Lag (1973:98) om inskrivningsregister

SFS nr
1973:98
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1973-03-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:226
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1321

1 § Denna lag äger tillämpning, om Konungen med stöd av 19 kap. 24 §
jordabalken bestämt att inskrivning skall ske i inskrivningsregister i
stället för i fastighetsbok eller tomträttsbok.

2 § Inskrivningsregister föres med användande av automatisk data
behandling.

3 § Om inskrivning i inskrivningsregister gäller 19–23 kap.
jordabalken, i den mån ej annat följer av denna lag. Därvid äger
bestämmelserna om fastighetsbok och tomträttsbok motsvarande
tillämpning på inskrivningsregister.

I fråga om inteckningar som är registrerade i pantbrevsregistret
enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister får regeringen
föreskriva att anteckningar om innehav av pantbrev får tas bort från
inskrivningsregistret på annat sätt än som följer av första stycket.

Regeringen får vidare föreskriva att ändring av namn- och
adressuppgifter i anteckningar om innehav av pantbrev eller
vilandebevis får införas i inskrivningsregistret på annat sätt än som
följer av första stycket. Lag (1995:1321).

4 § Inskrivningsdag hålles varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och
fredag, som icke utgör helgdag. Lika med helgdag anses midsommarafton,
julafton och nyårsafton. Konungen eller myndighet som Konungen
bestämmer kan förordna att inskrivningsdag skall inställas, om
särskilda skäl föreligger till det.

Ansökan som inkommit efter den tidpunkt då inskrivningsdagen enligt
därom meddelade bestämmelser avslutats anses gjord på nästföljande
inskrivningsdag.

Upptages ansökan i inskrivningsärende samma dag som registrering sker
i fastighetsregistret beträffande den fastighet som ansökningen avser,
skall det anses som om ansökningen gjorts efter registreringen. Lag
(1974:760).

5 § Inskrivningsärende får, förutom i de fall som anges i 19 kap. 9 §
jordabalken, uppskjutas till senare inskrivningsdag, om ärendet med
hänsyn till beskaffenhet eller omfattning ej lämpligen kan företagas
till omedelbar prövning.

Ärende som uppskjutits med stöd av första stycket skall upptagas till
prövning senast på femte inskrivningsdagen efter den inskrivningsdag
då ansökningen gjordes.

6 § Beslut i inskrivningsärende som enligt därom gällande bstämmelser
skall införas i inskrivningsregister meddelas genom införing i
registret. Beslutet skall anses ha det innehåll som framgår av
registret.

7 § Skall enligt lag eller annan författning visst förhållande anteck
nas i fastighetsbok eller tomträttsbok, sker vid tillämpningen av
denna lag anteckning i inskrivningsregister, om ej Konungen eller
myndighet som Konungen bestämmer föreskriver att anteckning i stället
skall göras i fastighetsregister eller, i fråga om uppgift som redan
förekommer i sådant register, att anteckning skall underlåtas.

8 § Bestämmelserna i 19 kap. 17 och 18 §§ jordabalken om rättelse av
införing äger motsvarande tillämpning på sådan uppenbar oriktighet i
inskrivningsregister, som har uppkommit till följd av tekniskt fel.

9 § Bestämmelserna i 19 kap. 19 § första stycket jordabalken om
ersättning för förlust till följd av fel eller försummelse äger
motsvarande tillämpning på förlust som uppkommit till följd av
tekniskt fel i inskrivningsregister eller i anordning som hos in
skrivningsmyndighet, fastighetbildningsmyndighet eller fastighets
registermyndighet är ansluten till registret. Vad i 19 kap. 19 § andra
stycket jordabalken föreskrives äger motsvarande tillämpning på
förlust som uppkommit till följd av rättelse av oriktighet som avses
i 8 §.

Bestämmelserna i 18 kap. 5 och 7 §§ jordabalken gäller även i fråga om
ersättning som avses i första stycket.

10 § Fastighet eller tomträtt, som till följd av oklara inskrivnings
förhållanden eller av annat skäl icke kan överföras till inskrivnings
register, får efter beslut av inskrivningsmyndigheten i varje särskilt
fall kvarstå i fastighetsbok eller tomträttsbok.

Inskrivning rörande fastighet eller tomträtt som avses i första
stycket sker enligt jordabalken med iakttagande av 4 eller 5 §§ denna
lag.

Har Konungen för del av inskrivningsmyndighets område bestämt att
inskrivning skall ske i inskrivningsregister i stället för i
fastighetsbok eller tomträttsbok, äger andra stycket motsvarande
tillämpning i fråga om inskrivning rörande fastighet eller tomträtt
inom återstoden av området.

11 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.