Lag (1974:1021) om utbetalning av pristillägg på kött

SFS nr
1974:1021
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:615
Upphävd
1991-07-01

1 § I denna lag förstås med pristillägg sådant prisstöd av statsmedel som
utgår i form av särskilt tillägg på kött enligt föreskrifter som
meddelats av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av statens
jordbruksnämnd.

2 § Slakteri eller fristående sanitetsslaktavdelning skall i samband med
köttbesiktning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
livsmedelslagen (1971:511) betala ut pristillägg av medel som statens
jordbruksnämnd ställer till inrättningens förfogande. För pristillägg som
betalats ut skall redovisning lämnas till jordbruksnämnden. Lag
(1990:620).

3 § När pristillägg utgår efter köttets vikt, skall inrättning som avses
i 2 § väga köttet i samband med besiktningen. Vid sådan vägning skall
användas våg som justerats enligt lagen (1971:1081) om bestämning av
volym och vikt.

4 § Inrättning som avses i 2 § är skyldig att föra sådana anteckningar
och ha sin bokföring så ordnad, att kontroll av beräkning och utbetalning
av pristilläggen kan ske. Statens jordbruksnämnd får granska bokföringen
och i övrigt utöva den kontroll som nämnden finner behövlig.

5 § Mot beslut av inrättning som avses i 2 § om utbetalning av
pristillägg får talan ej föras.

Övergångsbestämmelser

1990:620

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Under tiden t. o. m.
den 30 juni 1991 skall vad som sägs om slakteri även gälla
köttbesiktningsbyrå.