Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:784) om visst undantag från vägtrafikskatt

SFS nr
1973:784
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-10-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1068
Upphävd
1989-01-01

Kungl. Maj:t förordnar följande.

Den som i bilregistret är antecknad som ägare av fordon, vilket är
registrerat som lättviktsmotorcykel enligt punkt 6 av
övergångsbestämmelserna till vägtrafikförordningen (1951:648), befrias
från skyldighet att erlägga skatt enligt vägtrafikskatteförordningen
(1973:601). Sådan befrielse gäller så länge fordonet är registrerat på
angivet sätt.