Vägtrafikskatteförordning (1973:776)

SFS nr
1973:776
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1065
Upphävd
1989-01-01

1 § Beteckning som användes i denna förordning har samma betydelse som
i vägtrafikskattelagen (1973:601) respektive fordonskungörelsen
(1972:595).

Med omräkningsfaktor förstås den faktor med vilken
kilometerräknarställningen på ett fordon skall multipliceras för att
körsträckan uttryckt i kilometer skall erhållas. Förordning
(1978:127).

2 § Riksskatteverket fastställer efter samråd med
trafiksäkerhetsverket blanketter för fastställande, uppbörd,
inbetalning och kontroll av fordonsskatt och kilometerskatt.
Förordning (1986:973).

3 § Riksskatteverket får anordna möte för överläggning med tjänstemän
vid länsstyrelserna i fråga som rör fordonsskatt eller kilometerskatt.

Länsstyrelsen beslutar om tjänstemans deltagande i sådant möte.

Skatteår m.m.

4 § Skatteår, skatteperioder och uppbördsmånad för visst fordon
bestämmes efter slutsiffran i fordonets registreringsnummer enligt
följande uppställning.

Sista månaden i varje skatteperiod för kilometerskatt betecknas
avstämplingsmånad.

Förordning (1979:396).

Kilometerräknaruppgifter

5 § Uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt skall lämnas

1. i samband med att fordon första gången blir
kilometerskattepliktigt,

2. i samband med att fordon upphör att vara kilometerskattepliktigt av
annan anledning än avställning,

3. i samband med att avställt fordon tages i bruk på sätt som är
tillåtet i fråga om avställt fordon,

4. i samband med att fordon upphör att brukas på sätt som är tillåtet
i fråga om avställt fordon, om uppgift enligt 3 har lämnats,

5. senast vid utgången av varje skatteperiod, om fordonet varit
kilometerskattepliktigt under någon del av tiden mellan föregående
avstämpling enligt denna paragraf och ingången av
avstämplingsmånaden,

6. i samband med ägarbyte, utom i de fall då fordonet varit avställt
under hela den tid förre ägaren varit upptagen i bilregistret som
ägare,

7. i samband med beslut om konkurs.

Uppgift enligt första stycket 1–5 skall lämnas av fordonsägaren,
uppgift enligt första stycket 6 skall lämnas av förre ägaren och
uppgift enligt första stycket 7 skall lämnas av
konkursförvaltaren. Om uppgift enligt första stycket 6 inte har
lämnats av den förre ägaren får länsstyrelse begära in uppgiften även
från den nye ägaren.

Uppgift enligt första stycket lämnas genom avstämpling på blankett
enligt fastställt formulär. Länsstyrelse får dock medge att uppgift
enligt första stycket 6 lämnas på annan blankett.

Skyldighet att lämna uppgift enligt första stycket 5 föreligger inte
om avstämpling under avstämplingsmånaden har gjorts enligt första
stycket 3, 6 eller 7, 32 § fjärde stycket eller 40 § andra stycket.
Detsamma gäller om avstämpling under avstämplingsmånaden har gjorts
enligt 5 § första stycket förordningen (1973:777) om återbetalning och
avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket
eller om sådan avstämpling har gjorts före avstämplingsmånaden på
grund av att fordonet har förts ut ur riket till annat land än Norge
eller Finland och fordonet därefter ej har förts in i riket förrän
efter utgången av avstämplingsmånaden. Förordning (1986:215).

6 § Blankett för uppgift enligt 5 § första stycket 1–4, 6 och 7
tillhandahålls av länsstyrelse.

Avstämpling enligt 5 § första stycket 1 skall göras innan fordonet tas
i bruk efter skattepliktens inträde. Avstämpling enligt 5 § första
stycket 2 eller 3 skall göras tidigast tredje dagen innan fordonet
upphör att vara kilometerskattepliktigt. Av 36 §
bilregisterkungörelsen (1972:599) framgår att avstämpling enligt 5 §
första stycket 4 i vissa fall är en förutsättning för att avställning
skall upphöra. Avstämpling enligt 5 § första stycket 6 skall göras i
samband med äganderättsövergången. Avstämpling enligt 5 § första
stycket 7 skall göras snarast efter beslutet om konkurs.

Avstämplad blankett skall sändas till länsstyrelse, i fall som
avses i 5 § första stycket 1, 2, 3 eller 7 omedelbart efter
avstämplingen och i fall som avses i 5 § första stycket 6
tillsammans med anmälan enligt 51 § bilregisterkungörelsen. Förordning
(1986:973).

7 § Trafiksäkerhetsverket tillställer fordonsägare blankett enligt 5 §
första stycket 5 senast den 15 i avstämplingsmånaden.

Blanketten skall senast den 4 i månaden efter avstämplingsmånaden ha
kommit in till trafiksäkerhetsverket.

Har fordonsägare icke erhållit blankett som avses i första stycket
skall han anmäla detta till länsstyrelse senast en vecka före utgången
av avstämplingsmånaden. Länsstyrelsen tillställer fordonsägaren sådan
blankett utan dröjsmål. Förordning (1979:396).

8 § Riksskatteverket prövar fråga som avses i 17 § tredje stycket
vägtrafikskattelagen (1973:601). Medgivande som avses där får lämnas
under förutsättning att särskilda skäl föreligger och att körsträckan
för fordonet kan beräknas tillförlitligt på annat sätt än med hjälp av
kilometerräknarapparatur.

Riksskatteverket fastställer skatteår, skatteperioder och
uppbördsmånader för fordon som omfattas av medgivande enligt första
stycket. Förordning (1985:769).

9 § Är fordon försett med kilometerräknare utan anordning för
stämpling av räknarställningen skall i stället för avstämpling göras
anteckning om räknarens nummer och räknarställningen. I övrigt äger
vad som sägs om avstämpling i denna förordning motsvarande tillämpning
i fråga om sådan anteckning.

Har medgivande enligt 8 § lämnats skall fordonsägaren, för fordon som
omfattas av medgivandet, i stället för stämpelkort till
beskattningsmyndigheten lämna särskild uppgift om körsträckan. I fråga
om sådan uppgift tillämpas bestämmelserna i denna förordning om
uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt. Riksskatteverket
får, med avvikelse från denna förordning och efter samråd med
trafiksäkerhetsverket, meddela föreskrifter om uppgiftslämnande och
uppbörd. Förordning (1983:53).

Kilometerskattemärke

9 a § Kilometerskattemärke tillhandahålls av trafiksäkerhetsverket
eller av länsstyrelse. Riksskatteverket meddelar efter samråd med
generaltullstyrelsen föreskrifter om märkets utformning och placering
på fordonet.

Har ett märke förkommit eller förstörts tillhandahåller länsstyrelse
eller tullmyndighet ett nytt märke. Tullmyndigheten underrättar
länsstyrelse om utlämnande av ett sådant märke. Förordning
(1986:215).

10 § För beskattningsmyndighetens räkning påför trafiksäkerhetsverket,
om ej annat följer av andra stycket, fordonsskatt och kilometerskatt
samt verkställer uppbörd av sådan skatt, skattetillägg och
förseningsavgift.

Skatt enligt 23–25 a §§ vägtrafikskattelagen (1973:601) påförs av
beskattningsmyndigheten. Motsvarande gäller vid rättelse av beslut
enligt 26 a § vägtrafikskattelagen.

Saknas i bilregistret uppgift som behövs för påföring av skatt eller
föreligger i annat fall särskilda skäl härför får riksskatteverket
föreskriva att påföring av skatt skall ske enligt grunder som verket
bestämmer.

Vid ägarbyte påförs den förre ägaren kilometerskatt enligt första
stycket i samband med att uppgift om ägarbytet förs in i bilregistret.
Har uppgift enligt 5 § första stycket 6 inte kommit in till
länsstyrelse inom tio dagar efter det att uppgift om ägarbytet förts
in i bilregistret påförs kilometerskatt enligt tredje stycket. Vid
konkurs påförs konkursgäldenären kilometerskatt enligt första stycket
i samband med att uppgift om avstämpling enligt 5 § första stycket 7
förs in i bilregistret. Förordning (1986:973).

11 § Om ej annat följer av bilregisterkungörelsen (1972:599) svarar
länsstyrelse för att uppgift som behövs för beräkning av skattevikt
och av omräkningsfaktor för kilometerskattepliktigt fordon föres in i
bilregistret.

Trafiksäkerhetsverket beräknar skattevikt och omräkningsfaktor samt
för in uppgifter härom i bilregistret.

Riksskatteverket får efter samråd med trafiksäkerhetsverket föreskriva
att trafiksäkerhetsverket eller länsstyrelse i bilregistret skall
införa särskild uppgift som behövs för påföring eller uppbörd av
skatt. Förordning (1979:396).

12 § Uppbörd av fordonsskatt sker för skatteår eller, om skatten för
helt år överstiger 3 600 kronor, skatteperiod, om ej annat följer av
14 §.

Uppbörd av kilometerskatt sker för skatteperiod, om ej annat följer av
13 § andra stycket eller 15 §.

Riksskatteverket får efter samråd med trafiksäkerhetsverket föreskriva
att uppbörd av kilometerskatt skall ske utan samband med uppbörd av
fordonsskatt. Förordning (1987:216).

13 § Ordinarie uppbörd av fordonsskatt äger rum i fråga om fordon som
vid ingången av uppbördsmånaden är skattepliktigt.

Ordinarie uppbörd av kilometerskatt äger rum i fråga om fordon som
varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden mellan
föregående avstämpling enligt 5 § och ingången av avstämplingsmånaden.
Ordinarie uppbörd skall omfatta även närmast föregående
avstämplingsmånad i fråga om fordon som under den månaden blivit
kilometerskattepliktigt.

14 § Tillfällig uppbörd av fordonsskatt äger rum i fråga om fordon för
vilket skatteplikt inträder efter ingången av uppbördsmånad som gäller
för fordonet eller för vilket skatt skall utgå med högre belopp än
tidigare enligt 13 § vägtrafikskattelagen (1973:601).

Tillfällig uppbörd avser tiden till närmast följande skatteår eller, om
skatten för helt år överstiger 3 600 kronor, till närmast följande
skatteperiod.

Tillfällig uppbörd av tilläggsskatt enligt 13 § tredje stycket
vägtrafikskattelagen (1973:601) skall avse 15 dagar.

Avser tillfällig uppbörd, i andra fall än som anges i tredje stycket,
högst en kalendermånad, skall uppbörd för närmast följande skatteår
eller skatteperiod ske samtidigt. Förordning (1987:702).

15 § Tillfällig uppbörd av kilometerskatt äger rum beträffande skatt
som påförts i samband med ägarbyte eller konkurs samt i fråga om
fordon som upphört att vara kilometerskattepliktigt av annan anledning
än avställning. Förordning (1986:215).

16 § Fordonsskatt eller kilometerskatt som skall erläggas vid
ordinarie uppbörd förfaller till betalning vid utgången av
uppbördsmånaden.

17 § Fordonsskatt som skall erläggas vid tillfällig uppbörd förfaller
till betalning då skatteplikt för fordonet inträder. Förklarar
fordonsägaren i samband med anmälan om avställnings upphörande, att
han önskar taga fordonet i bruk omedelbart, förfaller dock skatten
till betalning tre veckor efter avställningens upphörande.

Kilometerskatt som skall erläggas vid tillfällig uppbörd förfaller
till betalning

1. beträffande fordon som upphör att vara kilometerskattepliktigt, när
detta inträffar,

2. vid ägarbyte, fyra veckor efter det att uppgift om ägarbytet
har förts in i bilregistret,

3. vid konkurs, fyra veckor efter det att uppgift om konkursen
har förts in i bilregistret. Förordning (1986:215).

17 a § Vad som sägs i 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad
tid skall tillämpas på frågor om när fordonsskatt eller kilometerskatt
förfaller till betalning enligt 16 § eller 17 § första stycket andra
meningen eller 17 § andra stycket 2 eller 3. Förordning (1986:215).

18 § I fall som avses i 13 § vägtrafikskattelagen (1973:601) förfaller
tillkommande skattebelopp till betalning enligt föreskrifter som
riksskatteverket meddelar.

19 § Återbetalning av fordonsskatt och avräkning av kilometerskatt för
fordon som använts utom riket medges enligt bestämmelserna i
förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av
vägtrafikskatt m.m. för fordon som använts utom riket. Förordning
(1974:874).

20 § Ett inbetalningskort avseende skatten sänds till den
skattskyldige snarast möjligt, i fråga om ordinarie uppbörd dock
senast den 15 i uppbördsmånaden. Förordning (1986:973).

21 § Vid ordinarie uppbörd skall skatten vara inbetald före
uppbördsmånadens utgång.

Vid tillfällig uppbörd skall skatten vara inbetald

i fall som avses i 17 § första stycket andra meningen inom tre veckor
från skattepliktens inträde,

i fall som avses i 17 § andra stycket 2 eller 3 senast på
förfallodagen,

i fall som avses i 18 § inom tid som riksskatteverket föreskriver,

i annat fall inom tre veckor från förfallodagen.

Skatt som fastställts enligt 23–25 §§ vägtrafikskattelagen (1973:601)
eller genom beslut om rättelse samt förseningsavgift och skattetillägg
skall inbetalas inom tid som beskattningsmyndigheten bestämmer.
Förordning (1986:973).

21 a § har upphävts genom förordning (1986:973).

22 § Har fordonsägare inte erhållit inbetalningskort enligt 20 §,
skall han anmäla detta till länsstyrelse senast en vecka innan skatten
skall vara inbetald. Förordning (1986:973).

23 § har upphävts genom förordning (1986:973).

24 § har upphävts genom förordning (1986:973).

25 § Influtna skattebelopp insättes snarast möjligt på statsverkets
checkräkning i riksbanken.

26 § har upphävts genom förordning (1986:973).

27 § har upphävts genom förordning (1986:973).

27 a § Betalas fordonsskatt eller kilometerskatt efter skattens
förfallodag, skall bevis om att skatten har betalats medföras vid färd
med fordonet. Detta gäller under två veckor efter betalningsdagen.
Förordning (1986:973).

27 b § Bevis om polismans medgivande enligt 33 a § tredje stycket
vägtrafikskattelagen (1973:601) skall medföras vid färd med ett fordon
vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt första eller andra
stycket nämnda paragraf. Förordning (1983:53).

27 c § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 33 a §
första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (1973:601), skall
förvaras hos polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.
Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare om det
visas att brukandeförbud inte längre råder för fordonet enligt 16 §
eller 21 § första stycket 2 nämnda lag. Återlämnas inte skyltarna
skall polismyndigheten sända dem till länsstyrelsen. Förordning
(1983:53).

28 § Trafiksäkerhetsverket upprättar indrivningshandling för
beskattningsmyndighetens räkning. Förordning (1979:396).

29 § Riksskatteverket meddelar efter samråd med trafiksäkerhetsverket
föreskrifter för påföring och uppbörd av fordonsskatt och
kilometerskatt. Förordning (1979:396).

Återbetalning av skatt

30 § Återbetalning av fordonsskatt enligt 15 § vägtrafikskattelagen
(1973:601) verkställs av trafiksäkerhetsverket för
beskattningsmyndighetens räkning. Förordning (1979:396).

Godkännande av kilometerräknare m.m.

31 § Riksskatteverket prövar fråga om godkännande av kilometerräknare
enligt 17 § vägtrafikskattelagen (1973:601). Verket kan återkalla
meddelat godkännande. Förordning (1979:396).

32 § Montering, plombering, brytande av plombering, reparation eller
liknande åtgärd med avseende på kilometerräknarapparatur i fordon som
är eller avses bli kilometerskattepliktigt skall ombesörjas av den som
godkänts härför (godkänt företag). Fråga om godkännande och
återkallande av godkännande prövas av riksskatteverket.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om borttagande av
kilometerräknarapparatur från registrerat fordon, som är eller har
varit kilometerskattepliktigt.

Godkänt företag svarar genom plombering av kilometerräknarapparaturen
och undertecknande av rapportkort eller, om apparaturen tagits in i
typintyg, av typintyget för att apparaturen är i föreskrivet skick.
Efter vidtagen åtgärd på apparaturen avstämplar företaget räknaren på
rapportkortet, om inte riksskatteverket föreskriver annat. Vid
besiktning av apparaturen företer förrättningssökanden rapportkortet.

Vid byte av räknare som godkänts vid besiktning skall företaget göra
avstämpling i den utbytta räknaren på särskild blankett. Efter
avstämplingen sänds blanketten till länsstyrelse. Förordning
(1986:973).

33 § har upphört att gälla genom förordning (1979:396).

34 § Utan hinder av 32 § första stycket får plombering av
kilometerräknarapparatur brytas av annan än godkänt företag, om det är
nödvändigt för sådan reparation av fordonet, som icke utan avsevärd
olägenhet kan utföras av godkänt företag.

Utan hinder av 32 § första stycket får riksprovplats i samband med
besiktning av kilometerräknarapparatur plombera denna och bryta
plombering. Förordning (1978:331).

35 § Kilometerräknarapparatur i kilometerskattepliktigt fordon skall
vara godkänd vid besiktning av riksprovplats.

Om ett fordon skall typbesiktigas enligt 55 § fordonskungörelsen
(1972:595) skall typbesiktningen också omfatta sådan
kilometerräknarapparatur som är monterad på typfordonet.
Kilometerräknarapparaturen skall vara av typ som riksskatteverket
föreskriver.

Utfärdas ett typintyg enligt 62 § fordonskungörelsen och har
typbesiktningen också omfattat kilometerräknarapparatur, skall det
anses som om apparaturen har godkänts vid besiktning enligt första
stycket den dag då intyget utfärdades. Förordning (1986:973).

36 § Av 34 och 36 §§ bilregisterkungörelsen (1972:599) framgår, att
godkännande enligt 35 § i vissa fall är en förutsättning för att
fordon ej skall avställas vid registrering eller för att avställning
skall upphöra.

Besiktning

37 § Besiktning som avses i 35 § första stycket skall, om apparaturen
inte är upptagen i typintyg, ske i samband med registreringsbesiktning
som sker innan fordonet blir kilometerskattepliktigt första gången
eller, om sådan besiktning inte skall ske, vid en särskild
besiktning.

Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas även i samband med senare
registreringsbesiktning som sker på grund av åtgärder som påverkar
kilometerräknarapparaturen eller föranleder ändring av
omräkningsfaktorn.

Kilometerräknarapparaturen skall alltid besiktigas i samband med
kontrollbesiktning enligt 75–79 §§ fordonskungörelsen (1972:595).

Innan ett fordon enligt 77 § fordonskungörelsen skall
kontrollbesiktigas skall fordonet inställas för särskild besiktning av
kilometerräknarapparaturen. Detta skall ske inom den tid som, såvitt
avser buss eller lastbil med en totalvikt över 12 ton samt släpvagn,
anges i 79 § kungörelsen och såvitt avser annan bil i 78 § första
stycket kungörelsen. Infaller någon del av inställelsetiden under de
tre månaderna närmast efter det att apparaturen godkändes i samband
med registreringsbesiktning eller vid besiktning enligt 38 §, behöver
apparaturen inte besiktigas under den inställelsetiden. Om sådant
typintyg som avses i 35 § tredje stycket har utfärdats, räknas dock de
tre månaderna från det att skatteplikt första gången inträdde för
fordonet. Förordning (1986:973).

38 § Kilometerräknarapparaturen skall besiktigas efter ingrepp i
apparaturen eller efter ett sådant ingrepp i fordonet som
påverkat apparaturen. Förordning (1986:973).

39 § Riksskatteverket kan, när särskilda skäl föreligger, föreskriva
att besiktning av kilometerräknarapparatur skall ske på annan tid än
som anges i 37 §.

Länsstyrelse får förelägga ägare av kilometerskattepliktigt fordon att
inom viss tid inställa fordonet för särskild besiktning av
kilometerräknarapparaturen.

Länsstyrelsen inför uppgift om meddelat föreläggande i bilregistret.
Förordning (1979:396).

40 § Vid besiktning av kilometerräknarapparatur skall kontrolleras
att

1. kilometerräknaren är av godkänd typ och att den har genomgått
renovering eller reparation om den tidigare har varit monterad i ett
annat fordon,

2. apparaturen i övrigt överensstämmer med föreskrifter som meddelas
av riksskatteverket,

3. apparaturen monterats och plomberats av den som är behörig därtill
enligt 32 §,

4. apparaturen är monterad och plomberad enligt föreskrifter som
meddelas av riksskatteverket,

5. apparaturen fungerar tillfredsställande.

Vid besiktning skall avstämpling göras i räknaren. Föranleder
kontrollen ingen anmärkning skall apparaturen godkännas och i
förekommande fall plomberas samt bevis härom utfärdas. Vad som sagts
gäller också om kontrollen föranlett anmärkning som efter åtgärd
enligt 34 § andra stycket inte längre föreligger. Förordning
(1983:53).

41 § Bevis om godkännande enligt 40 § andra stycket gäller ej om
apparaturen ej uppfyller villkoren enligt 40 § första stycket.

Ägare av kilometerskattepliktigt fordon är skyldig att utan dröjsmål
avhjälpa vad som brister enligt första stycket och inställa fordonet
hos riksprovplats för särskild besiktning av
kilometerräknarapparaturen. Förordning (1978:331).

42 § I fråga om skyldighet för riksprovplats att till
trafiksäkerhetsverket eller länsstyrelse lämna uppgift om besiktning
av kilometerräknarapparatur som sker i samband med besiktning enligt
fordonskungörelsen (1972:595) äger bestämmelserna i nämnda kungörelse
motsvarande tillämpning.

Uppgift om besiktning som avses i 37 § tredje stycket lämnas av
riksprovplatsen till trafiksäkerhetsverket.

Uppgift om annan besiktning av kilometerräknarapparatur än som avses i
första eller andra stycket lämnas av riksprovplatsen till
länsstyrelse, om inte riksskatteverket föreskriver annat. Förordning
(1984:261).

43 § Vid registreringsbesiktning av fordon som avses i 37 § skall
kilometerräknaren stämplas av. I sådant fall gäller 42 § första
stycket i tillämpliga delar. Avstämpling behöver inte göras om
besiktningen sker på grund av åtgärd som inte påverkar
räknarapparaturen eller beräkningen av kilometerskatten för fordonet.

Om en bil som är inrättad för att drivas med brännolja, vid
besiktningen inte är försedd med kilometerräknarapparatur, skall
riksprovplatsen lämna uppgift om detta till länsstyrelsen. Detta
gäller även i fråga om släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram.
Förordning (1986:973).

44 § Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter om montering,
plombering, besiktning, godkännande, renovering, reparation och
liknande åtgärder som avser kilometerräknarapparatur samt om beräkning
av körsträcka på grundval av registreringar i kilometerräknare.
Förordning (1983:53).

Kontroll

45 § Ägare av kilometerskattepliktigt fordon är skyldig att
kontrollera att kilometerräknarapparaturen är i föreskrivet skick.

46 § Upphör kilometerräknarapparaturen, i annat fall än som avses i 32
§, att vara i föreskrivet skick skall den som har hand om fordonet när
felet upptäckes göra avstämpling i kilometerräknaren, om det inte är
uteslutet till följd av skada på räknaren, och anteckna vad som
brister samt datum för upptäckten. Avstämpling och anteckning görs på
särskilt kort, som tillhandahålls av länsstyrelse.

Kort som avses i första stycket skall förvaras i fordonet till dess
apparaturen har godkänts vid besiktningen. Förordning (1979:396).

47 § upphävd genom förordning (1979:396).

48 § Upphör kilometerräknarapparatur att vara i föreskrivet skick får
kilometerskattepliktigt fordon, innan felet avhjälpts av godkänt
företag, brukas längst till utgången av femte dagen efter den, då
felet upptäcktes. Sedan felet avhjälpts får fordonet, innan
apparaturen godkänts vid besiktning, brukas längst till utgången av
tionde dagen efter den, då felet avhjälpts.

När särskilda skäl föreligger får beskattningsmyndigheten medge att
fordon får brukas under längre tid innan felet har avhjälpts än som
sägs i första stycket.

Som förutsättning för brukande enligt första eller andra stycket
gäller att åtgärder som anges i 46 § har vidtagits.

Vid beräkning av tid som avses i första stycket skall lördag, söndag
eller annan allmän helgdag icke inräknas och ej heller tid under
vilken fordonet funnits utom riket eller såvitt avser personbil, utom
riket i annat land än Norge eller Finland. Förordning (1986:215).

49 § Utan hinder av bestämmelse i denna förordning får fordon användas
vid provkörning enligt 35 § fordonskungörelsen (1972:595) eller i
omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg
till reparationsverkstad för reparation och till riksprovplats för
besiktning. Förordning (1983:53).

50 § Det åligger riksskatteverket att samordna kontrollen av
fordonsskatt och kilometerskatt. Förordning (1984:261).

51 § Vid flygande inspektion av kilometerskattepliktigt fordon får den
som utför inspektionen kontrollera att kilometerräknarapparaturen är i
föreskrivet skick och fungerar tillfredsställande. Om apparaturen inte
fungerar tillfredsställande och detta kan antas bero på att någon
åtgärd har vidtagits så att körsträckan som skall ligga till grund för
beräkningen av kilometerskatt för fordonet inte registreras eller
registreras för lågt, får den som utför inspektionen utan hinder av
bestämmelserna i 32 § första stycket bryta apparaturens plombering.
Föranleder inspektionen anmärkning mot kilometerräknarapparaturen,
skall den som utför inspektionen, om det inte är uteslutet till följd
av skada på räknaren, göra avstämpling på en särskild blankett. Efter
avstämplingen sänds blanketten till länsstyrelse.

Riksskatteverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen närmare
föreskrifter om kontroll av kilometerräknarapparatur enligt första
stycket. Förordning (1983:53).

Allmänt ombud

52 § Riksskatteverket förordnar allmänna ombud och ersättare för dessa
enligt 3 § vägtrafikskattelagen (1973:601). Ombuden och ersättarna
förordnas för högst fyra år. Riksskatteverket bestämmer inom vilket
eller vilka län ombuden skall verka. Förordning (1986:1363).

Överklaganden

53 § Ägare av fordon får påkalla beslut av beskattningsmyndigheten i
fråga som gäller skattevikt eller omräkningsfaktor för fordonet.

54 § Beslut enligt 53 § överklagas genom besvär hos kammarrätt.

Beslut enligt 8 §, 31 § eller 32 § första stycket överklagas hos
regeringen.

Beslut enligt 39 § första eller andra stycket eller 48 § andra stycket
får inte överklagas. Förordning (1986:973).

Ansvarsbestämmelser

55 § Till böter dömes

1. den som vidtager åtgärd enligt 32§ första eller andra stycket utan
att ha godkänts därför,

2. fordonsägare som underlåter att vidtaga åtgärd enligt 41§ andra
stycket.

56 § Till böter, högst femhundra kronor, dömes

1. godkänt företag som ej iakttager bestämmelserna i 32 § tredje
eller fjärde stycket,

2. fordonsägare som ej efterkommer föreläggande enligt 39 § andra
stycket,

3. den som underlåter att vidtaga åtgärd enligt 46 §,

4. den som hindrar eller försvårar kontroll enligt 51 §. Förordning
(1979:396).

57 § Den som brukar annans fordon utan lov dömes i ägarens ställe
enligt 55 § 2 eller 56 § 2. Detsamma gäller den som innehar fordonet
med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av
fordonet eller anlitar annan förare än ägaren har utsett. Förordning
(1976:341).

58 § I fråga om ansvar enligt 55-57 §§ gäller bestämmelserna i 38 §
vägtrafikskattelagen (1973:601).

Övergångsbestämmelser

1984:261

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 10, 17, 21, 42, 50, 52
och 54 §§ den 1 juli 1984, och i övrigt den 1 januari 1985.

1986:215

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 9 a § och den nya rubriken
den 1 juni 1986, och i övrigt den 1 oktober 1986.

1986:973

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2, 6, 10, 20–24, 26–27 a,
43 och 54 §§ den 1 januari 1987, och i övrigt den 1 juli 1987.

1988:1065

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs vägtrafikskatteförordningen (1973:776) och
förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt
m. m. för fordon som använts utom riket.

3. Vägtrafikskatteförordningen (1973:776) gäller fortfarande i fråga om
skatt som avser skatteår eller skatteperiod som påbörjats före den nya
förordningens ikraftträdande. Beslut som meddelas efter den nya
vägtrafikskatteförordningens ikraftträdande skall dock överklagas enligt
den förordningens bestämmelser.

4. Förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av
vägtrafikskatt m. m. för fordon som används utom riket gäller
fortfarande i fråga om utlandskörningar som påbörjats före den 1 januari
1989.