Överförmyndarkungörelse (1974:1047)

SFS nr
1974:1047
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:379
Upphävd
1995-07-01

1 § Överförmyndaren skall lämna rätten de upplysningar som den behöver
och på begäran av rätten avge yttrande i frågor rörande förmynderskap,
godmanskap och förvaltarskap som står under hans tillsyn. */k/
Förordning (1988:1347). */-k/

2 § Finner överförmyndaren att förmynderskapet för en underårig bör
skrivas in eller att god man eller förvaltare bör förordnas, skall
överförmyndaren anmäla detta till rätten.

Får överförmyndaren kännedom om att god man eller förvaltare slutfört
sitt uppdrag, skall han anmäla detta till rätten.

Har rätten på framställning av överförmyndaren förelagt någon vid vite
att fullgöra visst åliggande, skall överförmyndaren omedelbart anmäla
till rätten när föreläggandet har fullgjorts eller den i föreläggandet
utsatta tiden har gått till ända utan att fullgörande skett. */k/
Förordning (1988:1347). */-k/

3 § Överförmyndaren skall årligen granska samtliga förvaltarskap och
därvid pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av
förvaltarskapet. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

4 § Förmynderskapsbok och förteckning som avses i 19 kap. 17 §
föräldrabalken skall inrättas enligt lösbladssystem. Till blad i boken
och förteckningen skall användas blanketter enligt formulär som
fastställes av domstolsverket. */k/ Förordning (1975:842). */-k/

5 § I förmynderskapsboken skall varje förmynderskap, godmanskap och
förvaltarskap tas upp på särskilt upplägg. Anteckningar om godmanskap
enligt 11 kap. 1 eller 2 § föräldrabalken skall dock föras på samma
upplägg som förmynderskapet, om detta är inskrivet, eller det tidigare
inskrivna godmanskapet eller förvaltarskapet.

Har underåriga syskon gemensam förmyndare, skall förmynderskapen
sammanföras på ett upplägg. Detsamma skall gälla i fråga om flera
godmanskap, om de har sammanförts under ett registernamn i rättens
förmynderskapsbok. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

6 § Blad som är avsedda för förmynderskapsboken tillhandahålles av
rätten. Bladen insättes i boken i bokstavsordning efter registernamn.

Har rättens förmynderskapsbok delats upp i avdelningar, skall
motsvarande uppdelning gälla beträffande förmynderskapsbok som föres av
överförmyndaren.

Blad som avser upphörda förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap
skall förvaras i särskild pärm eller avdelning av boken samt ordnas i
bokstavsordning efter registernamn. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

7 § Till förmynderskapsboken skall det föras ett namnregister som i
bokstavsordning upptar namnen på förordnade förmyndare, gode män och
förvaltare.

Till förteckning som avses i 19 kap. 17 § föräldrabalken skall det föras
ett namnregister över förmyndare som är skyldiga att avge årsräkning.
*/k/ Förordning (1988:1347). */-k/

8 § Samtliga handlingar som har getts in till överförmyndaren och som
avser visst förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, såsom
förteckningar över egendom, års- och sluträkningar, redogörelser,
uppgifter och ansökningar, skall bevaras och sammanföras till en akt.
Till akten skall dessutom fogas kopior av skrivelser i ärendet samt
anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte
framgår av någon annan handling eller av en anteckning i
förmynderskapsboken eller den förteckning som avses i 4 §. Sådana
anteckningar skall ange dagen för beslutet eller åtgärden. Handlingar
som hör till akten skall förvaras ordnade i tidsföljd eller på annat
lämpligt sätt.

Har flera förmynderskap eller godmanskap sammanförts på ett upplägg i
förmynderskapsboken, får gemensam akt läggas upp.

Akterna till upphörda förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall
förvaras särskilt. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

9 § Om årsuppgift rörande oskiftat bo, förteckning över egendom,
årsräkning eller sluträkning inkommit i två exemplar, skall
överförmyndaren till förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren
återställa det ena exemplaret försett med bevis om granskningen. Sådant
bevis skall meddelas även i annat fall, om det begärs. Beviset skall
innehålla uppgift, huruvida granskningen föranlett anmärkning eller
inte. */k/ Förordning (1988:1347). */-k/

10 § Om tillsynen över förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap har
överflyttats till annan domstol eller överförmyndare, skall
överförmyndaren genast sända över akten avseende förmynderskapet,
godmanskapet eller förvaltarskapet till den rätt eller överförmyndare
som övertagit tillsynen. Till akten skall fogas de blad om
förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet som finns i
förmynderskapsboken eller i den förteckning som anges i 4 §. Om ett
visst ärende vid överflyttningen är beroende på överförmyndarens
handläggning, skall redogörelse för detta lämnas. */k/ Förordning
(1988:1347). */-k/

11 § Överförmyndaren skall årligen före den 1 januari lämna rätten
underrättelse om sin mottagningstid. Uppgift om mottagningstiden skall
av överförmyndaren hållas tillgänglig på lämplig plats i anslutning till
lokal där mottagningen äger rum samt anslås på kommunens anslagstavla.
*/k/ Förordning (1977:834). */-k/

Övergångsbestämmelser

1988:1347

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Överförmyndaren skall före utgången av år 1990 gå igenom samtliga
förordnanden om omyndighetsförklaring och vidta de åtgärder som är
erforderliga till följd av de nya bestämmelserna om förvaltarskap.