CECA-kungörelse (1973:720)

SFS nr
1973:720
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-09-13

1 § CECA-lagen (1972:762) skall tillämpas för att säkerställa
genomförandet av, förutom bestämmelser som avses i 1 § första stycket
samma lag, bestämmelser med motsvarande innehåll i ett avtal den 16
december 1974 mellan Sverige och Finland. Kungörelse (1974:1003).

2 § Föreskrifter som avses i 2 § CECA-lagen (1972:762) meddelas av
kommerskollegium. Kollegiet får till Kungl. Maj:t hänskjuta ärende om
föreskrift av större vikt.

Kollegiet utövar även de befogenheter, som avses i 3 och 7 §§
CECA-lagen. Kungörelse (1974:1003).

3 § Ersättning jämlikt CECA-lagen (1972:762) utgår av allmänna medel
och bestämmes av kommerskollegium enligt de grunder, som gäller för
ersättning av allmänna medel till vittne. Kungörelse (1974:1003).