Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:125) om löneplansbeteckningar och lönegradsnummer för statligt reglerade tjänster m.m.

SFS nr
1974:125
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1090
Upphävd
1989-01-01

1 § Denna kungörelse avser tjänster för vilka avlöningsförmånerna
fastställes under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl.
Maj:t bestämmer.

Denna kungörelse avser dock ej tjänst på övergångsstat.

2 § Fullmakt, konstitutorial och förordnande som innehåller
löneplansbeteckning och lönegradsnummer enligt de löneplaner A, B, C
och U som gällde vid utgången av år 1973 skall från och med den 1
januari 1974 avse den löneplansbeteckning och det lönegradsnummer
eller den lönetariffklass enligt löneplanerna F och T som följer av
det mellan statens avtalsverk och statsjänstemännens
huvudorganisationer den 28 februari 1974 träffade preliminära avtalet
om 1974 års löner (PALS).

3 § Bestämmelse som Kungl. Maj:t meddelat i författning eller särskilt
beslut och som anger löneplansbeteckning och lönegrad eller för
lönegradsplacerad tjänsteman löneklass enligt de löneplner A, B, C och
U som gällde vid utgången av år 1973 skall från och med den 1 januari
1974 avse den löneplansbeteckning och den lönegrad eller den löneklass
på löneplan F eller den lönetariffklass på löneplan T som svarar
däremot enligt bestämmelser i PALS, om Kungl. Maj:t ej föreskriver
annat.

Bestämmelse som Kungl. Maj:t meddelat och som för arvodesanställd
tjänsteman anger löneklass enligt de löneplaner A, B, C och U som
gällde vid utgången av år 1973 skall från och med den 1 januari 1974
avse den löneklass om enligt PALS bilaga 1 punkt 3 svarar mot den
tidigare angivna löneklassen, om Kungl. Maj:t ej föreskriver annat.