Förordning (1974:1007) om tidsbegränsning av statligt lönereglerad anställning, m.m.

SFS nr
1974:1007
Departement/myndighet
Civildepartementet PP
Utfärdad
1974-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1750
Upphävd
1992-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna kungörelse gäller arbetstagare, vars avlöningsförmåner
fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

Kungörelsen gäller dock inte arbetstagare vid affärsverken. Förordning
(1990:1173).

2 § Bestämmelserna i 3 och 4 §§ gäller inte

— skolledare eller lärare vid statliga skolor eller statsunderstödda
folkhögskolor,

— lärare, assistenter eller amanuenser vid högskoleenheter. Förordning
(1990:1173).

Tidsbegränsat förordnande

3 § Förordnande för bestämd tid eller tills vidare längst till viss
tidpunkt får — när skäl föreligger och under förutsättning att så har
brukat ske i samma eller liknande verksamhet — meddelas i fråga om

1. den som intager verksledande eller därmed jämförlig ställning,

2. den som anställes som ersättare för en viss arbetstagare, även om
anställningen — i stället för att ges formen av ett vikariat — ges
formen av ett förordnande på en tjänst,

3. den som anställes enbart för att avarbeta tillfällig balans eller
annars på grund av arbetsanhopning som kan beräknas bli övergående, om
förordnandet avser högst sex månader,

4. den som anställes för enstaka, kortvariga anställningsperioder,

5. den som undergår särskilt föreskriven, tidsbestämd aspirant- eller
annan utbildning vid myndigheten,

6. den som anställes efter att ha uppnått den för tjänsten gällande
pensioneringsperiodens övre gräns respektive den för tjänsten gällande
pensionsåldern,

7. den som anställes vid myndighet som inom två år enligt beslut skall
upphöra eller bli föremål för en mera omfattande omorganisation som
berör tjänsten i fråga,

8. den som anställes på dubblerad tjänst vid myndighet som skall
omlokaliseras.

Första stycket skall inte innebära inskränkning i den rätt att
tidsbegränsa förordnanden som följer av lagen (1982:80) om
anställningsskydd eller av föreskrifter som regeringen meddelar.
Förordning (1988:1022).

4 § Förordnande enligt 3 § första stycket 3 får, om fråga är om
huvudsakligen samma arbetsuppgifter, förnyas i anslutning till det
tidigare förordnandet endast om särskilda skäl föreligger. Sådant
förnyande får ske endast en gång.

5 § har upphört att gälla genom förordning (1982:109).

Besked och varsel i vissa fall

6 § Besked enligt 15 § första stycket lagen (1982:80) om
anställningsskydd behöver inte lämnas, om anställningen har varat högst
tre månader i följd.

Besked enligt 15 § andra stycket lagen om anställningsskydd behöver inte
lämnas, om anställningen har avsett semestervikariat eller feriearbete.
Förordning (1982:109).

7 § Varsel enligt 30 § första stycket eller 30 a § lagen (1982:80) om
anställningsskydd behöver inte lämnas i fråga om anställning för den som
har uppnått pensioneringsperiodens slut eller pensionsåldern. Förordning
(1989:965).

8 § har upphävts genom förordning (1987:555).