Prokuralag (1974:158);

SFS nr
1974:158
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-03-29

1 § Har näringsidkare som registrerats i handelsregister åt annan givit
fullmakt, som uttryckligen förklarats vara prokura (handelsfullmakt),
eller har han på annat sätt angivit någon som sin prokurist, får denne i
allt som gäller huvudmannens näringsverksamhet handla på hans vägnar och
teckna hans firma. Prokuristen får dock ej utan särskilt bemyndigande
överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt eller söka inteckning
eller upplåta rättighet däri.

Skriftlig prokura medför behörighet för prokuristen att företräda
huvudmannen inför domstolar och andra myndigheter.

Om registrering av prokura finns bestämmelser i handelsregisterlagen
(1974:157).

2 § Prokura får meddelas flera personer på sådant sätt att den endast
kan begagnas av dem gemensamt (kollektivprokura).

3 § Den behörighet som enligt denna lag tillkommer prokurist kan icke
med laga verkan mot tredje man som är i god tro inskränkas till viss tid
eller på annat sätt begränsas.

4 § Prokurist bör teckna firman med ett tillägg som anger
prokurauppdraget (per prokura, p.p. eller annan förkortning av dessa
ord). I övrigt gäller om firmateckning bestämmelserna i firmalagen
(1974:156).

5 § Prokurist får ej överlåta prokuran på annan person.

6 § Prokura kan när som helt återkallas. Huvudmannens död medför ej att
prokuran upphör att gälla.