Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning

SFS nr
1973:779
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1068
Upphävd
1989-01-01

1 § För personbil eller motorcykel, som är införd i svensk
exportvagnsförteckning (exportvagn) utgår icke skatt enligt
vägtrafikskattelagen (1973:601) för tid under vilken fordonet enligt
exportvagnskungörelsen (1964:39) får kvarstå i förteckningen. Förordning
(1978:129).

2 § Upphör rätten att bruka exportvagn med stöd av
exportvagnskungörelsen (1964:39), utgår skatt för fordonet i enlighet
med vägtrafikskattelagen (1973:601).

Upphör rätten enbart till följd av att exportvagnen använts i
yrkesmässig trafik eller uthyrts eller utlånats till annan än den som är
bosatt i utlandet och endast tillfälligt vistas här i riket, skall dock
i stället skatt erläggas med en krona för varje påbörjad dag under den
tid exportvagnen sålunda använts, uthyrts eller varit utlånad. För
sådant fall gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 5, 7 a och 8 b
§§ lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är
registrerade i riket. Förordning (1984:264).

3 § Skatt, som skall erläggas enligt 2 § andra stycket, fastställs
av tullmyndighet. Tullagen (1987:1065) gäller även i fråga om
skatten. Förordning (1987:1085).

4 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av generaltullstyrelsen.