Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:874) om Sveriges tillträde till europeiska konventionen den 7 juni 1968 om avskaffande av legalisering av handlingar som utfärdas av diplomatiska eller konsulära tjänstemän

SFS nr
1973:874
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1973-10-26

Europeiska konventionen den 7 juni 1968 om avskaffande av legalisering
av handlingar som utfärdas av diplomatiska eller konsulära tjänstemän
träder för Sveriges del i kraft den 28 december 1973.

Konventionen föreskriver, att fördragsslutande stat skall undantaga
från legalisering handling, som i tjänsten upprättats av en
diplomatisk eller konsulär tjänsteman från en fördragsslutande stat
för att företes inför myndighet tillhörande annan fördragsslutande
stat. Detsamma skall gälla av diplomatisk eller konsulär tjänsteman
utfärdade officiella intyg samt namnbestyrkanden.

Med legalisering förstås i konventionen ett intygande av riktigheten
av namnunderskrift på en handling och den egenskap vari den som
undertecknat handlingen uppträtt samt, i förekommande fall, äktheten
av sigill eller stämpel som åsatts handlingen.

I händelse av tvist om äktheten av en handling som omfattas av
konventionen kan frågan härom underställas den fördragsslutande stat
från vilken handlingen härrör för uttalande. Ersättning för avgift
eller kostnad utgår icke för ett i anledning därav lämnat meddelande.
Utrikesdepartementet skall förmedla och mottaga framställningar som
här avses.

Konventionen har, förutom av Sverige, biträtts av följande stater:
Cypern, Frankrike, Italien, Liechtenstein, Nederländerna, Schweiz,
Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland samt Österrike.