Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt i Irland, m.m.

SFS nr
1974:17
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-01-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:988
Upphävd
1989-01-01

Kupongskatt för person som är bosatt i Irland

1 § Är enligt kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan
Sverige och Irland den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
utdelning på aktie i svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt,
iakttages befrielsen vid utbetalning av utdelningen. Därvid gäller
bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse
från kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att
utdelningen är befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med
belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna
i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen
(1970:624) lämnas jämte intyg av irländsk myndighet eller bank i
Irland att den utdelningsberättigade är bosatt i Irland.

3 § Kupongskatt som innehållits enligt 1 § andra stycket skall
restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1961:38 är befriad från
sådan skatt.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening
till person som är bosatt i Irland

7 § Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt art. VI i avtalet göres
skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades
taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages
till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande
taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga
besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången
av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för
lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om bosättning enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291). (Jämför 1974:733 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1988:988

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs

a) kungörelsen (1961:38) om tillämpning av ett mellan Sverige och Irland
den 6 november 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

b) kungörelsen (1962:450) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av
avtalet mellan Sverige och Irland den 6 november 1959 för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet,

c) kungörelsen (1974:17) om kupongskatt för person som är bosatt på
Irland, m. m.

3. De angivna författningarna tillämpas fortfarande på inkomst och
realisationsvinst som förvärvas före den 1 januari 1989 och på
förmögenhet som taxeras före år 1990.