obduktionen skall göras eller av den läkare vid
avdelningen som chefen bestämmer. Förordning (1991:945).

4 § Om en polismyndighet har beslutat om rättsmedicinsk obduktion eller
om obduktionen av annat skäl är av betydelse för polismyndigheten, skall
myndigheten underrättas om tid och plats för obduktionen. En sådan
polismyndighet får också närvara vid obduktionen. Förordning (1991:945).

5 § Mot beslut om rättsmedicinsk obduktion får talan icke föras, i den
mån ej annat följer av föreskrift i rättegångsbalken.

6 § Rättsmedicinalverket meddelar de föreskrifter som behövs om
förfarandet vid rättsmedicinsk obduktion, om protokoll över
förrättningen och om läkarens utlåtande över förrättningen. Förordning
(1991:945).