Lag (1974:204) om ikraftträdande av vissa lagar på kriminalvårdens område

SFS nr
1974:204
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-04-19

1 § Lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:203)
om kriminalvård i anstalt och denna lag träder i kraft den 1 juli
1974, då lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt skall
upphöra att gälla.

2 § Beträffande straffarbete skall gälla vad som i nya lagarna sägs
om fängelse och beträffande förvaring och internering i
säkerhetsanstalt vad som i nya lagarna sägs om internering.

3 § Vad som föreskrives i 21 § lagen (1945:872) om verkställighet av
frihetsstraff m.m. skall fortfarande gälla i fråga om straffarbete
eller fängelse som ådömts med tillämpning av 4 kap. 3 eller 4 §
strafflagen.

4 § Beträffande fullföljd av talan mot länsstyrelses beslut enligt
12 § andra stycket lagen (1964:541) om behandling i fångvårdsanstalt
skall 78 § tredje och fjärde styckena samma lag fortfarande gälla i
tillämpliga delar.

5 § Beslut enligt 17 § lagen (1964:541) om behandling i
fångvårdsanstalt skall vid tillämpningen av lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m., anses ha meddelats enligt 20 § första
stycket sistnämnda lag.

6 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som ersatts genom bestämmelse i lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m. eller lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.