Kungörelse (1973:863) om kristidsnämnder

SFS nr
1973:863
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1973-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01

1 § Kristidsnämnd skall fullgöra de uppgifter, som åligger nämnden
enligt författning eller som föreskrives av Kungl. Maj:t, central
myndighet eller länsstyrelsen. Nämnden skall även vidtaga åtgärder i
övrigt som är ägnade att lindra verkningarna av en kristid.

2 § När 2 § lagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning äger
tillämpning, åligger det kristidsnämnd särskilt

1. att lämna sådant biträde åt det ekonomiska försvarets
myndigheter, som kan behövas för att trygga ortens försörjning med
livsmedel och andra viktiga förnödenheter,

2. att övervaka föreskriven inventering av förråd av varor och
förnödenheter samt att lämna allmänheten behövligt biträde vid
inventeringen,

3. att se till, att förnödenheter, som skall avlämnas till det
allmänna, noggrant vårdas och i föreskriven myckenhet kommer det
allmänna tillgodo,

4. att medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel,

5. att dela ut ransoneringskort och andra av myndigheter utfärdade
inköpstillstånd till de personer, som är berättigade att erhålla dem,
samt övervaka att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte noggrant
efterleves,

6. att i erforderlig utsträckning sprida upplysning om de krav
kristiden ställer och om medel att undvika eller lindra rådande
svårigheter.

3 § Vederbörande centrala myndigheter meddelar, efter erforderligt
samråd sinsemellan och med riksnämnden för kommunal beredskap, var och
en för sitt verksamhetsområde de ytterligare föreskrifter som
erfordras för tillämpningen av lagen (1973:861) om lokal
kristidsförvaltning.