Lag (1973:861) om lokal kristidsförvaltning

SFS nr
1973:861
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1973-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1720
Upphävd
1995-07-01

1 § Kommer riket i krig, träder bestämmelserna i 2 § i tillämpning. När
kriget upphört, förordnar regeringen före avslutandet av det riksmöte
som börjar närmast efter krigets slut, att bestämmelserna icke vidare
skall tillämpas. Detta gäller dock ej i den mån bestämmelserna alltjämt
skall tillämpas på grund av förordnande enligt andra stycket.

Vid krigsfara vari riket befinner sig och under förhållanden som avses i
2 § första stycket 2 ransoneringslagen (1978:268) får regeringen
förordna att bestämmelserna i 2 § skall tillämpas. Sådant förordnande
skall inom en månad eller, om riksmöte ej pågår, inom en månad från
början av nästkommande riksmöte underställas riksdagen för prövning av
frågan om förordnandet skall bestå. Sker ej sådan underställning eller
godkänner ej riksdagen förordnandet inom två månader från det
underställning skett, förfaller förordnandet. Upphör krigsfara som
föranlett förordnandet, skall förordnandet upphävas före nästkommande
riksmötes avslutande. Lag (1978:270).

2 § Kommun är skyldig att i den omfattning regeringen bestämmer fullgöra
uppgifter för att fylla befolkningens eller produktionens behov av
viktiga förnödenheter eller för att tillgodose annat ändamål av
betydelse för folkförsörjningen.

Det åligger kommun att i den omfattning regeringen bestämmer medverka
vid allmän prisreglering. Lag (1977:205).

3 § Bestämmelser om skyldighet för kommun att i fredstid vidtaga de
förberedelser, som fordras för att kommunen skall kunna fullgöra
uppgifter enligt denna lag, finns i lagen (1964:63) om kommunal
beredskap.

4 § Uppgift enligt 2 § och planläggning, som föranledes därav, ankommer
på kristidsnämnd.

Kommun får tillsätta särskild kristidsnämnd eller uppdraga åt annan
nämnd att vara kristidsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen
kristidsnämnd. Lag (1977:205).

5 § I fråga om en särskild kristidsnämnd gäller vad som är föreskrivet
om nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1662).

6 § Bestämmelser om kommunal krigsorganisation finns i lagen (1964:63)
om kommunal beredskap.

Om överflyttning av uppgifter, som tillkommer viss kommunal myndighet,
till annan sådan myndighet finns föreskrifter i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m. Lag (1988:99).

7 § Kommunstyrelsen skall övervaka att erforderlig planläggning sker och
övriga nödvändiga förberedelser vidtages för verksamheten inom kommunen
enligt denna lag.

8 § Inom varje län skall länsstyrelsen följa tillämpningen av denna lag.
Länsstyrelsen skall därvid tillse, att såväl förberedelsearbetet som
själva verksamheten bedrives på ett ändamålsenligt sätt samt samordnas
med annan beredskapsplanläggning och försvarsverksamhet.

Om det oundgängligen erfordras, får länsstyrelsen meddela kommun
föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas.

9 § Bestämmelser om statsbidrag till kommun för särskild plan över
kommunens förberedelser för uppgifter enligt denna lag finns i lagen
(1964:63) om kommunal beredskap.

10 § Underlåter kommun att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller
enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen, får länsstyrelsen, om
rättelse ej vinnes på annat sätt, förelägga kommunen lämpligt vite.
Länsstyrelsen kan också i kommunens ställe vidtaga den åtgärd, som
skyldigheten avser, samt i den mån kommunen icke är berättigad till
ersättning av statsmedel för åtgärden taga ut kostnaden för denna av
kommunen.

Vad som föreskrivs särskilt i förvaltningslagen (1986:223) om ärenden
som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall gälla även ärenden
hos länsstyrelsen enligt första stycket. Lag (1986:1170).

11 § Talan mot kristidsnämnds beslut i ärende enligt denna lag föres hos
länsstyrelsen genom besvär.

Mot länsstyrelses beslut enligt denna lag föres talan genom besvär hos
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen får dock
föreskriva att talan ej får föras mot länsstyrelses beslut i överklagat
ärende.

Kristidsnämnds och länsstyrelses beslut länder till efterrättelse utan
hinder av besvär, om ej annorlunda förordnas. Lag (1978:270).

12 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1977:205).