Förordning (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen

SFS nr
1973:847
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1973-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:393
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2, 3, 9,
16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna
instruktion, tillämpas på yrkesinspektionen.

Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen vederbörande
distriktschef.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om
offentlig anställning utövas av arbetarskyddsstyrelsen.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av
styrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen överlämna till
distriktschef. Förordning (1980:47).

Uppgifter

2 § Yrkesinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Vidare utövar
yrkesinspektionen inom sitt verksamhetsområde tillsyn över
efterlevnaden av lagen (1985:426) om kemiska produkter och i
anslutning därtill meddelade föreskrifter.

Yrkesinspektionen har dessutom uppgifter inom ramen för
arbetarskyddsstyrelsens informationssystem om arbetsskador. Förordning
(1985:852).

3 § Det åligger yrkesinspektionen särskilt att

skaffa sig noggrann kännedom om arbetsförhållandena inom sitt
verksamhetsområde samt att med uppmärksamhet följa arbetarskyddets
utveckling inom området,

vaka över att gällande föreskrifter iakttages,

genom upplysningsverksamhet främja strävandena att förebygga ohälsa
och olycksfall i arbetet,

tillhandagå med upplysningar, råd och anvisningar i skyddsfrågor samt
verka för samarbete i sådana frågor,

stödja och främja organiserad skyddsverksamhet på arbetsställena,

stödja och främja utvecklingen och utbyggnaden av företagshälso
vården,

utföra inspektioner och andra förrättningar,

granska förslag till arbetslokaler, personalrum, arbetsanordningar
m.m. och avgiva yttranden däröver samt även i övrigt bevaka
arbetarskyddssynpunkter i samband med att sådana utrymmen eller
anordningar skall tas i bruk,

vidtaga de åtgärder som påkallas av iakttagelser vid inspektion eller
av mottagna anmälningar om brister i arbetarskyddshänseende eller som
i övrigt betingas av skyddsförhållandena. Förordning (1985:329).

Organisation

4 § Chefsmyndighet för yrkesinspektionen är arbetarskyddsstyrelsen.

5 § har upphört att gälla genom förordning (1977:1169).

6 § Vid yrkesinspektionen finns nitton yrkesinspektionsdistrikt, som
omfattar,

Stockholms distrikt Stockholms län,

Uppsala distrikt Uppsala län,

Eskilstuna distrikt Södermanlands län,

Linköpings distrikt Östergötlands län,

Jönköpings distrikt Jönköpings län,

Växjö distrikt Kronobergs och Blekinge län,

Kalmar distrikt Kalmar och Gotlands län,

Malmö distrikt Malmöhus och Kristianstads län,

Göteborgs distrikt Göteborgs och Bohus samt Hallands län,

Borås distrikt Älvsborgs län,

Skövde distrikt Skaraborgs län,

Karlstads distrikt Värmlands län,

Örebro distrikt Örebro län,

Västerås distrikt Västmanlands län,

Gävle distrikt Gävleborgs län,

Falu distrikt Kopparbergs län,

Härnösands distrikt Västernorrlands och Jämtlands län,

Umeå distrikt Västerbottens län,

Luleå distrikt Norrbottens län. Förordning (1977:1169).

7 § I varje distrikt finns en distriktschef och en
yrkesinspektionsnämnd.

Yrkesinspektionsnämnden består av distriktschefen, som är nämndens
ordförande, och tio andra ledamöter, som arbetarskyddsstyrelsen
utser.

Av de ledamöter, som förordnas av styrelsen, utses tre efter förslag
av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens
centralorganisation, en efter förslag av Centralorganisationen
SACO/SR, två efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningarnas
förtroenderåd, en efter förslag av statens arbetsgivarverk, en efter
förslag av Landstingsförbundet och en efter förslag av Svenska
kommunförbundet. För ledamöterna utses i samma ordning ersättare.
Förordning (1985:329).

8 § I varje distrikt är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

Arbetarskyddsstyrelsen fördelar tjänstemännen till tjänstgöring inom
olika distrikt, bestämmer stationeringsorten för dem samt förordnar om
förflyttning av tjänsteman från ett distrikt till ett annat.

Arbetet inom distriktet ledes av distriktschefen enligt de anvisningar
styrelsen meddelar.

För tjänsteman, vars verksamhetsområde avser mer än ett distrikt, be
stämmer styrelsen arbetsuppgifterna.

9 § har upphävts genom förordning (1986:908).

10 § har upphört att gälla genom förordning (1977:1169).

11 § har upphört att gälla genom förordning (1977:1169).

Ärendenas handläggning

12 § Yrkesinspektionsnämnd avgör

1. viktigare frågor om planering och inriktning av
arbetarskyddsverksamheten inom distriktet, såvitt handläggningen av
dessa frågor ej ankommer på arbetarskyddsstyrelsen,

2. frågor som är av särskilt intresse för arbetsmarknadens parter
eller annars av större allmän vikt,

3. frågor om medgivande att utse skyddsombud enligt 6 kap. 2 § tredje
stycket arbetsmiljölagen (1977:1160),

4. frågor rörande ansvaret för samordning av skyddsåtgärder på
gemensamt arbetsställe,

5. frågor om meddelande av föreläggande eller förbud enligt
arbetsmiljölagstiftningen eller lagstiftningen om kemiska produkter,

6. frågor om åtalsanmälan, med anledning av att någon brutit mot ett
föreläggande eller ett förbud som meddelats enligt
arbetsmiljölagstiftningen eller lagstiftningen om kemiska produkter,

7. frågor om framställning om utdömande av vite som förelagts enligt
arbetsmiljölagstiftningen eller lagstiftningen om kemiska produkter,

8. frågor om framställning till styrelsen om utnyttjande av
tvångsmedel som står till styrelsens förfogande,

9. frågor om prövning av villkoren för rätt till bidrag enligt 3–4 §§
förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård,

10. andra frågor som distriktschefen hänskjuter till nämnden.

Yrkesinspektionsnämnd skall följa och främja företagshälsovårdens
utveckling samt fungera som organ för samråd i
företagshälsovårdsfrågor inom distriktet. Förordning (1985:852).

13 § Yrkesinspektionsnämnden är beslutför när ordföranden och minst
fem andra ledamöter är närvarande, bland dem minst två representanter
för arbetsgivare och två för arbetstagare. När ett ärende av större
vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett ärende som skall avgöras av en nämnd så brådskande att nämnden
inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, får ordföranden
eller, efter bemyndigande i arbetsordning eller särskilt beslut, en
annan tjänsteman vid yrkesinspektionen besluta ensam. Beslut som
fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden. Förordning (1986:908).

14 § Ärende hos yrkesinspektionen som ej skall avgöras av
yrkesinspektionsnämnd avgöres av distriktschefen ensam. Förordning
(1977:1169).

15 § I arbetsordning eller genom särskilda beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än distriktschefen att avgöra ett ärende eller en
grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att distriktschefen
bör besluta. Förordning (1986:908).

16 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på den tjänsteman
till vars uppgifter ärendet närmast hör eller på särskilt förordnad
föredragande. Ärende som handlägges enligt 13 § tredje stycket eller
15 § får dock avgöras utan föredragning.

Distriktschef får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende. Förordning (1977:1169).

17 § Vid yrkesinspektionsnämnds behandling av frågor som avses i 12 §
andra stycket bör hos distriktet anställd läkare vara närvarande.
Vidare kan representanter för myndigheter och organisationer som
beröres av företagshälsovårdens planering och utveckling kallas att
vara närvarande vid handläggning av sådant ärende.

18 § har upphävts genom förordning (1986:908).

19 § Distriktschef eller, efter beslut av övertillsynsverksamheten
inom sitt verksamhetsområde, annan tjänsteman får infordra
förklaring, upplysning eller yttrande i ärendena hos
yrkesinspektionen. Förordning (1986:908).

20 § har upphört att gälla genom förordning (1980:688).

Vissa särskilda åligganden

21 § En tjänsteman vid yrkesinspektionen är skyldig att efter beslut
av arbetarskyddsstyrelsen tjänstgöra hos denna eller i annat
distrikt.

Distriktschef skall i den ordning styrelsen bestämmer till styrelsen
avge berättelse under det senaste året. Förordning (1986:908).

22 § har upphävts genom förordning (1986:908).

23 § har upphävts genom förordning (1986:908).

Tjänstetillsättning

24 § Ledamöter i yrkesinspektionsnämnd, som arbetarskyddsstyrelsen
utser, förordnas för högst tre år. Ersättare utses för samma tid.

Tjänst som distriktschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
chefen för arbetarskyddsstyrelsen.

Läkare vid yrkesinspektionen förordnas av styrelsen för högst tre år.

Övriga tjänster tillsätts av styrelsen.

Styrelsen får överlämna åt distriktschef att tillsätta tjänster vid
yrkesinspektionen. Förordning (1986:908).

25 § har upphävts genom förordning (1977:912).

Överklagande

26 § Yrkesinspektionens beslut får överklagas hos
arbetarskyddsstyrelsen.

Beslut av arbetarskyddsstyrelsen får överklagas enligt 18 § allmänna
verksstadgan (1965:600). Beslut som styrelsen har fattat som andra
instans får dock överklagas endast om det är fråga om ett sådant
beslut som enligt 18 § verksstadgan skall överklagas hos någon annan
än regeringen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om annat är
särskilt föreskrivet. Förordning (1986:908).

27 § I fråga om sådana beslut om tjänstetillsättning som tillkännages
genom anslag räknas överklagandetiden från den dag då anslaget skedde
hos den myndighet som har meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut
att inte tillsätta en tjänst samt beslut om långtidsvikariat som
tillsätts i samma ordning som tjänsten. Förordning (1986:908).

Övriga bestämmelser

28 § Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen
(1965:601) fullgörs av arbetarskyddsstyrelsen i fråga om tjänst som
regeringen eller styrelsen tillsätter. Förordning (1986:908).

Övergångsbestämmelser

1987:393

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då följande
förordningar skall upphöra att gälla

1. förordningen (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen

2. förordningen (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen

3. förordningen (1985:328) med instruktion för
företagshälsovårdsdelegationen vi d arbetarskyddsstyrelsen

4. förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen
vid arbetarskyddsstyrelsen.

Förordnanden att vara ledamot i forskningsdelegationen vid
arbetarskyddsstyrelsen som meddelats med stöd av den upphävda
förordningen enligt 4, skall upphöra att gälla den 30 juni 1987.

Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i arbetarskyddsstyrelsens
styrelse, arbetstidsnämnden, företagshälsovårdsdelegatio nen och
yrkesinspektionsnämnd skall efter ikraftträdandet avse motsvarande
styrelse, delegation och nämnd enligt denna förordning.

Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15
december 1976 om personalföreträdare i arbetarskyddsstyrelsen.