Lag (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden

SFS nr
1974:1037
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:880
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:780

1 § Om valprövningsnämndens sammansättning och uppgifter
föreskrives
i regeringsformen, riksdagsordningen och annan lag.

2 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta göromålen
påfordrar det.

3 § Nämnden förordnar sekreterare åt sig och äger härutöver anlita
särskilda föredragande och experter i övrigt. Ersättning till
sekreterare, föredragande och experter bestämmes av nämnden.

4 § Nämnden äger enligt vad som prövas skäligt besluta om ersättning
av allmänna medel till den som enligt nämndens beslut kallats att
höras i ärende vid nämnden.

5 § I fråga om omröstning i nämnden gäller bestämmelserna i 16 kap.
rättegångsbalken i tillämpliga delar.

6 § Nämnden skall i arbetsordning eller eljest besluta

om förande av diarium och protokoll,

om rätt för ordföranden eller dennes ersättare eller för sekreteraren
eller anlitad föredragande att vidtaga för ärendenas beredande
erforderliga åtgärder,

om expeditioners undertecknande ävensom

om vad som i övrigt skall iakttagas vid ärendenas beredande och
avgörande utöver vad som följer av denna instruktion eller andra i lag
givna förfaranderegler.

7 § Av nämnden beslutade ersättningar betalas ut av
Riksdagsförvaltningen. Lag (2011:780).

8 § Särskilda föreskrifter om arvoden till
Valprövningsnämndens ordförande, dennes ersättare, ledamöter
och suppleanter finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.
Lag (2000:549).