Kungörelse (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

SFS nr
1973:810
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1973-11-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:299

1 § Socialstyrelsen fastställer formulär till protokoll som
socialnämnd skall föra vid utredning av faderskap. Förordning
(1981:758).

2 § Innan en påbörjad utredning om faderskap läggs ned skall
socialnämnden om möjligt inhämta moderns uppfattning i frågan.
Förordning (1981:758).

3 § Innan socialnämnd väcker talan om fastställande av faderskap, bör
nämnden rådgöra med person som är behörig att vara rättegångsbiträde
enligt rättshjälpslagen (1972:429). Förordning (1981:758).

4 § Har faderskap fastställts genom bekräftelse skall
socialnämnden anmäla detta hos Skatteverket.
Förordning (2003:915).

5 § Det som sägs i 1-4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap
enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Förordning (2006:299).