Konsumentköplag (1973:877)

SFS nr
1973:877
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:932
Upphävd
1991-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag äger tillämpning när konsument av näringsidkare köper
vara, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som säljes i
näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet.

Lagen gäller under motsvarande förutsättningar även i fråga om köp från
annan än näringsidkare, om köpet förmedlas av näringsidkare som ombud
för säljaren.

2 § Vid köp som omfattas av denna lag skall köparen alltid ha de
befogenheter som tillerkännes köpare i lagen. Förbehåll som inskränker
sådan befogenhet är ogiltigt.

Första stycket utgör ej hinder mot att i stället för bestämmelse i lagen
tillämpa vad som på grund av avtal eller enligt lagen (1905:38 s.1) om
köp och byte av lös egendom eller eljest gäller beträffande köparens
förhållande till säljaren eller annan mot vilken han får utöva
befogenhet enligt denna lag, under förutsättning att därigenom längre
gående befogenhet än enligt lagen tillerkännes köparen.

Köparens förhållande till säljaren

3 § Har säljaren ej avlämnat varan i rätt tid och beror det ej av
köparen eller händelse för vilken denne står faran, får köparen häva
köpet, om ej säljaren efter uppmaning av köparen avlämnar varan inom
skälig tid. Detta gäller dock ej om dröjsmålet är av ringa betydelse för
köparen. Även utan att sådan uppmaning lämnats har köparen rätt att häva
köpet, om det av annan anledning måste ha stått klart för säljaren att
dröjsmålet är av ej ringa betydelse för köparen. Villkor som inskränker
köparens rätt att häva köpet skall dock gälla vid köp av vara, som
tillverkats särskilt efter köparens anvisningar eller önskemål eller som
säljaren eljest måste antagas sakna möjlighet att på rimliga villkor
avyttra till annan än köparen, om det ej är uppenbart att genom
dröjsmålet köparens syfte med avtalet skulle väsentligen förfelas.

Dröjer säljaren att avlämna vara, som skall betalas vid eller efter den
tid som betämts för avlämnandet, får köparen innehålla köpeskillingen
till dess varan hålles honom till handa.

4 § Är varan behäftad med fel, som säljaren åtagit sig att avhjälpa, och
avhjälpes ej felet inom skälig tid efter det att köparen framställt
anspråk på grund av felet eller avlämnas ej inom samma tid felfri vara i
den felaktigas ställe, får köparen göra avdrag på köpeskillingen, kräva
skälig ersättning för avhjälpande av felet eller, om felet är av ej
ringa betydelse för honom, häva köpet. Villkor som inskränker köparens
rätt att häva köpet skall dock gälla, om betydande skada skulle åsamkas
säljaren genom att köpet häves och han erbjuder köparen skälig
ersättning för felet samt det ej är uppenbart att varan icke kan
användas för sitt ändamål.

Avser felet vara, som skall betalas vid eller efter den tid som bestämts
för avlämnadet, får köparen innehålla köpeskillingen till dess felet
avhjälpts eller felfri vara hålles honom till handa. Är det uppenbart
att felet är av endast ringa betydelse för köparen, får han dock ej
innehålla mer än vad som kan antagas motsvara dubbla kostnaden för
felets avhjälpande.

Första och andra styckena gäller även om åtagandet att avhjälpa felet
gjorts för säljarens räkning av varans tillverkare eller annan.

5 § Är varan behäftad med fel och skall ej detta avhjälpas på grund av
åtagande som avses i 4 §, får köparen göra avdrag på köpeskillingen
eller, om felet är av ej ringa betydelse för honom, häva köpet, I fråga
om giltigheten av villkor som inskränker köparens rätt att häva köpet
äger 4 § första stycket andra punkten motsvarande tillämpning.

6 § I fall som avses i 3 §, 4 § första och tredje styckena samt 5 §
första stycket har köparen rätt till skälig ersättning för utgift som
han ådragit sig till följd av dröjsmål eller fel, om ej säljaren visar
att försummelse icke ligger honom till last. Rätt till ersättning för
avhjälpande av fel tillkommer dock ej köparen i annat fall eller i
vidare mån än som föreskrives i 4 §.

7 § Har säljaren vid köpet eller på varans förpackning eller i annons
eller annat meddelande avsett att komma till allmänhetens eller köparens
kännedom lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller
användning och kan uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall varan
anses behäftad med fel. Detta gäller dock ej, om säljaren tydligt rättat
uppgiften.

Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit
befattning med varan, för egen eller säljarens räkning lämnat sådan
vilseledande uppgift som avses i första stycket och kan den antagas ha
inverkat på köpet, skall varan anses behäftad med fel, om säljaren
åberopat uppgiften eller, fastän han insett eller uppenbarligen bort
inse att uppgiften var vilseledande, underlåtit att tydligt rätta den.

Har säljaren underlåtit att lämna sådan information om varans
beskaffenhet eller användning som han enligt marknadsföringslagen
(1975:1418) har ålagts att lämna eller underlåtit att efter åläggande
enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) lämna säkerhetsinformation om
varan, skall varan anses behäftad med fel, om underlåtelsen kan antagas
ha inverkat på köpet. Detsamma gäller, om åläggandet har meddelats
varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit befattning
med varan, och säljaren har känt till eller bort känna till
underlåtelsen att fullgöra åläggandet. Lag (1988:1607).

8 § Säljes varan i strid mot förbud enligt 4 § marknadsföringslagen
(1975:1418) eller 6 § produktsäkerhetslagen (1988:1604) eller eljest i
strid mot förbud att saluhålla vara, vilket meddelats i författning
eller av myndighet väsentligen i syfte att förebygga att den som
använder varan ådrager sig ohälsa eller drabbas av olycksfall eller för
att eljest hindra användning av vara som ej är tillförlitlig från
säkerhetssynpunkt, skall varan anses behäftad med fel. Detsamma gäller,
om varan är så bristfällig att dess användning medför uppenbar fara för
köparens eller annans liv eller hälsa. Lag (1988:1607).

9 § Har varan sålts i befintligt skick eller med liknande förbehåll,
skall den även i annat fall än som avses i 7 eller 8 § anses behäftad
med fel, om den ej är sådan som köparen haft anledning räkna med samt
säljaren måste ha insett detta men underlåtit att upplysa köparen om
rätta förhållandet. Detsamma gäller, om varan är i väsentligt sämre
skick än köparen med hänsyn till varans pris och omständigheterna i
övrigt haft skäl att förutsätta.

10 § Har säljaren eller annan för hans räkning genom garanti eller
liknande utfästelse åtagit sig att svara för varan under viss angiven
tid, skall varan anses behäftad med fel, om den avviker från vad som
följer av utfästelsen och det ej göres sannolikt att avvikelsen beror av
olyckshändelse eller eljest av omständighet som är att hänföra till
köparen.

11 § Vill köparen göra gällande befogenhet på grund av fel i varan,
skall han underrätta säljaren om felet inom skälig tid efter det att han
märkt eller bort märka detta, dock ej senare än två år från det han
mottog varan. Har annan än säljaren för dennes räkning åtagit sig att
avhjälpa fel i varan, får underrättelsen i stället lämnas till den som
gjort åtagandet.

Försummar köparen att lämna underrättelse såsom anges i första stycket,
förlorar han rätten att göra gällande befogenhet på grund av felet. Lag
(1985:718).

Köparens förhållande till varans tillverkare m.fl.

12 § Har varans tillverkare eller annan för säljarens räkning åtagit sig
att avhjälpa fel i varan och visar han försummelse vid fullgörande av
åtagandet, skall han ersätta köparen dennes skada, om den ej är ringa.

13 § Köparen har rätt att kräva fullgörande av åtagande som avses i
12 §, om han lämnat underrättelse såsom anges i 11 §.

14 § Har varans tillverkare eller annan, som i tidigare säljled tagit
befattning med varan, för egen eller säljarens räkning på varans
förpackning eller i annons eller annat meddelande avsett att komma till
allmänhetens eller köparens kännedom uppsåtligen eller av vårdslöshet
lämnat vilseledande uppgift om varans beskaffenhet eller användning och
kan uppgiften antagas ha inverkat på köpet, skall han ersätta skada som
därigenom tillfogas köparen. Motsvarande gäller, om varans tillverkare
eller annan, som i tidigare säljled tagit befattning med varan, har
underlåtit att lämna sådan information om varans beskaffenhet eller
användning som han enligt marknadsföringslagen (1975:1418) har ålagts
att lämna eller underlåtit att efter åläggande enligt
produktsäkerhetslagen (1988:1604) lämna säkerhetsinformation om varan
och underlåtelsen kan antagas ha inverkat på köpet. Lag (1988:1607).

Särskilda bestämmelser om kreditköp

15 § har upphävts genom lag (1977:983).

16 § har upphävts genom lag (1977:983).

17 § har upphävts genom lag (1977:983).

Avslutande bestämmelser

18 § Har meddelande, som köparen vill lämna säljaren eller annan enligt
3, 4, 11 eller 13 §, inlämnats för befordran med post eller telegraf och
försenas det eller kommer det ej fram, skall denna omständighet icke
föranleda att köparen förlorar rätten att göra gällande befogenhet
enligt denna lag.

19 § Lagen äger ej tillämpning på ersättning för förlust som köparen
lider genom personskada eller skada på annan egendom än den sålda varan.

Övergångsbestämmelser

1977:983

Enligt riksdagens beslut föreskrives att 15–17 §§ konsumentköplagen
(1973:877) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1979.
Paragraferna skall dock fortfarande gälla i fråga om köp som har ingåtts
dessförinnan. Lag (1978:870).

1985:718

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om avtal som har
ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.