Lag (1973:981) om frihet från införselavgift

SFS nr
1973:981
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1070
Upphävd
1988-01-01

1 § Sker förtullning av vara under sådana omständigheter som för
tullpliktig vara medför tullfrihet enligt 5 a, 7, 8, 11 eller 12 §, 13
§ 1 eller 14 § tullförordningen (1973:979) skall, i den mån regeringen
förordnar, ej heller utgå skatt eller annan införselavgift för varan.

Bestämmelser om frihet från införselavgift som avses i lagen
(1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar finns i nämnda lag.
Lag (1984:356).

2 § Bestämmelserna i tullförordningen (1973:979) om
industrirestitution, handelsrestitution, reducerad restitution och, i
den mån regeringen förordnar, särskild restitution har motsvarande
tillämpning i fråga om skatt och annan införselavgift som betalas till
tullmyndighet vid förtullning, om återbäring av avgiften ej kan medges
i annan ordning. Därvid gäller ej förordnande om inskränkning i
restitutionsrätten som regeringen meddelat med stöd av 4 § samma
förordning. Lag (1978:70).

3 § Denna lag gäller ej försäljningsskatt på motorfordon,
skrotningsavgift, införsel-, fettvaru-, kompensations- eller
prisregleringsavgifter på jordbrukets eller fiskets område. Lag
(1978:70).