/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1973:964) med övergångsbestämmelser till kungörelsen (1973:962) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287), m.m.;

SFS nr
1973:964
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1159
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1974:635

1 § Punkten 1 k i 17 § SPR och punkten III c i bilagan till SPR
tillämpas för tid från och med den 1 juli 1973, även om anställningen
upphört före kungörelsens ikraftträdande.

2 § Beträffande anställningshavare som under år 1973 upphört att vara
underkastad reglementet skall de nya bestämmelserna om tjänstelivränta
och om samordning av statlig tjänstepensionsrätt med pensionsrätt på
grund av icke-statlig tjänstepensionering tillämpas i stället för eljest
gällande föreskrifter, under förutsättning att skriftlig anmälan härom
göres senast den 31 december 1974 till den anställningsmyndighet
(huvudman), hos vilken anställning senast innehafts.

3 § Vid tillämpning av föreskrifterna i 10 § 2 mom. sista stycket SPR
minskas där angiven levnadsålder för anställningshavare som är född
senast år 1926, med åtta enheter, och för anställningshavare som är född
något av åren 1927-1933, med en enhet för varje år från och med det
anställningshavaren är född till år 1934. Kungörelse (1974:635).

4 § Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 12 § 1 mom. tredje
stycket SPR ökas i fråga om anställningshavare som är född före år 1914
procenttalet tio med 2,25 enheter för varje år före 1914.

5 § De nya bestämmelserna i 10 § 2 mom. första stycke SPR skall ej
medföra nedsättning av tjänstetidsfaktor för egenpension som
pensionsmyndighet fastställt genom beslut senast den 31 december 1973.

1988:1159

Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1988.