Kungl. Maj:ts instruktion (1974:210) för allmänna ombudet i tullmål

SFS nr
1974:210
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1524
Upphävd
1992-01-01

1 § Enligt 98 § tullagen (1987:1065) för det allmänna ombudet det
allmännas talan hos besvärsmyndighet i frågor som avses i 100 § första
stycket tullagen utom sådana frågor som gäller eller har samband med
inskränkning i rätten att förfoga över varor. Förordning (1987:1087).

2 § Fråga huruvida talan skall föras mot beslut av annan tullmyndighet
än generaltullstyrelsen bedömer allmänna ombudet med ledning av vad
som kommer fram genom granskningsverksamheten vid styrelsen eller som
på annat sätt kommer till hans kännedom. Allmänna ombudet får påkalla
biträde hos generaltullstyrelsen för utredning av fråga huruvida sådan
talan skall föras.

3 § Allmänna ombudet bör ej anföra besvär över tullmyndighets beslut
om saken avser ringa avgiftsbelopp och saknar principiell betydelse.
Har enskild anfört besvär över beslut av annan tullmyndighet än
generaltullstyrelsen, bör allmänna ombudet yttra sig över besvären i
målet hos styrelsen, endast om särskilda skäl föreligger.

4 § har upphävts genom förordning (1989:1106).