Kungörelse (1973:766) om interimslicens för fordon

SFS nr
1973:766
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:558
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:786

1 § Beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i
bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1988:1433).

2 § Interimslicens för ett fordon, som inte är registrerat i Sverige
och som förs in i landet för att stadigvarande brukas här, får
meddelas den som inte yrkesmässigt driver tillverkning av eller
handel med motordrivna fordon, släpfordon eller terrängsläp.
Förordning (1995:108).

3 § Med stöd av interimslicens får ett fordon, som är försett med
interimsskylt på motsvarande sätt som gäller om registreringsskylt
enligt 19 § bilregisterkungörelsen (1972: 599), brukas utan hinder av
8 § bilregisterkungörelsen

1. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, plats
för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller
liknande och till en sådan plats eller lokal eller till garage,

2. för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan
enligt 2 § lagen (1994: 2043) om vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet för besiktning samt för provkörning vid besiktning.

Sedan fordonet efter införsel registrerats och godkänts vid
registreringsbesiktning eller upptagits i typintyg får det dock
brukas för andra ändamål än som avses i första stycket 1 och 2. Detta
gäller, dock inte om fordonet efter besiktningen eller upptagande i
typintyg underkastats sådan ändring som avses i 38 §
fordonskungörelsen (1972: 595). Förordning (1995:108).

3 a § Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet
inte brukas i strid mot bestämmelserna i 3 §. Förordning (1999:786).

4 § Fråga om meddelande av interimslicens prövas av Tullverket.
Förordning (1999:486).

5 § Ansökan om interimslicens skall göras skriftligen. Ansökningen skall
innehålla

1. beträffande ägaren

a) om denne är fysisk person, uppgift om namn,

bostads- eller postadress eller, om han ej är folkbokförd, annan adress
i landet,

tilldelat personnummer,

b) om denne är juridisk person, uppgift om namn eller firma, adress i
landet,

tilldelat nummer i länsstyrelsens register över skattskyldiga eller
annat motsvarande nummer, som tilldelats ägaren,

2. beträffande det fordon som ansökan avser uppgifter som behövs för
fordonets identifiering.

Avser ansökningen motorfordon, terrängmotorfordon eller traktor, skall
vid ansökan företes bevis om att fordonet är trafikförsäkrat eller att
sådan gränsförsäkring som avses i 12 § trafikförsäkringsförordningen
(1976:359) tecknats för fordonet. Förordning (1991:774).

6 § Interimslicens gäller under en månad från den dag den meddelades.

Licensen skall medföras under färd och på tillsägelse visas upp för
bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Förordning (1986:13).

7 § För interimslicensen och interimsskyltarna betalas till
Tullverket en interimsavgift på sammanlagt 150 kronor.
Förordning (1999:486).

8 § Sedan interimsavgiften betalats, skall Tullverket lämna ut
interimsskyltar till licensinnehavaren för bil två skyltar och för
motorcykel, traktor, motorredskap, släpfordon eller terrängfordon en
skylt. Tullverket svarar för upphandlingen av interimsskyltarna.
Förordning (1999:486).

9 § Interimsskylten upptar fordonets interimsnummer. Interimsnumret
bestäms av Vägverket och det skall motsvara det registreringsnummer som
fordonet kommer att tilldelas i samband med registrering en. Tecknen på
skylten utförs i vitt på röd botten. Förordning (1992:1524).

10 § En interimsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan
avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att
skylten inte går att avläsa. Förordning (1986:13).

11 § har upphävts genom förordning (1981:70).

12 § När bevis företetts att ett fordon är trafikförsäkrat i svensk
försäkringsanstalt, skall Tullverket underrätta denna anstalt om
fordonets interimsnummer. Förordning (1999:486).

13 § Till penningböter döms ägaren av ett motordrivet fordon
eller ett släpfordon om han eller hon uppsåtligen eller av
oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommit på honom
eller henne för att hindra att fordonet brukas i strid mot
bestämmelserna i 3 §. Även föraren döms till penningböter, om
han eller hon kände till eller borde ha känt till hindret för
fordonets brukande.

I fråga om ansvar enligt första stycket gäller också 88 och
92 §§ bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1999:786).

14 § Den som vid ansökan enligt 5 § första stycket uppsåtligen eller av
oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

15 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 §
andra stycket eller 10 § döms till penningböter.
Förordning (1999:786).

15 a § har upphävts genom förordning (1988:1433).

16 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av Tullverket. Föreskrift meddelas i fråga som rör
polismyndighets verksamhet efter samråd med Rikspolisstyrelsen och i
övrigt efter samråd med Vägverket. Förordning (1999:486).

17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1999:486).

Övergångsbestämmelser

1988:1433

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Föreskriften i 8 §
andra meningen träder dock i kraft den 1 juli 1989.

För interimslicens som meddelats före den 1 januari 1989 gäller äldre
föreskrifter.

1992:1524

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993 utom i fråga om
bestämmelsen i 9 § sista meningen, som träder i kraft den 1 april 1993.