Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

SFS nr
1974:13
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1974-01-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:414

Varsel om driftsinskränkning

1 § En arbetsgivare som avser att genomföra en
driftsinskränkning enligt 2 eller 3 § skall inom den tid som
anges där skriftligen varsla Arbetsförmedlingen, om minst fem
arbetstagare berörs av inskränkningen. Detta gäller också om
driftsinskränkningen under en period av nittio dagar kan antas
föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt uppgår till
minst tjugo. Lag (2007:401).

2 § Varsel om sådan driftsinskränkning som kan medföra
uppsägning skall lämnas

1. minst två månader före driftsinskränkningen, om högst 25
arbetstagare berörs av uppsägning,

2. minst fyra månader före driftsinskränkningen, om fler än 25 men
högst 100 arbetstagare berörs av uppsägning,

3. minst sex månader före driftsinskränkningen, om fler än 100
arbetstagare berörs av uppsägning. Lag (1994:1689).

2 a § Ett varsel enligt 2 § skall innehålla all relevant
information om de planerade uppsägningarna och särskilt
innehålla uppgift om

1. skälen till de planerade uppsägningarna,

2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka
kategorier de tillhör,

3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka
kategorier de tillhör, och

4. den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att
genomföras och den tidsperiod under vilken uppsägningarna är
avsedda att verkställas.

Så snart som möjligt, dock senast en månad före
driftsinskränkningen, skall arbetsgivaren skriftligen
komplettera varslet med

1. uppgifter om vilka arbetstagare som berörs av uppsägning,

2. relevant information om de förhandlingar som inför
uppsägningarna har förts enligt 11 § lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet eller enligt motsvarande
bestämmelser i kollektivavtal, och

3. en kopia av den skriftliga underrättelse som har lämnats
till motparten enligt 15 § andra stycket lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.

Arbetsförmedlingen kan förelägga arbetsgivaren vid vite att
fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket.
Lag (2007:401).

3 § Varsel om sådan driftsinskränkning som kan medföra
permittering skall lämnas minst en månad i förväg.

Varsel om driftsinskränkningen skall lämnas minst sex veckor i
förväg om en arbetstagare som anställts för en viss tid, en viss
säsong eller ett visst arbete på grund av driftsinskränkning inte kan
beredas fortsatt anställning i samband med att den tidigare
anställningen upphör eller den nya säsongen skall börja.
Lag (1994:1689).

3 a § Ett varsel enligt 3 § skall innehålla uppgift om

1. orsaken till den driftsinskränkning som har föranlett
permitteringen,

2. den tidpunkt då driftsinskränkningen är avsedd att
genomföras, och

3. antalet berörda arbetstagare, fördelade på yrkesgrupper.

Så snart som möjligt skall arbetsgivaren skriftligen
komplettera varslet med uppgift om vilka arbetstagare som
berörs av driftsinskränkningen.

Arbetsförmedlingen kan förelägga arbetsgivaren vid vite att
fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket.
Lag (2007:401).

4 § Har arbetsgivaren inte kunnat förutse de omständigheter som
driftsinskränkningen beror på, så lång tid i förväg som anges i 2
eller 3 §, skall varsel i stället lämnas så snart som möjligt. I de fall
som avses i 2 § får varsel aldrig lämnas senare än en månad före
driftsinskränkningen. Lag (1994:1689).

5 § har upphävts genom lag (1994:1689).

6 § En arbetsgivare får i stället för att varsla
Arbetsförmedlingen om driftsinskränkning underrätta
Arbetsförmedlingen om att arbetsgivaren har begärt eller avser
att begära förhandling enligt 11 § lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet eller motsvarande bestämmelser i
kollektivavtal om en sådan förändring av sin verksamhet som
medför eller kan medföra en driftsinskränkning. För att
arbetsgivaren skall få förfara på detta sätt i stället för att
varsla krävs att underrättelsen är skriftlig, att den lämnas
senast vid den tidpunkt för varsel som anges i 2-4 §§ samt att
arbetsgivaren senast då också lämnar sådana uppgifter som avses
i 2 a § första stycket eller 3 a § första stycket.
Lag (2007:401).

Åtgärder för att främja anställning av äldre arbetstagare och
arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga

7 § Arbetsförmedlingen får i den utsträckning
Arbetsförmedlingen anser det påkallat förelägga arbetsgivare
att lämna uppgift

1. om arbetsstyrkans storlek och sammansättning med avseende på
arbetstagarnas ålder, kön, nationalitet och huvudsakliga
arbetsuppgifter,

2. om antalet arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga,

3. om förestående förändringar i arbetsstyrkan såsom
uppsägningar, permitteringar, omplaceringar eller lediga
platser som föranleder nyanställning, samt

4. om förekomsten av tidsbegränsade anställningar.

Föreläggande kan förenas med vite. Innan föreläggande meddelas
skall arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig.
Lag (2007:401).

7 a § har upphävts genom lag (1996:1425).

8 § En arbetsgivare är skyldig att överlägga med
Arbetsförmedlingen eller den Arbetsförmedlingen förordnar

1. om åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena för redan
anställda äldre arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt
arbetsförmåga,

2. om åtgärder för att trygga fortsatt anställning åt sådana
arbetstagare,

3. om nyanställning av äldre arbetstagare eller arbetstagare
med nedsatt arbetsförmåga samt om åtgärder för att främja sådan
anställning.

Till överläggning enligt första stycket skall förutom
arbetsgivaren berörda arbetstagarorganisationer kallas. Den
organisation som arbetsgivaren tillhör skall kallas till
överläggning inför Arbetsförmedlingen. Kallelse av arbetsgivare
kan av Arbetsförmedlingen förenas med vite. Lag (2007:401).

9 § När det finns skäl till det skall Arbetsförmedlingen, på
grundval av vad som förekommit vid överläggning inför
Arbetsförmedlingen enligt 8 §, meddela arbetsgivaren
anvisningar i fråga om åtgärder som bör vidtas för att bereda
bättre sysselsättningsmöjligheter åt äldre arbetstagare eller
arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan
därvid uppmana arbetsgivaren att i samband med nyanställningar
öka andelen sådana arbetstagare i arbetsstyrkan i enlighet med
vad Arbetsförmedlingen närmare anger. Lag (2007:401).

10 § Har upphävts genom lag (2007:401).

11 § I ärenden om överläggning enligt 8 §, vid anvisningar
enligt 9 §, eller i ärenden som Arbetsförmedlingen tagit upp på
anmälan av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller på
eget initiativ, skall arbetsgivaren samt berörda arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att yttra sig
samt, om det anses lämpligt, kallas till överläggning inför
Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kan även förelägga arbetsgivaren att förete
handlingar som kan antas ha betydelse för bedömningen av
arbetsgivarens personalpolitik.

Kallelse av arbetsgivare till överläggning samt föreläggande
att förete handlingar kan förenas med vite.

Innan föreläggande att förete handlingar meddelas, skall
arbetsgivaren och berörda organisationer beredas tillfälle att
yttra sig. Lag (2007:401).

12 § Följer arbetsgivare inte anvisningar som meddelats av
Arbetsförmedlingen enligt 9 § och är det med hänsyn till
omständigheterna uppenbart att rättelse inte kan åstadkommas på
annat sätt, kan Arbetsförmedlingen förordna att arbetsgivaren
inte får anställa andra arbetstagare än dem som
Arbetsförmedlingen har anvisat eller godtagit. Lag (2007:401).

13 § Arbetsförmedlingen kan på framställning av en arbetsgivar-
eller arbetstagarorganisation eller på eget initiativ ta upp
överläggningar med organisationerna inom en bransch eller del
därav angående åtgärder för att främja anställning av äldre
arbetstagare eller arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen kan på grundval av vad som förekommit vid
dessa överläggningar meddela anvisningar om sådana åtgärder för
den bransch eller del därav som överläggningarna avsett.

Iakttar arbetsgivare inte anvisningar som meddelats med stöd av
första stycket, kan Arbetsförmedlingen kalla arbetsgivaren samt
berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till
överläggningar enligt 8 §. Lag (2007:401).

14 § har upphävts genom lag (1996:1425).

Övriga bestämmelser

15 § Beträffande den som företräder arbetstagarorganisation i frågor
enligt denna lag och icke omfattas av lagen (1974:358) om facklig
förtroendemans ställning på arbetsplatsen äger 6 kap. 10–14 §§
arbetsmiljölagen (1977:1160) motsvarande tillämpning. Lag
(1977:1165).

16 § Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna
lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon
därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden
eller affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I fråga om
uppgifter som en myndighet enligt förevarande lag lämnar till
en företrädare för en arbetstagarorganisation vid myndigheten
eller vid någon annan myndighet gäller 10 kap. 14 § och 12
kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2009:414).

17 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter
att varsla om driftsinskränkning enligt vad som föreskrives i denna
lag, kan åläggas att utge en särskild varselavgift till staten.
Underlåtes varsel under tid, då arbetsgivaren är i konkurs, skall
varselavgift i stället utges av den som företräder konkursboet.

Varselavgift fastställes för varje påbörjad vecka som varsel
försummats samt bestämmes till lägst 100 och högst 500 kronor för
varje arbetstagare som beröres av driftsinskränkningen.

Om särskilda skäl föreligger kan varselavgift bestämmas till lägre
belopp än nu sagts. Fullständig befrielse från sådan avgift kan också
äga rum. Lag (1996:1425).

18 § Varselavgift åläggs av allmän domstol på talan av
Arbetsförmedlingen. Sådan talan skall väckas inom ett år efter
driftsinskränkningen. Försummas det, är talan förlorad.
Lag (2007:401).

19 § Den som i varsel enligt denna lag eller i underrättelse eller i
uppgift som avses i 6 och 7 §§ uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
lämnar oriktig uppgift, vilken ej saknar betydelse, dömes till böter
eller fängelse i högst ett år. Lag (1996:1425).

20 § Arbetsgivare, som ej iakttager förordnande enligt 12 §, dömes
till böter eller fängelse i högst ett år.

21 § har upphävts genom lag (1975:743).

22 § Allmänt åtal för brott som avses i 19 eller 20 § får
väckas endast efter medgivande av Arbetsförmedlingen.
Lag (2007:401).

23 § Talan om utdömande av vite enligt denna lag förs av
Arbetsförmedlingen. Lag (2007:401).

24 § Beslut av Arbetsförmedlingen enligt denna lag får
överklagas hos regeringen. Lag (2007:401).

25 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande,
Arbetsförmedlingen får föreskriva undantag från 1-12 §§ samt
meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av dessa
bestämmelser. Sådana undantag eller föreskrifter får dock inte
innebära att mindre förmånliga regler skall tillämpas för
arbetstagarna än som följer av rådets direktiv 98/59/EG av den
20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om kollektiva uppsägningar. Lag (2007:401).

Övergångsbestämmelser

1974:13

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Genom lagen upphäves lagen (1971:202) om vissa åtgärder för att främja
sysselsättning av äldre arbetstagare på den öppna arbetsmarknaden.

2. Arbetsgivare är icke skyldig att lämna varsel enligt 1 – 6 §§, om
bestämmelserna medför att varsel skulle ha lämnats före lagens
ikraftträdande.

1994:1689

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. En arbetsgivare är dock
inte skyldig att lämna varsel eller underrättelse enligt de nya
bestämmelserna, om dessa medför att skyldigheten skulle ha
fullgjorts före ikraftträdandet. I sådant fall skall i stället de äldre
bestämmelserna tillämpas.