Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

SFS nr
1973:980
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1973-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1282

1 § Bestämmelserna i denna lag gäller, om inte annat
föreskrivits, för införsel av en vara som enligt särskild
författning inte får föras in i landet eller för vilken
särskilt föreskrivet införselvillkor inte är uppfyllt.
Lag (2000:1282).

2 § En vara som förs in i landet från tredje land får utan
hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

1. transporteras och uppvisas för Tullverket i enlighet med
bestämmelserna i artiklarna 37-42 i rådets förordning (EEG) nr
2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen,

2. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter
inom detta område enligt de föreskrifter och villkor som gäller
för tullförfarandet transitering,

3. förvaras på tillfälligt lager eller tullager eller i frizon
eller frilager,

4. förstöras genom Tullverkets försorg, eller

5. återutföras.

Vad som sägs i första stycket gäller även för en vara som förs
in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska unionen
under ett tullförfarande. Lag (2000:1282).

3 § En vara som i annat fall än det som nämns i 2 § andra
stycket förs in i landet från en annan medlemsstat i Europeiska
unionen får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 §

1. föras direkt till närmaste bemannade tullkontor och där
anmälas,

2. omhändertas av Tullverket, förstöras eller återutföras i
enlighet med bestämmelserna i 17, 17 a och 17 d §§ lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen, eller

3. bli föremål för åtgärder enligt förordningen (1994:1830) om
införsel av levande djur m.m. Lag (2000:1282).

4 § Om en vara som är föremål för införselvillkor som avses i 1 §
enligt bestämmelse i annan författning skall försäljas genom
Tullverkets försorg, skall införselvillkoret vara uppfyllt. Kan
försäljning inte ske, bestämmer tillsynsmyndigheten hur det
skall förfaras med varan. Lag (2000:1282).

Övergångsbestämmelser.

1973:980

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Om upphävande av förordningen (1924:119) angående transitering av
införselförbjudna varor m.m. föreskrives i lagen (1973:982) om
upphävande av viss tullagstiftning.