Kungörelse (1974:1048) om placering av omyndigs medel m.m.

SFS nr
1974:1048
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:380
Upphävd
1995-07-01

1 § Förmyndare har rätt att utan särskilt samtycke av
överförmyndaren placera omyndigs medel i följande slag av
obligationer, nämligen

1. obligationer som har utfärdats eller garanterats av staten,

2. obligationer som har utfärdats eller garanterats av en svensk
kommun eller ett svenskt landsting,

3. obligationer som har utfärdats av Sveriges allmänna
hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller
Svenska skeppshypotekskassan eller av kreditmarknadsbolag eller
bankföretag som driver verksamhet i Sverige,

4. obligationer som har utfärdats av ett svenskt industriföretag,
om de offentligen har utbjudits av en bank och inregistrerats
vid en svensk börs. Förordning (1993:1579).

2 § Utlåning av omyndigs medel får utan överförmyndarens samtycke ske
endast mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom
inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet. Avser
inteckning annan fastighet än jordbruksfastighet får dock utlåning ske
endast om fastigheten är belägen inom detaljplan och på fastigheten
finns uppförd byggnad som huvudsakligen innehåller bostadslägenheter för
uthyrning samt inteckningen ligger inom det belopp, för vilket byggnaden
är brandförsäkrad i svensk försäkringsanstalt eller utländsk
försäkringsanstalt som har rätt att driva försäkringsrörelse här i
riket.

Avser inteckning flera fastigheter gemensamt och är någon av dem taxerad
som jordbruksfastighet, får hänsyn tagas endast till det taxeringsvärde
som åsatts jordbruksfastigheten. Förordning (1987:173).

3 § Insättning av omyndigs medel hos bank för ändamål, som avses i 15
kap. 4 § föräldrabalken, får ske endast på sådant villkor i fråga om
önskad uppsägningstid vid uttag att högsta ränta erhålles.
Överenskommelse att omyndigs medel skall kvarstå hos försäkringsbolag
får träffas endast under villkor att medlen överföres till
förräntningskonto.

4 § Bestämmelsen i 15 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken om
inskrivning i skuldbok av obligationer som har utfärdats av staten
eller Sveriges allmänna hypoteksbank tillämpas även på obligationer
som har utfärdats av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller
Svenska Skeppshypotekskassan. Förordning (1982:1260).

5 § Bestämmelserna i denna kungörelse om placering av omyndigs medel
skall gälla även beträffande medel som tillhör den för vilken god man
eller förvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 §
föräldrabalken. Förordning (1988:1348).

Övergångsbestämmelser

1993:1580

1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2. I fråga om placeringar av medel som gjorts före ikraftträdandet
gäller 1 § i sin äldre lydelse.