Inskrivningsregisterkungörelse (1974:1061)

SFS nr
1974:1061
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:309
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:853

Inledande bestämmelser

1 § Inskrivningsregister som avses i 2 § lagen (1973:98) om
inskrivningsregister föres särskilt för varje inskrivningsmyndighets
område.

Om lagringen av uppgifter i inskrivningsregister m. m. finns
bestämmelser i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058). Innehållet i
registret skall kunna läsas och ändras med användande av
bildskärmsterminal.

2 § I inskrivningsregister redovisas inskrivningsförhållandena särskilt
för varje fastighet. I redovisningen ingår fastighetsregistrets uppgift
om fastighetens registerbeteckning.

Inskrivningsregistrets innehåll

3 § Redovisningen i inskrivningsregistret sker i sex avdelningar. De
olika avdelningarna innehåller uppgift om

1. lagfart,

2. tomträttsupplåtelse,

3. tomträttsinnehav,

4. inteckningar m. m.,

5. anteckningar,

6. äldre förhållanden.

I inskrivningsregistret skall därutöver för varje inskrivningsmyndighets
område redovisas datum för den senaste inskrivningsdag, beträffande
vilken samtliga beslut och anteckningar införts i registret
(aktualitetsdatum).

4 § I avdelningen för uppgifter om lagfart införes,

1. sökandens person- eller organisationsnummer, där sådant finns,
och namn,

2. datum för ansökan om lagfart jämte aktnummer,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan om lagfart, om dagen
för bifall icke är densamma som dagen för ansökningen,

4. när ansökan om lagfart å andel av fastigheten bifalles, uppgift
om den andel som lagfarten avser,

5. uppgift om fångets art och fångeshandlingens datum,

6. uppgift om köpeskilling, om ej förvärvet omfattar del av
fastighet,

7. beslut som ej innefattar bifall till lagfartsansökan, samt, om
ansökan rör endast del av fastigheten, uppgift om den del av
fastigheten som ansökningen avser,

8. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast
sökts eller beviljats,

9. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller
del av den, om ansökan ej bifallits,

9 a. uppgift från förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken att
hans eller hennes förordnande avser fastigheten,

10. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jordabalken
samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje
stycket samma balk,

3 kap. 1 § tredje stycket lagen (1982:618) om utländska förvärv av
fast egendom m. m.,

16 § andra stycket jordförvärvslagen (1979:230),

6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

Införes uppgift enligt första stycket 4 om att lagfart endast
omfattar andel av fastigheten, skall uppgift om den däremot svarande
inskränkningen i fångesmannens innehav införas.

Om sökanden förvärvat fastigheten eller del av fastigheten genom
flera förvärv, gäller föreskrifterna i första stycket det förvärv, på
vilket lagfart först söks. Beslut om ansökan om lagfart på övriga
förvärv förs in i anslutning till den första ansökningen. Sådan
införing skall innehålla hänvisning till akten samt de uppgifter som
anges i första stycket 3, 7, 9 a och 10. Bifalls ansökan, skall
uppgiften om sökandens och fångesmannens innehav ändras i
överensstämmelse med beslutet.

I fråga om fastighet som bildats genom avstyckning införes uppgift
om dag, då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är av
betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande
inteckningar.

Har lagfart beviljats eller sökts för staten, införes uppgift om
vilken myndighet som förvaltar egendomen.

Bestämmelser om införing i inskrivningsregistret av vissa uppgifter
om den som har sökt lagfart finns i fastighetsdatakungörelsen
(1974:1058). Förordning (1995:394).

5 § I avdelningen för uppgifter om tomträttsupplåtelse införes,

1. upplåtelsedag,

2. datum för ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen jämte
aktnummer,

3. beslut som innefattar bifall till ansökan om inskrivning av
tomträttsupplåtelse, om dagen för bifall icke är densamma som dagen för
ansökningen,

4. uppgift om ändamålet med upplåtelsen,

5. uppgift om det belopp med vilket avgälden skall utgå,

6. uppgift om de tidsperioder som avses i 13 kap. 10 och 14 §§
jordabalken,

7. uppgift om sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som
avses i 21 kap. 4 § jordabalken,

8. uppgift om inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken
med angivande av avtalets innebörd,

9. uppgift om uppsägning av tomträttsavtalet,

10. uppgift om anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,

11. uppgift om nedsättning av lösesumma,

12. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14, 17 och 18 §§
jordabalken såvitt gäller tomträttsupplåtelse.

När inskrivning sökes på grund av tomträttsupplåtelse, skall efter
fastighetsregistrets uppgift om fastighetens registerbeteckning införas
inskrivningsmyndighetens anmärkning om att tomträtt upplåtits i
fastigheten. Förordning (1975:1113).

6 § I avdelningen för uppgifter om tomträttsinnehav införes,

1. de uppgifter, som anges i 4 § första stycket 1–9 a och andra
stycket, varvid vad som där sägs om fastighet, ägare och ansökan om
lagfart i stället skall avse tomträtt, tomträttshavare och ansökan om
inskrivning av tomträtt,

2. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jämfört med
21 kap. 7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt,
19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje stycket samma balk,

3 kap. 1 § tredje stycket lagen (1982:618) om utländska förvärv av
fast egendom m.m.,

6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.,

2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

Om sökanden förvärvat tomträtten eller del av tomträtten genom flera
förvärv, äger 4 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

Bestämmelser om införing i inskrivningsregistret av vissa uppgifter
om den som har sökt inskrivning av upplåtelse eller förvärv av
tomträtt finns i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058).
Förordning (1995:394).

7 § I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införes,

1. intecknings belopp med siffror,

2. uppgift om nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft
för vilken inskrivning sökes samt beskaffenheten härav,

3. datum för ansökan jämte aktnummer,

4. beslut som innefattar bifall till ansökan, om dagen för bifall icke
är densamma som dagen för ansökningen,

5. när inteckning besvärar flera fastigheter, uppgift dels om de
fastigheter i vilka inteckningen sökts, beviljats eller utsträckts, dels
om de fastigheter i vilka inteckningen gäller eller, i fråga om ansökan
om inteckning eller utsträckning, de fastigheter ansökningen avser,

6. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller
inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,

7. när ansökan rör endast del av fastighet, uppgift om den del av
fastigheten som ansökningen avser,

8. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis, hänvisning
till akten jämte innehavarens namn och adress,

9. uppgift om utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller
annan förändring av inteckning eller inskrivning av rättighet i
fastigheten eller tomträtten,

10. uppgift om utbyte av pantbrev eller vilandebevis,

11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14 §, 17 §, 18 §
och 20 § tredje stycket jordabalken, när det gäller inteckning eller
inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten.

Införing i avdelningen skall ske på sådant sätt att inskrivning i
förhållande till andra inskrivningar redovisas i gällande
företrädesordning. Gäller inskrivningar med lika rätt, skall det anges
särskilt. Kan företrädesordningen icke med säkerhet klarläggas, skall
anmärkning om det införas vid berörda inskrivningar.

I avdelningen skall särskilt anges det sammanlagda belopp, för vilket
fastigheten eller tomträtten svarar på grund av inteckning som beviljats
eller sökts däri.

Besväras fastighet eller tomträtt ej av sökt eller beviljad inteckning
eller annan inskrivning, skall uppgift om det införas i avdelningen.
Förordning (1987:1028).

8 § I avdelningen för uppgifter om anteckningar införes,

1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan författning och
med tillämpning av 7 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister skall
antecknas i inskrivningsregister och som ej skall införas i annan
avdelning eller i fastighetsregister,

2. datum för anteckning jämte aktnummer,

3. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14, 17 och 18 §§
jordabalken, såvitt gäller anteckning.

9 § I avdelningen för uppgifter om äldre förhållanden införes,

1. hänvisning till akt då inskrivning eller anteckning dödats eller
avförts,

2. hänvisning till akt rörande beslut i inskrivningsärende, om beslutet
icke längre innehåller upplysning om gällande förhållanden,

3. hänvisning till akt rörande anteckning, om anteckningen icke längre
är gällande,

4. hänvisning till akt rörande inskrivning eller anteckning beträffande
fastighet som uteslutits ur fastighetsregistret eller som
avregistrerats,

5. hänvisning till akt i annat fall, om detta är lämpligt.

När en hänvisning införts enligt första stycket, skall inskrivningen
eller anteckningen i fråga avföras från den avdelning där den
förekommer. En uppgift som avförts från avdelningen för lagfart eller
för tomträttsinnehav får bevaras så att den alltjämt kan läsas med
användande av terminal. Förordning (1986:750).

Ändring i fastighetsindelningen m.m.

10 § När uppgift från lantmäterimyndigheten beträffande ändring i
fastighetsregistret kommer in, skall inskrivningsmyndigheten snarast
möjligt göra de ändringar i inskrivningsregistret som uppgiften
föranleder.

Har fastighet uteslutits ur fastighetsregistret eller har den
avregistrerats utan att ny fastighet samtidigt bildats, skall
beträffande samtliga uppgifter i inskrivningsregistret om fastigheten
förfaras enligt 9 § första stycket 4 och andra stycket.

Har ny fastighet registrerats, skall uppgifterna i inskrivningsregistret
om den eller de ursprungliga fastigheterna föras över till den nya
fastigheten, om de icke uppenbarligen saknar betydelse. Är den nya
fastigheten bildad genom avstyckning, skall den för stamfastigheten
gällande lagfarten föras in också på avstyckningen. Om det är av
betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande
inteckningar, skall vid lagfarten anmärkas att den avser stamfastighet.
Förordning (1995:1431).

11 § Över ändringar i inskrivningsregistret enligt 10 § föres dagbok på
blankett enligt formulär som fastställes av domstolsverket.

Den som utfört ändring skall på dagboksbladet bestyrka åtgärden med sitt
namn eller signum. Förordning (1975:1113).

12 § Ändringar, som enligt 10 § skall göras i inskrivningsregistret,
skall införas och lagras i ett för ändamålet avsett minne
(mellanlagringsminne). Införingen i mellanlagringsminnet skall granskas
och godkännas av den som utfört ändringen. Godkännandet sker i samband
med att dagboksbladet bestyrkes enligt 11 § andra stycket.

Sedan ändring utförts på grund av samtliga under dagen inkomna
underrättelser, skall ändringarna anmälas för registrering i inskriv
ningsregistret enligt 38 §.

Inskrivningsmyndighets område

13 § Bestämmelser om vilka inskrivningsmyndigheters område som skall ha
annan omfattning än domsagan finns i förordningen (1975:1110) om vissa
inskrivningsmyndigheters område, m.m. Förordning (1975:1113).

Inskrivningsdomare

14 § Inskrivningsdomare förordnas i Stockholms, Göteborgs och Malmö
domsagor av tingsrätten och annars av hovrätten. Förordning (1984:970).

Inskrivningsdag

15 § Inskrivningsdag avslutas klockan tolv.

På tingsrätts och inskrivningsmyndighets kansli skall finnas anslag med
uppgift om när inskrivningsdag hålles. Förordning (1975:1113).

Ansökan i inskrivningsärende

16 § Sökande skall ge in de handlingar som han vill åberopa till stöd
för sin ansökan. Göres ansökan av flera sökande gemensamt och avser
ansökningen lagfart eller inskrivning av tomträtt, skall ansökningen
innehålla uppgift om hur stor andel av fastigheten eller tomträtten
varje sökande innehar. Sker det ej och underlåter sökandena att
efterkomma föreläggande att komplettera ansökningen, skall den anses
avse andelar efter huvudtalet.

I ansökan eller annan handling som ges in i inskrivningsärende skall
beträffande överlåtare, upplåtare och förvärvare anges person- eller
organisationsnummer, där sådant finns, och namn.

16 a § har upphävts genom förordning (1999:853).

17 § Avser ansökan lagfart eller inskrivning av tomträtt, annan
nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft, skall handling
på vilken ansökningen grundas vara åtföljd av två styrkta avskrifter.
Tillhandahåller ej sökanden sådana avskrifter, skall
inskrivningsmyndigheten göra avskrifterna på sökandens bekostnad.

När ansökan fullföljes, äger första stycket motsvarande tillämp ning i
fråga om tillägg som har tecknats på handlingen.

Dagbok

18 § Över inskrivningsärenden föres dagboken (del AB) med terminal
skrivare på blankett enligt formulär som fastställes av
domstolsverket. Förordning (1975:1113).

Över ärenden som icke omedelbart leder till inskrivning i
inskrivningsregister föres dagboken (del C) på blankett för dagboksblad
i tvistemål. Över ärendena i del C föres kortregister med
fastighetsbeteckningen som sökord.

Dagbokens delar skall föras i särskilda nummerserier.

19 § Ärendena tages upp i dagboken efter hand som de förekommer till
handläggning på inskrivningsdagen och numreras i löpande följd för
kalenderår. Årtal och nummer anges på de handlingar som kommer in. En
av handlingarna i varje ärende förses dessutom med uppgift om dagen då
ärendet kom in till inskrivningsmyndigheten.

Den som fattat beslut i inskrivningsärende skall på dagboksbladet
bestyrka beslutet och vad som förts in i dagboken med sitt namn eller
signum.

20 § Anteckning i dagboken får ej strykas över eller ändras, sedan
godkännande enligt 38 § lämnats. Upptäckes felskrivning i dagboken
innan sådant godkännande lämnats, skall nytt dagboksblad framställas.

Minnesbok m.m.

21 § Hos inskrivningsmyndighet föres minnesbok, som dag för dag visar
vilka sammanträden som skall hållas och vad som i övrigt kan vara att
iakttaga viss dag på grund av meddelat beslut.

Över samtliga av inskrivningsmyndigheten meddelade uppskovsbeslut,
vilandeförklaringar, avslagsbeslut och beslut om att ansökan har
förklarats förfallen skall föras en minneslista. Listan får uppta även
andra beslut. Inskrivningsmyndigheten skall från listan ta bort sådana
beslut som har förlorat sin betydelse. Uppgift om beslut som har förts
in i minneslistan behöver inte föras in i minnesboken. Förordning
(1982:53).

Akter

22 § Akt i inskrivningsärende förses med ärendets nummer i dagboken.

Sådan anteckning i akt som avses i 19 kap. 7 § jordabalken bestyrkes av
den som gjort anteckningen.

Renovation

23 § Inom sex veckor efter utgången av närmast föregående kvartal skall
inskrivningsmyndighet till riksarkivet sända avskrift av handling som
ligger till grund för ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt,
annan nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft.
Förordning (1983:1059).

Lagfartssammanträde och sammanträde enligt 19 kap. 10 § jordabalken

24 § Har inskrivningsmyndigheten kallat annan än sökanden att höras
upplysningsvis vid lagfartssammanträde, har han rätt till ersättning av
allmänna medel.

Protokoll skall föras rörande vad som förekommer vid sammanträde som
avses i 19 kap. 10 § jordabalken. Protokollet skall fogas till akten i
ärendet, när det tages upp till ny handläggning.

Har någon som inskrivningsmyndigheten kallat och som ej är sökande
inställt sig för att höras i ärende som avses i andra stycket, har han
rätt till ersättning av allmänna medel, om ej särskilda skäl föranleder
att sökanden eller han själv bör stå för kostnaden.

Ersättning av allmänna medel som avses i denna paragraf betalas enligt
förordningen (1982: 805) om ersättning av allmänna medel till vittnen,
m m. Utbetalas ersättningen med stöd av tredje stycket, skall kostnaden
alltid stanna på statsverket. Förordning (1982:809).

Beslut m.m.

25 § Inskrivningsmyndighets beslut skall införas i inskrivningsregister,
om beslutet innebär att

1. ansökan om lagfart, inteckning eller annan inskrivning i
inskrivningsregister bifalles, förklaras vilande, avslås eller förklaras
förfallen, eller

2. inskrivningsärende uppskjutes.

26 § Beslut, som enligt 25 § skall införas i inskrivningsregister, skall
införas och lagras i det i 12 § nämnda mellanlagringsminnet. Införingen
i mellanlagringsminnet skall granskas och godkännas av den som fattat
beslutet. Godkännandet sker i samband med att dagboksbladet bestyrkes
enligt 19 § andra stycket.

Sedan beslut fattats i samtliga på inskrivningsdag upptagna ärenden,
skall besluten anmälas för registrering i inskrivningsregistret enligt
38 §.

27 § Finner den som skall göra anmälan för registrering att meddelat
beslut till följd av ändring i fastighetsregistreringen eller av annat
skäl ej kan föras in i inskrivningsregistret, skall han ompröva
beslutet.

Bevis om beslut

28 § Om inskrivningsmyndighets beslut skall i de fall som anges i denna
paragraf utfärdas bevis.

Om ett ärende uppskjuts enligt 19 kap. 9 § jordabalken eller 5 § lagen
(1973:98) om inskrivningsregister, utgör underrättelse enligt 19 kap.
13 § jordabalken bevis om beslutet. Detsamma gäller i de fall då en ansökan
eller en anmälan avvisas, avslås eller förklaras förfallen.

Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

——————————————————————
Ansökan avser Beslut Bevis
——————————————————————

Lagfart bifall/vilande- inskrivnings-
förklaring bevis

Inskrivning av bifall/vilande- inskrivnings-
tomträtt förklaring bevis

Inteckning bifall skriftligt pantbrev
eller datapantbrev
vilandeförklaring vilandebevis

Utbyte
av pantbrev bifall skriftligt pantbrev
eller datapantbrev
av vilandebevis bifall vilandebevis

Relaxation bifall inskrivnings-
enligt 22 kap. bevis
11 § tredje
stycket jorda-
balken

Annan relaxation,
utsträckning,
sammanföring,
nedsättning,
av beviljad bifall skriftligt pantbrev
inteckning eller datapantbrev
av vilande- bifall vilandebevis
förklarad
inteckning

Dödning bifall inskrivnings-
bevis
Inskrivning av bifall/vilande- inskrivnings-
nyttjanderätt, förklaring bevis
servitut eller
rätt till
elektrisk kraft

Nedsättning, dödning bifall inskrivnings-
av sådan inskrivning bevis

Dödning enligt 13 § bifall inskrivnings-
lagen (1927:85) om bevis
dödande av förkommen
handling, inskrivning
av förklaring som
avses i 2 kap. 3 §
jordabalken, anteck-
ning om intresse-
anmälan enligt lagen
(1982:352) om rätt
till fastighetsförvärv
för ombildning till
bostadsrätt eller
enligt lagen
(1985:658) om
arrendatorers rätt att
förvärva arrende-
stället, anteckning om
anmälan enligt 2 §
andra stycket lagen
(1987:232) om sambors
gemensamma hem,
anteckning om ställ-
företrädare enligt
lagen (1989:31) om
förvaltning av vissa
samägda
jordbruksfastigheter,
rättelse enligt
19 kap. 17 §
jordabalken och 8 §
lagen (1973:98) om
inskrivningsregister

Om ett utbyte sker i samband med sammanföring, skall på grund av
sammanföringen utfärdas ett inskrivningsbevis i stället för pantbrev
eller vilandebevis.

I annat fall än som avses i andra–fjärde styckena utfärdas särskilt
bevis på begäran av sökanden. Förordning (1994:600).

29 § Inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev och vilandebevis
framställs maskinellt av Lantmäteriverket på
begäran av inskrivningsmyndigheten. Särskilt bevis utfärdas av
inskrivningsmyndigheten och undertecknas av den som fattat
beslutet.

Kan inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev eller vilandebevis till
följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas
maskinellt, får inskrivningsmyndigheten i stället utfärda särskilt
bevis. Skriftligt pantbrev eller vilandebevis skall därvid utfärdas på
de blanketter som avses i kungörelsen (1971:784) med
tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt
jordabalken.

Om en felskrivning i ett bevis rättas sedan beviset lämnats ut, skall
rättelsen bestyrkas av den som fattat beslutet om rättelse. Rättelse
av inskrivningsbevis, skriftligt pantbrev eller vilandebevis i
samband med beslut om rättelse av införing i inskrivningsregistret
sker genom att ny handling utfärdas. Den tidigare utfärdade
handlingen skall förstöras av inskrivningsmyndigheten.

Av 6 kap. 1 § jordabalken framgår att datapantbrev utfärdas genom
registrering av inteckningen i pantbrevsregistret. Om sådan
registrering finns särskilda bestämmelser i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister och förordningen (1994:598) om
pantbrevsregister. Förordning (1995:1431).

30 § Inskrivningsbevis och skriftliga pantbrev utfärdas på
blanketter som fastställs av Domstolsverket.

Ett skriftligt pantbrev skall innehålla uppgift om

1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror,

2. den eller de fastigheter som inteckningen beviljats i eller
utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller
i när pantbrevet utfärdas,

4. datum och nummer för inteckningsansökan samt, om beslutet
som ligger till grund för pantbrevets utfärdande meddelats på
senare inskrivningsdag, datum och nummer för beslutet,

5. andra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse
för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

Om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448) om
pantbrevsregister finns särskilda bestämmelser i 7 § förordningen
(1994:598) om pantbrevsregister. Förordning (1994:600).

31 § När en ansökan om inteckning som förklarats vilande har
tagits upp till ny prövning och beviljats, skall vilandebeviset
förstöras av inskrivningsmyndigheten.

Om en inteckning dödas, skall inskrivningsmyndigheten förstöra
det skriftliga pantbrev som svarar mot inteckningen. När ett nytt
pantbrev utfärdas efter utbyte, utsträckning, sammanföring,
relaxation eller nedsättning, skall motsvarande gälla i fråga om
tidigare utfärdade skriftliga pantbrev. I fråga om inteckningar för
vilka datapantbrev är utfärdade skall inskrivningsmyndigheten
underrätta Lantmäteriverket om beslutet i
inteckningsärendet. Underrättelsen får lämnas med hjälp av
automatisk databehandling. Förordning (1995:1431).

32 § Vilandebevis utfärdas på blanketten för pantbrev, som skall förses
med tydlig anmärkning om att beviset utgör vilandebevis.

Bestämmelserna i 30 § andra stycket och 31 § andra stycket tillämpas
också på vilandebevis. Om ett annat beslut än uppskov meddelas vid den
nya prövningen av den vilandeförklarade ansökningen, skall det tidigare
utfärdade vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.
Förordning (1989:751).

33 § har upphävts genom förordning (1977:165).

Ärenden om sammanläggning

34 § När inskrivningsmyndighet avgivit yttrande i ärende om
sammanläggning, skall anteckning härom införas i inskrivningsregistret.
Inträffar, sedan yttrandet avgivits men innan fastighetsbildningsbeslut
meddelats eller frågan om sammanläggning förfallit, ändring i
förhållande som avses med yttrandet, skall myndigheten genast underrätta
lantmäterimyndigheten.

Berör sammanläggningen fastigheter som lyder under mer än en
inskrivningsmyndighet, skall den myndighet som avgivit yttrande i
ärendet underrätta den eller de andra. Bestämmelserna i första stycket
gäller i sådant fall samtliga berörda inskrivningsmyndigheter.
Förordning (1995:1431).

35 § Har, sedan beslut om sammanläggning meddelats men innan
fastighetsbildningen fullbordats eller frågan därom förfallit, fastighet
som ingår i sammanläggningen utmätts, belagts med kvarstad eller tagits
i anspråk genom betalningssäkring, skall inskrivningsmyndigheten genast
underrätta lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller, om
fastigheten annars skall säljas i den ordning som föreskrivs för utmätt
fast egendom. Förordning (1995:1431).

Ärenden om vissa gemensamma inteckningar

36 § Avser sökt eller beviljad inteckning fastigheter som är belägna
inom olika inskrivningsmyndigheters områden, göres ansökan om fullföljd
av inteckningsansökan, som förklarats vilande före den 1 januari 1972,
ansökan om inteckningsåtgärd som avses i 22 kap. 8 – 11 §§ jordabalken
hos en av inskrivningsmyndigheterna.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på ansökan om nytt pantbrev
eller vilandebevis enligt 10 § andra stycket lagen (1927:85) om dödande
av förkommen handling och på ansökan om dödning av inteckning enligt
13 § tredje stycket samma lag.

Den myndighet hos vilken ansökan gjorts skall inhämta behövliga
upplysningar från den eller de andra myndigheterna och prövar därefter
ärendet i dess helhet. Den eller de andra myndigheterna skall genast
underrättas om beslutet för införing av beslutet i inskrivningsregistret
eller, om fastigheten redovisas i fastighetsbok, i denna på samma
inskrivningsdag som hos den beslutande myndigheten.

Underrättelseskyldighet

37 § Beviljas ansökan om inskrivning av servitut, skall
lantmäterimyndigheten omedelbart underrättas härom. Vid
underrättelsen skall fogas avskrift av den handling på vilken
rättigheten grundas.

Dödas eller avförs inskrivet servitut, skall underrättelse härom lämnas
på motsvarande sätt. Förordning (1995:1431).

Registrering i inskrivningsregistret

38 § Registrering i inskrivningsregistret verkställes av
Lantmäteriverket efter särskild anmälan (dagsgodkännande) från
inskrivningsmyndigheten.

Dagsgodkännande lämnas med användande av inskrivningsmyndighetens
terminal.

Skall dagsgodkännande lämnas för flera inskrivningsdagar samtidigt,
lämnas godkännande särskilt för varje inskrivningsdag.
Förordning (1995:1431).

39 § Inskrivningsdomare och annan tjänsteman hos inskrivningsmyndighet
som är behörig att lämna dagsgodkännande skall tilldelas personlig
lösen, utan vilken godkännande icke kan lämnas.

Bestämmelser om fastställande av lösen m.m. finns i
fastighetsdatakungörelsen (1974:1058).

Övriga bestämmelser

40 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av domstolsverket efter samråd med Lantmäteriverket.
Förordning (1995:1431).

Övergångsbestämmelser

1974:1061

4. I fråga om inskrivningsärende som endast rör fastighet eller
tomträtt som avses i punkt 2 gäller 6 §, 7 § andra stycket och
8 – 23 §§ kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter
för inskrivningsväsendet enligt jordabalken. I övrigt gäller
i tillämpliga delar 13 – 17 §§, 19 § första stycket, 36 § och
37 § denna kungörelse.

Rör inskrivningsärende både fastighet som avses i punkt 2
och fastighet som redovisas i inskrivningsregister, gäller
denna kungörelse och i fråga om fastighet som avses i punkt 2,
6 §, 7 § andra stycket, 8, 11, 13, 22 §§ kungörelsen med
tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt
jordabalken. Förordning (1975:1113).

6. Avser utsträckning, sammanföring, nedsättning, dödning eller
relaxation enligt 22 kap. 7 §, 8 a §, 9 §, 10 eller 11 § första
och andra styckena jordabalken inteckning, som beviljats före
den 1 januari 1972, skall inskrivningsmyndighetern förse in-
teckningshandlingen med påskrift att handlingen icke längre
medför någon rätt i den intecknade egendomen och återlämna den
till sökanden. Avser utbyte enligt 22 kap 8 § jordabalken
handling på grund av vilken inteckning beviljats före den 1
januari 1972 eller inteckningshandling som före nämnda tidpunkt
satts i stället för annan inteckningshandling, skall motsvarande
gälla i fråga om den handling som bytts ut.

Vad som sägs i föregående stycke skall äga motsvarande tillämpning
i fråga om inteckningshandling, när ansökningen om inteckning för-
klaratas vilande före den 1 januari 1972. Förordning (1977:165).

7. Anmälan eller underrättelse som avses i följande
författningsbestämmelser skall av inskrivningsmyndighet utan föregående
anteckning i inskrivningsregistret genast vidarebefordras till
vederbörande lantmäterimyndighet för anteckning i
fastighetsregister,

2 kap. 14, 34 och 62 §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen (1918:523),

70 och 113 §§ byggnadslagen (1947:385),

13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,

8 § kungörelsen (1966:702) angående tillämpning av lagen om vissa
gemensamhetsanläggningar,

14 § expropriationskungörelsen (1972:727) såvitt avser underrättelse om
att fastighet tagits i anspråk med nyttjanderätt eller servitutsrätt,

23–25 §§ vattenrättsförordningen (1983:788),

6 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10),

3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

Angår anmälan eller underrättelse som nu sagts fastighet eller tomträtt
som avses i punkt 2, skall anteckning ske i fastighetsbok eller
tomträttsbok enligt vad därom är föreskrivet. Avskrift eller kopia av
anmälan eller underrättelsen översändes samtidigt till
lantmäterimyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.
Förordning (1995:1431).

1987:1028

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Har en inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken
förts in i avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m., skall
inskrivningen föras över till avdelningen för uppgifter om anteckningar
senast när inteckningen dödas.

1989:751

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. De nya
bestämmelserna gäller även i fråga om bevis som hänför sig till en
inskrivningsdag före ikraftträdandet.

1995:1431

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Den äldre lydelsen av 10, 34, 35 och 37 §§ samt punkt 7 i
övergångsbestämmelserna gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.