Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:117) om upphävande av vissa författningar om pensionsförmåner m.m.

SFS nr
1974:117
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1974-03-22

Kungl. Maj:t förordnar att följande författningar skall upphöra att
gälla en vecka efter den dag, då denna kungörelse enligt därå meddelad
uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, nämligen

1. kungörelsen (1918:662) angående löne- och pensionsreglering för
lärarpersonalen vid statens folkskoleseminarier,

2. kungörelsen (1937:845) angående ikraftträdande av allmänna
familjepensionsreglementet för tullverket,

3. kungörelsen (1942:45) angående undantag i vissa fall från gällande
bestämmelser om åldersgräns för anställning i statens tjänst m.m.,

4. kungörelsen (1943:19) angående villkor för godkännande av reglering
av vissa i reglementet den 31 december 1919 (nr 878) för statens
pensionsanstalt avsedda barnmorskebefattningar,

5. kungörelsen (1953:193) om rörligt tillägg å vissa pensioner m.m.,

6. kungörelsen (1964:738) om förtidspension för vissa
anställningshavare i samband med statens övertagande av
huvudmannaskapet för polisväsendet m.m.