Handelsregisterförordning (1974:188)

SFS nr
1974:188
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:131

Registret

1 § Handelsregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket
(registreringsmyndigheten). Förordning (2004:372).

1 a § Handelsregistret skall ge offentlighet åt den information
som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som
registreras i handelsregistret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser näringsidkare som registreras i handelsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:930).

1 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för handelsregistret.
Förordning (2001:930).

1 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:930).

1 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i
1 a § medge direktåtkomst till handelsregistret.
Förordning (2001:930).

1 e § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning. Förordning (2001:930).

1 f § I fråga om rättelse av personuppgifter i handelsregistret
tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 §
personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:930).

1 g § Information som ska lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om
den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den
enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift
i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling
som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att
handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2008:108).

1 h § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt
26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223). Förordning (2008:108).

1 i § Vid sökning efter uppgifter som avser näringsidkare som
inte längre är registrerad i handelsregistret får endast
organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det
har förflutit mer än fem år sedan näringsidkaren
avregistrerades. I fråga om ideell förening och registrerat
trossamfund får även föreningens eller trossamfundets namn
användas som sökbegrepp.

Vid sökning efter handlingar som har getts in i
registreringsärenden och uppgifter i sådana handlingar får
endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2
sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma
användas som sökbegrepp. Förordning (2008:108).

2 § Vid varje anteckning i registret skall
registreringsmyndigheten ange den dag då ansökan om
registrering kom in samt datum för anteckningen och för
kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2001:930).

2 a § I ett ärende om registrering av en näringsidkare ska
beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig
ansökan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1150).

3 § När en firma avregistreras, ska skälen för beslutet samt
dag för beslut och för kungörande antecknas i registret.
Förordning (2008:108).

3 a § Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som
står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att
registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter
som förts in i eller förts ut ur handelsregistret så att
inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen
får lämnas på medium för automatiserad behandling.
Förordning (2000:870).

3 b § På begäran av en näringsidkare ska näringsidkarens
e-postadress och telefonnummer antecknas i handelsregistret.
Förordning (2012:58).

Ansökningar och anmälningar

4 § En ansökan om registrering av en näringsidkare eller
prokura samt en anmälan till registret ska göras skriftligen.

Ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till
registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela.

I 9 och 13 §§ handelsregisterlagen (1974:157) finns
bestämmelser om vem som kan göra en ansökan eller anmälan. En
anmälan om ändring av efternamn och postadress får även göras
av firmatecknare. En anmälan som avser registrering av revisor
får även göras av den som anmälan gäller.
Förordning (2008:108).

4 a § En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till
registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en
elektronisk signatur enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela. Förordning (2008:108).

4 b § Handlingar som ska fogas till ansökningar och anmälningar
som har upprättats elektroniskt, får överföras elektroniskt
till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som
myndigheten får meddela. Registreringsmyndigheten får även
meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får
användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt
original. Förordning (2008:108).

4 c § Kopior som ska ges in enligt denna förordning ska vara
bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med
originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får
även ges in i original. Om handlingen har upprättats
elektroniskt, ska bestämmelserna i 4 b § tillämpas.
Förordning (2008:108).

5 § Ansökan om registrering av näringsidkare skall innehålla uppgifter
som anges i 4 § handelsregisterlagen (1974:157).

6 § Har upphävts genom förordning (2002:745).

7 § Om den som anmäls som bolagsman i ett handelsbolag inte är
folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av
passhandling eller annan identitetshandling som avser den
anmälde.

Om den som anmäls som bolagsman är en utländsk juridisk person,
ska det vid anmälan ges in en kopia av registreringsbevis eller
annan handling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar,
om det behövs för att säkerställa identiteten hos den anmälde
eller den som har rätt att teckna dennes firma.
Förordning (2008:108).

8 § Tillsammans med ansökan för en ideell förening eller ett
registrerat trossamfund ska det ges in

1. stadgar eller motsvarande dokument,

2. en handling som utvisar föreningens eller samfundets
styrelse eller motsvarande organ, och

3. en försäkran på heder och samvete att föreningen eller
samfundet inte är i konkurs.

En försäkran på heder och samvete enligt första stycket 3 får
undertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter som
registreringsmyndigheten får meddela. Förordning (2008:108).

9 § Har upphävts genom förordning (2008:108).

10 § En ansökan om registrering av en prokura ska innehålla de
uppgifter som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157).
Tillsammans med ansökan ska det ges in

1. uppgift om sökandens firma, och

2. prokuran i original eller kopia, om prokuran är skriftlig
och i annat fall en redogörelse för dess innehåll.
Förordning (2008:108).

11 § Anmälan att likvidator i handelsbolag utsetts av domstol skall
innehålla uppgift om likvidatorns fullständiga namn, personnummer och
postadress. Förordning (1992.1455).

Avgift m.m.

12 § För registrering och dess kungörande samt för handläggning
och prövning ska avgifter betalas med följande belopp:

1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare,
handelsbolag,

ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor,
eller, om sådan ansökan överförs elektroniskt och undertecknas
med en elektronisk signatur, 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av
firma i dess

lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan
överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk
signatur, 700 kronor,

3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan
anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 700 kronor, och

4. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600
kronor, eller, om sådan ansökan eller anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 400
kronor.

Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering
eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma
eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift
enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma
avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller
bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en
anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket
handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

Någon avgift ska inte betalas för

1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker
samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,

2. registrering enligt 16 § första-tredje styckena
handelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § första
stycket samma lag,

3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens
upphörande

eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,

4. avregistrering av firma och kungörande därav,

5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats
enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen,

6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.

Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering
ges in.

Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller
en anmälan om registrering har påbörjats. Förordning (2008:737).

12 a § Har upphävts genom förordning (1992:1455).

Underrättelse i samband med registrering eller avregistrering
av bolagsman

13 § Om en stiftelse registreras eller avregistreras som
bolagsman för ett handelsbolag, skall registreringsmyndigheten
underrätta den länsstyrelse som är registreringsmyndighet för
stiftelsen om bolagets organisationsnummer och firma.
Förordning (1999:276).

Underrättelser

13 a § Om ett registrerat trossamfund registreras eller
avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, ska
registreringsmyndigheten underrätta Kammarkollegiet om bolagets
organisationsnummer och firma. Förordning (2008:108).

14 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
I följande fall ska registreringsmyndigheten underrätta
den registrerade om en vidtagen registreringsåtgärd:

1. vid registrering av en bolagsman i ett handelsbolag,

2. vid registrering av en revisor för en i handelsregistret
införd näringsidkare,

3. vid avregistrering av en bolagsman eller revisor som avses i
1 och 2.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
avregistreringen sändas till den som åtgärden berör på hans
eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person-
och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift
saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet. Om den som
åtgärden berör är en juridisk person, ska underrättelsen i
stället sändas till den adress som finns registrerad för den
juridiska personen eller, om en sådan adressuppgift saknas,
till den adress som är uppgiven i ärendet.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon
underrättelse, om det är uppenbart att en underrättelse inte
fyller något syfte. Förordning (2008:108).

14 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
När någon registreras som bolagsman i ett handelsbolag,
eller som revisor eller prokurist för en näringsidkare som är
införd i handelsregistret, ska registreringsmyndigheten
underrätta den registrerade. När registreringsmyndigheten tar
bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs
av åtgärden underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av
åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om
en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har
uppgetts i ärendet. Om den som berörs av åtgärden är en
juridisk person, ska underrättelsen i stället sändas till den
adress som finns registrerad för den juridiska personen
eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som
har uppgetts i ärendet.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon
underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller
något syfte. Förordning (2015:131).

15 § Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft
förklarat att registrering i handelsregistret inte borde ha
skett, att ett beslut som har registrerats är ogiltigt eller
att i annat fall visst förhållande som har registrerats inte
föreligger, ska domstolen sända en kopia av domen till
registreringsmyndigheten. Förordning (2008:108).

16 § När en allmän domstol har meddelat ett sådant beslut som
avses i 16 § första-tredje styckena handelsregisterlagen
(1974:157), ska domstolen omedelbart underrätta
registreringsmyndigheten om beslutet. Till underrättelsen ska
en kopia av domstolens beslut fogas. Förordning (2008:108).

Övergångsbestämmelser

1992:1455

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Om en länsstyrelses handelsregister inte överförts till Patent- och
registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av
handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket
gäller 1, 2, 4, 6–8, 10–12 och 12 a §§ i sin äldre lydelse fram till
den tidpunkt då sådan överföring sker.

2000:1081

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller
anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före
förordningens ikraftträdande.

2004:32

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller
anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före
förordningens ikraftträdande.

2009:1150

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.

2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in
till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu
inte har avgjorts.