Förordning (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket

SFS nr
1973:777
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1065
Upphävd
1989-01-01

1 § Beteckning som användes i denna förordning har samma betydelse som
i vägtrafikskattelagen (1973:601). Förordning (1984:262).

2 § Återbetalning av fordonsskatt och avräkning av kilometerskatt sker
enligt denna förordning för fordon som avses i 41 §
vägtrafikskattelagen (1973:601). Förordning (1984:262).

2 a § har upphävts genom förordning (1986:216).

2 b § har upphävts genom förordning (1986:216).

2 c § har upphävts genom förordning (1986:216).

3 § Ansökan om återbetalning av fordonsskatt enligt 41 §
vägtrafikskattelagen (1973:601) ges in till
beskattningsmyndigheten. Ansökan om återbetalning av skatt för en
utlandsvistelse tas upp till prövning endast om den har kommit in inom
tre månader från utgången av den månad under vilken utlandsvistelsen
har avslutats. Berättigad till återbetalning är den som är
skattskyldig för fordonet när utlandsvistelsen upphör. Har under en
kalendermånad flera utlandsresor med ett fordon avslutats, och är
samma fordonsägare berättigad till återbetalning för resorna, skall
ansökan om återbetalning göras samtidigt för dessa resor.

Beskattningsmyndigheten får om särskilda skäl föranleder därtill på
ansökan medge återbetalning av fordonsskatt trots att utlandsvistelsen
ej har upphört. Berättigad till återbetalning är den som är
skattskyldig när ansökan göres eller, om skatteplikt för fordonet
upphört dessförinnan, den som då ägde fordonet.

Om ej annat följer av fjärde stycket verkställes avräkning av
kilometerskatt i samband med närmast följande uppbörd av
kilometerskatt. Den som därvid är skattskyldig är berättigad till
sådan avräkning.

Har kilometerskattepliktig buss, lastbil eller släpvagn använts i
Norge eller Finland avräknas, efter ansökan, kilometerskatt för
körsträckan där. I fråga om sådan ansökan äger första och andra
styckena motsvarande tillämpning. Förordning (1984:262).

4 § Avräkning av kilometerskatt enligt 3 § tredje stycket sker, om ej
annat följer av 7 eller 10 §, genom automatisk databehandling på
grundval av uppgifter i bilregistret utan att beslut meddelas av
beskattningsmyndigheten.

Bifalles ansökan, som avses i 3 § första eller fjärde stycket,
underrättas sökanden härom genom att skattebeloppet tillställes honom
eller avräknas från vad han har att erlägga vid den uppbörd av skatt
som äger rum närmast efter det att beslutet har meddelats.

5 § När ett fordon som avses i denna förordning förs ut ur riket till
ett annat land än Norge eller Finland eller in i riket från ett sådant
land skall den som svarar för fordonet avstämpla en särskild blankett,
som i original och kopia tillhandahålls av tullmyndigheten, i
fordonets kilometerräknare. Efter verkställd åtgärd skall blanketten
omedelbart återlämnas till tullmyndigheten. Saknas
kilometerskattemärke på en kilometerskattepliktig personbil vid ut-
eller inresa antecknar tullmyndigheten detta på blanketten.

Tullmyndigheten förser såväl original som kopia av blanketten med
uppgift om datum och plats för gränspasseringen och återställer det
ena exemplaret till den som svarar för fordonet. Snarast efter
utgången av varje kalendervecka och kalendermånad sänder
tullmyndigheten avlämnade blanketter till trafiksäkerhetsverket.
Härvid skall blanketter med anteckning enligt första stycket skiljas
från övriga blanketter.

Är fordon försett med kilometerräknare utan anordning för avstämpling
skall 9 § första stycket vägtrafikskatteförordningen (1973:776)
tillämpas.

I fråga om fordon som regelmässigt förs ut ur eller in i riket flera
gånger per dygn får beskattningsmyndigheten, om körsträckan i utlandet
kan beräknas på annat sätt, på begäran av den skattskyldige medge att
åtgärder enligt första stycket får underlåtas.

Har utresa med ett fordon som avses i denna förordning skett till
annat land än Norge eller Finland och har närmast följande inresa
skett från Norge eller Finland skall fordonets ägare inom tre dagar
från inresan lämna skriftlig uppgift till länsstyrelse om att fordonet
har återkommit till riket. Förordning (1984:262).

6 § Ansökan om återbetalning av fordonsskatt för ett fordon som har
använts utom riket eller om avräkning av kilometerskatt för körsträcka
i Norge eller Finland skall styrkas med handling som visar att skatt
har erlagts i utlandet. Har en kilometerskattepliktig buss använts i
Norge får ansökan om avräkning av kilometerskatt för körsträckan där
dock styrkas på annat sätt. Förordning (1984:262).

7 § Lämnas i anledning av ut- eller inresa inte uppgift enligt 5 §
första–tredje eller femte styckena är rätten till återbetalning eller
avräkning av skatt förfallen för den resan, om inte annat följer av
andra stycket.

Har ett kilometerskattepliktigt fordon använts utom riket i ett annat
land än Norge eller Finland och har utresa eller inresa skett över
Norge eller Finland får beskattningsmyndigheten, efter ansökan, medge
avräkning av kilometerskatt för körsträckan i annat land än Norge
eller Finland. Detsamma gäller i det fall medgivande har lämnats
enligt 5 § fjärde stycket. För ansökningen äger 3 § första och andra
styckena motsvarande tillämpning.

Rätten till avräkning av kilometerskatt för personbil är förfallen för
viss resa om kilometerskattemärke har saknats vid ut- eller inresan.
Har avräkning därför ej gjorts får fordonsägaren påkalla beslut hos
beskattningsmyndigheten i frågan. Beskattningsmyndigheten får, om
särskilda skäl finns, medge avräkning även om märke saknats.
Förordning (1986:216).

8 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig
uppgift ägnad att leda till återbetalning eller avräkning av skatt
enligt denna förordning med för högt belopp dömes till böter eller
fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i
skattebrottslagen (1971:69).

Detsamma gäller den som med avsikt att skatt skall återbetalas eller
avräknas med för högt belopp underlåter att lämna uppgift enligt 5 §.
Förordning (1984:262).

9 § Har återbetalning av skatt skett med för högt belopp till följd av
oriktig uppgift som lämnats av den skattskyldige eller för hans
räkning, åligger det den skattskyldige att gottgöra statsverket vad
han oriktigt erhållit. Detsamma gäller vid underlåtenhet att lämna
uppgift.

I fråga om åtgärd för uttagande av undandragen skatt enligt första
stycket gäller bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (1973:601) om
efterbeskattning i tillämpliga delar.

10 § Bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (1973:601) äger motsvarande
tillämpning i fråga om återbetalning eller avräkning av skatt enligt
denna förordning. Tidsfrist som avses i 23 § första stycket
vägtrafikskattelagen räknas härvid från utgången av den månad under
vilken återbetalning eller avräkning ägt rum eller bort äga rum.
Förordning (1984:262).

10 a § Beslut enligt 3 § eller 7 § andra eller tredje stycket
överklagas genom besvär hos kammarrätt.

Beslut av länsstyrelse enligt 5 § fjärde stycket överklagas genom
besvär hos riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut med anledning av
sådana besvär får inte överklagas. Förordning (1984:262).

11 § Riksskatteverket meddelar efter samråd med generaltullstyrelsen
närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning och
fastställer efter samråd med trafiksäkerhetsverket de blanketter som
behövs. Förordning (1984:262).

12 § har upphävts genom förordning (1986:216).

Övergångsbestämmelser

1984:262

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 2 c § den 1 juli 1984,
och i övrigt den 1 januari 1985.

I fråga om de ändringar som träder i kraft den 1 januari 1985 gäller
följande.

1. Äldre bestämmelser gäller i fråga om utlandsresa med buss, lastbil
eller släpvagn som påbörjas före ikraftträdandet och avslutas senast
den 31 januari 1985.

2. Används buss, lastbil eller släpvagn i Finland vid
ikraftträdandet och avslutas resan efter den 31 januari 1985 medges
avräkning av kilometerskatt för den resan efter särskild ansökan,
under förutsättning att förordningens bestämmelser iakttagits vid
utresan.

3. Används personbil i Finland vid ikraftträdandet medges
avräkning av kilometerskatt för körsträcka som tillryggalagts
under tid fram till ikraftträdandet efter särskild ansökan, under
förutsättning att förordningens bestämmelser iakttagits vid
utresan.

4. Ansökan som avses i 2 eller 3 skall göras hos beskattnings
myndigheten. Den skall ha kommit in dit inom en månad efter det att
fordonet återinförts till riket.

1988:1065

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs vägtrafikskatteförordningen (1973:776) och
förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt
m. m. för fordon som använts utom riket.

3. Vägtrafikskatteförordningen (1973:776) gäller fortfarande i fråga om
skatt som avser skatteår eller skatteperiod som påbörjats före den nya
förordningens ikraftträdande. Beslut som meddelas efter den nya
vägtrafikskatteförordningens ikraftträdande skall dock överklagas enligt
den förordningens bestämmelser.

4. Förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av
vägtrafikskatt m. m. för fordon som används utom riket gäller
fortfarande i fråga om utlandskörningar som påbörjats före den 1 januari
1989.