Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:1020) om inventering av landets förråd av vissa livsmedel m.m.

SFS nr
1974:1020
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1668
Upphävd
1993-01-01

1 § För beräkning av de förändringar, som landets tillgångar av vissa
livsmedel och liknande förnödenheter undergått under viss tidsperiod,
skall till statistiska centralbyrån lämnas uppgifter om förråd och av
de varor som centralbyrån vid varje tillfälle bestämmer. Uppgifterna
skall lämnas på blankett som centralbyrån tillhandahåller.

Statistiska centralbyrån skall på begäran lämna uppgifter som central
byrån har erhållit enligt första stycket till statens jordbruksnämnd
och annan myndighet som behöver uppgifterna för planläggning av den
ekonomiska försvarsberedskapen.

2 § Uppgiftsskyldig är den som industriellt tillverkar eller idkar
parti- eller detaljhandel med vara som avses i 1 § och annan som
statistiska centralbyrån anmodar att lämna uppgift.

3 § Har uppgiftsskyldig trots anmaning från statistiska centralbyrån
icke lämnat föreskrivna uppgifter, kan länsstyrelsen på centralbyråns
begäran vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin
skyldighet. Försuttet vite utdömes av länsstyrelsen.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt denna paragraf föres hos
kammarrätten genom besvär.

4 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktig
uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i
brottsbalken.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast
efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör
sådan anmälan, skall samråd ske med statens jordbruksnämnd.

5 § har upphävts genom förordning (1980:737).

6 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med statens
jordbruksnämnd.