Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:780) om interimsskatt

SFS nr
1973:780
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1068
Upphävd
1989-01-01

1 § Interimsskatt utgår till staten enligt bilaga till denna
kungörelse för fordon, för vilket utfärdats interimslicens enligt
kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon.

2 § Skattskyldig är den för vilken interimslicensen gäller.

3 § Interimsskatt skall erläggas till tullmyndighet vid förtullningen
av fordonet. Tullagen (1973:670) gäller även i fråga om skatten.

I fråga om interimsskatt äger 5, 6, 8 och 11 §§ vägtrafikskattelagen
(1973:601) motsvarande tillämpning. Förordning (1987:1086).

Övergångsbestämmelser

1988:1068

1. kungörelsen (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i
svensk exportvagnsförteckning,

2. kungörelsen (1973:780) om interimsskatt,

3. kungörelsen (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt,

4. kungörelsen (1973:785) om inbetalning av avgift för kilometerräknare
m. m.

Kungörelsen (1973:780) om interimsskatt skall fortfarande gälla i fråga
om interimslicenser som meddelats före den 1 januari 1989.