Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

SFS nr
1974:174
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1974-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:70

1 § Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer)
ska fastställas för

1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i
Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och
samfällighetsförening,

2. erkänd arbetslöshetskassa, försäkringsförening och annan
allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står
under offentlig tillsyn,

3. kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för
samverkan mellan kommuner,

4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och

5. stiftelse. Lag (2010:70).

2 § Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än
som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska
personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar
detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som
ansöker därom.

Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt
bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.

Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.

3 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får förordna
att organisationsnummer skall fastställas för statlig myndighet.

4 § Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista är
kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer får icke ändras eller
ånyo användas vid tilldelning av nummer.

5 § Skatteverket utfärdar anvisningar för och har tillsynen över
tilldelning av organisationsnummer. Hos verket föres register över
tilldelade organisationsnummer. Lag (2003:648).

6 § Beslut angående fastställande av organisationsnummer
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Lag (2003:648).

Övergångsbestämmelser

1974:174

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975. Organisationsnummer behöver
emellertid icke fastställas för handelsbolag eller ekonomisk förening,
som registrerats i handels- respektive föreningsregister före den 1
juli 1975, såvida bolaget eller föreningen icke tilldelats
registreringsnummer för taxerings- eller avgiftsändamål.

2003:648

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter
i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har
meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om
Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.