Kungörelse (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister

SFS nr
1974:1062
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:309
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:231

1 § Denna kungörelse äger tillämpning, om regeringen för att förbereda
övergång till inskrivning enligt lagen (1973:98) om inskrivningsregister
bestämt att sådant register skall läggas upp för inskrivningsmyndighets
område eller del av sådant område.

2 § Inskrivningsregister skall läggas upp på grundval av fastighetsregister
som skall föras enligt fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt
innehållet i fastighetsbok och tomträttsbok.

Uppläggandet av inskrivningsregister skall ske under ledning av domstolsverket
och på dess ansvar, om ej regeringen föreskriver annat. Förordning (1975:1114).

3 § Till registret skall för varje fastighet överföras på fastigheten senast
meddelad lagfart, i fastigheten gällande inteckningar och andra inskrivningar
samt, där ansökan är uppskjuten, vilande eller beroende på prövning, inskriv-
ningen härom. Gällande anteckningar skall föras över på motsvarande sätt.

Är tomträtt upplåten i fastigheten, skall uppgifterna beträffande tomträtten
samt gällande inskrivningar och anteckningar rörande denna föras över på
motsvarande sätt.

4 § Vid överföringen skall uppgifterna ordnas i avdelningar enligt 3 § första
stycket 1-5 inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061).

5 § I avdelningen för uppgifter om lagfart införes,

1. lagfaren ägares eller lagfartssökandes person- eller organisationsnummer,
där sådant finns, och namn,

2. datum för ansökan om lagfart jämte aktnummer,

3. när meddelad lagfart avser del av fastighet, uppgift om den del av
fastigheten som lagfarten avser,

4. uppgift om fångets art och fångeshandlingens datum,

5. beslut som ej innefattar bifall till lagfartsansökan samt, om ansökan rör
endast del av fastigheten, uppgift om den del av fastigheten som ansökningen
avser,

6. uppgift om namnändring beträffande den för vilken lagfart senast sökts
eller beviljats,

7. hänvisning till ny ägares ansökan om lagfart på fastigheten eller del
av den, om ansökan ej bifallits,

8. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jordabalken

samt, såvitt gäller lagfart, 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 § tredje
stycket samma balk,

16 § jordförvärvslagen (1979:230),

6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

Om fastighet eller del av fastighet förvärvats genom flera förvärv, gäller
föreskrifterna i första stycket det förvärv, varå lagfart först sökts.
Beslut rörande ansökan om lagfart å övriga förvärv införes i anslutning till
den första ansökningen. Sådan införing skall innehålla hänvisning till akten
samt de uppgifter som anges i första stycket 3, 5 och 8. Uppgiften i första
stycket 3 skall i sådant fall avse den del av fastigheten som de meddelade
lagfarterna tillsammans avser.

Om en fastighet delvis är lagfaren för en kommun men lagfartsförhållandena för
fastigheten i dess helhet inte kan klarläggas utan omfattande utredning, får
redovisningen enligt första och andra styckena begränsas i motsvarande mån.
Sker det, skall anmärkas att utredningen är ofullständig i denna del.

Har gemensam lagfart sökts eller beviljats, skall lagfarten anses avse andelar
efter huvudtalet. Har personlig lagfart sökts eller beviljats för delägare i
dödsbo efter den som avlidit före den 1 januari 1934, skall lagfarten dock
anses avse andelar enligt reglerna om arv.

I fråga om fastighet som bildats genom avsöndring eller avstyckning införes
uppgift om dag, då lagfart söktes första gången, om denna uppgift är av
betydelse för att bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar.

Har ansökan om lagfart på avsöndring eller avstyckning ännu icke gjorts
eller har sådan ansökan föranlett beslut som icke innefattar bifall till
ansökningen, skall den för stamfastigheten gällande lagfarten föras in
också på avsöndringen eller avstyckningen. Om det är av betydelse för att
bedöma fastighetens ansvar för däri gällande inteckningar, skall, till dess
uppgift enligt femte stycket kan införas, vid lagfarten anmärkas att den
avser stamfastighet.

Har lagfart beviljats eller sökts för staten, införes, där detta är känt,
uppgift om vilken myndighet som förvaltar egendomen. Förordning (1992:1380).

5 a § Om regeringen har föreskrivit att inskrivning skall ske i inskrivnings-
register, får inskrivningsmyndigheten i fall då en fastighet eller en del av
en fastighet har förvärvats genom flera förvärv komplettera avdelningen för
uppgift om lagfart med de uppgifter som anges i 5 § första stycket 2, 3 och
4 samt med uppgift om köpeskilling och den fasta egendom som köpeskillingen
avser. Förordning (1993:231).

6 § I avdelningen för uppgifter om tomträttsupplåtelse införes,

1. upplåtelsedag,

2. datum för ansökan om inskrivning av tomträttsupplåtelsen jämte
aktnummer,

3. uppgift om ändamålet med upplåtelsen,

4. uppgift om det belopp med vilket avgälden skall utgå,

5. uppgift om de tidsperioder som avses i 13 kap. 10 och 14 §§
jordabalken,

6. uppgift om sådan i upplåtelsehandlingen angiven inskränkning som
avses i 21 kap. 4 § jordabalken,

7. uppgift om inskrivning av avtal som avses i 13 kap. 21 § jordabalken
med angivande av avtalets innebörd,

8. uppgift om uppsägning av tomträttsavtalet,

9. uppgift om anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken,

10. uppgift om nedsättning av lösesumma,

11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap 14, 17 och 18 §§ jordabalken
såvitt gäller tomträttsupplåtelse.

Tomträtt som upplåtits före 1954 och på vilken, enligt vad i övergångs-
bestämmelserna till lagen (1953:415) angående ändring i lagen den 14 juni 1907
(nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom är stadgat, 4 kap. sistnämnda
lag skall äga tillämpning i sin äldre lydelse införes enligt första stycket i
tillämpliga delar. I registret skall anmärkas att äldre lag är tillämplig på
tomträtten. Förordning (1975:1114).

7 § I avdelningen för uppgifter om tomträttsinnehav införes,

1. de uppgifter som anges i 5 § första stycket 1–7 och andra stycket, varvid
vad som där sägs om fastighet, ägare och ansökan om lagfart i stället skall
avse tomträtt, tomträttshavare och ansökan om inskrivning av tomträtt,

2. uppgift om förhållanden som avses i följande författningsrum,

19 kap. 20 § första och andra styckena och 20 kap. 14 § jämfört med 21 kap.
7 § jordabalken samt, såvitt gäller inskrivning av tomträtt, 19 kap. 14 §,
17 §, 18 § och 20 § tredje stycket samma balk,

6 § lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m.,

2 § andra stycket lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem.

Bestämmelserna i 5 § fjärde stycket och 5 a § tillämpas även på inskrivning
av tomträtt. Förordning (1993:231).

8 § I avdelningen för uppgifter om inteckningar m.m. införes,

1. intecknings belopp med siffror,

2. uppgift om nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft eller
annan förmån för vilken inskrivning sökts samt beskaffenheten härav,

3. datum för ansökan jämte aktnummer,

4. när inteckning besvärar eller har besvärat flera fastigheter eller när
inteckning har besvärat fastighet som avregistrerats, uppgift dels om de
fastigheter i vilka inteckningen sökts, beviljats eller utsträckts, dels
om de fastigheter i vilka inteckningen gäller eller, i fråga om ansökan om
inteckning eller utsträckning, de fastigheter ansökningen avser,

5. när inskrivning till säkerhet för avkomsträtt besvärar flera fastigheter,
uppgift om de fastigheter i vilka inskrivningen gäller eller, i fråga om
ansökan, de fastigheter ansökningen avser,

6. beslut som ej innefattar bifall till ansökan om inteckning eller
inskrivning av rättighet i fastigheten eller tomträtten,

7. när sökt eller beviljad inskrivning rör endast del av fastighet, uppgift
om den del av fastigheten som inskrivningen avser,

8. vid anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis, hänvisning till
akten samt, om uppgifterna framgår av fastighetsboken eller tomträttsboken,
innehavarens namn och adress,

9. uppgift om utsträckning, sammanföring, nedsättning, relaxation eller annan
förändring av inteckning eller inskrivning av rättighet i fastigheten eller
tomträtten,

10. uppgift om utbyte av pantbrev eller vilandebevis,

11. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14 §, 17 §, 18 § och 20 §
tredje stycket jordabalken, när det gäller inteckning eller inskrivning av
rättighet i fastigheten eller tomträtten.

Införing i avdelningen skall ske på sådant sätt att inskrivning i förhållande
till andra inskrivningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller
inskrivningar med lika rätt, skall det anges särskilt. Kan företrädesordningen
icke med säkerhet utläsas av fastighetsboken eller tomträttsboken, skall
anmärkning om det införas vid berörda inskrivningar.

Vid överföring av inteckning skall bortses från öretal. Avser inteckning såväl
kapital som ränta och andra biförpliktelser, skall endast kapitalbeloppet
anges.

Är intecknings kapitalbelopp angivet i riksdaler silver specie, riksdaler
banco, riksdaler riksgälds eller riksdaler riksmynt, skall beloppet omräknas
i kronor enligt nedanstående tabell och därefter föras in i registret med
uppgift om att sådan omräkning skett.

________________________________________________________________________
Äldre myntslag Motsvaras av
________________________________________________________________________
En riksdaler silver specie fyra kronor
En riksdaler banco en krona femtio öre
En riksdaler riksgälds en krona
En riksdaler riksmynt en krona
_______________________________________________________________________

Kan införing av uppgift om de fastigheter i vilka inteckning sökts, beviljats
eller utsträckts icke ske utan omfattande utredning, får uppgiften utelämnas.
Sker det, skall anmärkas att utredningen är ofullständig i denna del.

Vid överföring av inskrivning till säkerhet för servitut skall uppgift om
tjänande och, där så kan ske, härskande fastighet anges på sådant sätt att
uppgifterna vid maskinell bearbetning kan införas i fastighetsregistret på
såväl härskande som tjänande fastighet. Förordning (1987:1027).

9 § I avdelningen för uppgifter om anteckningar införes,

1. uppgift om förhållanden som enligt lag eller annan författning skall
antecknas i fastighetsbok eller tomträttsbok och som ej skall införas i
annan avdelning eller, enligt 10 §, i fastighetsregister,

2. uppgift om förhållanden som avses i 19 kap. 14, 17 och 18 §§ jordabalken,
såvitt gäller anteckning.

10 § Anteckning skall anges på sådant sätt att den vid maskinell bearbetning
kan införas i fastighetsregistret, om anteckningen skett enligt följande
författningsbestämmelser,

2 kap. 14, 34 och 62 §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen (1918:523),

70 och 113 §§ byggnadslagen (1947:385),

13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,

38 § lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar,

14 § expropriationskungörelsen (1972:727) eller motsvarande äldre bestämmelser,

23–25 §§ vattenrättsförordningen (1983:788),

6 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10),

3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

Framgår av anteckning enligt 38 § lagen om vissa gemensamhetsanläggningar att
bidrag till kostnaderna enligt anläggningsbeslutet skall kunna utgå med
förmånsrätt enligt lagen (1966:701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen
om vissa gemensamhetsanläggningar, skall anteckningen i denna del överföras
till inskrivningsregistret. Förordning (1988:1193).

11 § Beslutas enligt 10 § första stycket lagen (1973:98) om inskrivnings-
register att fastighet eller tomträtt skall kvarstå i fastighetsbok eller
tomträttsbok, skall uppgift om beslutet införas i inskrivningsregistret.

Över fastigheter och tomträtter som avses i första stycket skall upprättas
särskild förteckning.

12 § Rörande överföringsarbetet skall det föras journal på blankett som
fastställs av Domstolsverket. En särskild journal skall föras vid en sådan
komplettering som avses i 5 a §. Förordning (1993:231).

13 § Sedan inskrivningsregister för viss inskrivningsmyndighets område eller
del av sådant område tagits i bruk, får beslut i inskrivningsärende ej meddelas
genom införing i fastighetsboken eller tomträttsboken, om annat icke följer av
10 § första stycket lagen (1973:98) om inskrivningsregister.
Förordning (1975:1114).

14 § Närmare föreskrifter om överföringen meddelas av domstolsverket efter
samråd med centralnämnden för fastighetsdata. Förordning (1975:1114).