Bisjukdomsförordning (1974:212)

SFS nr
1974:212
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:362

Allmänna bestämmelser

1 § Bekämpning enligt bisjukdomslagen (1974:211) får ske i fråga om
amerikansk yngelröta, kvalstersjuka och varroasjuka.
Förordning (1979:66).

1 a § Länsstyrelsens uppgifter enligt 2 § bisjukdomslagen
(1974:211) och denna förordning utförs av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när biodling av någon
betydelse bedrivs i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när biodling av någon
betydelse bedrivs i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar
län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när biodling av någon betydelse
bedrivs i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när biodling av någon
betydelse bedrivs i Västra Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när biodling av någon
betydelse bedrivs i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller
Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när biodling av någon
betydelse bedrivs i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när biodling av någon
betydelse bedrivs i Norrbottens eller Västerbottens län.
Förordning (2012:362).

2 § Det åligger statens jordbruksverk i fråga om bekämpning av bisjukdom
som avses i 1 § att

1. med uppmärksamhet följa sjukdomens uppträdande och spridning såväl
inom som utom riket samt att särskilt söka utröna sjukdomens
spridningsvägar,

2. utfärda föreskrifter om bekämpning av sjukdomen till tillsynsmän som
avses i 3 § samt meddela anvisningar om bekämpning till ledning för
andra myndigheter,

3. till hjälp för biodlare meddela råd och anvisningar för igenkännande
och bekämpning av sjukdomen,

4. skyndsamt underrätta chefen för jordbruksdepartementet, då sådan
sjukdom utbrutit i landet, samt hålla honom underrättad om sjukdomens
vidare utbredning och när den upphört,

5. i övrigt leda bekämpningen av sjukdomen och, när så behövs, genom
framställning till regeringen eller vederbörlig myndighet verka för dess
bekämpning.

Det åligger länsstyrelsen att regionalt biträda jordbruksverket med
bekämpning. Förordning (1991:1443)

2 a § Beslut i särskilda fall om åtgärder enligt 3 § bisjukdomslagen
(1974:211) får meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1443).

Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter som avses i 3 § 4
bisjukdomslagen om förbud mot eller villkor för bortförande av levande
bin m. m. från ett område som inte har förklarats smittat eller
misstänkt för smitta. Förordning (1991:1443).

3 § I län, där biodling av någon betydelse bedrives, skall
länsstyrelsen efter samråd med styrelserna för större biodlarföreningar
inom länet utse erforderligt antal tillsynsmän med uppgift att inom för
var och en av dem bestämt tillsynsdistrikt verka för bekämpning av
sjukdom som avses i 1 §. Förordning (1991:1443).

4 § Till tillsynsman skall utses en i biskötsel kunnig person som
har erforderlig kunskap om smittsamma bisjukdomar och sätten för
deras bekämpning och som i övrigt kan anses lämplig för uppdraget.
Uppdraget får när som helst återkallas.

Länsstyrelsen skall genast till Jordbruksverket sända uppgift om de
personer som utsetts till tillsynsmän och tillsynsdistriktens
omfattning samt införa uppgifterna i länets författningssamling.
Förordning (1993:1421).

Anmälan och smittförklaring

5 § Anmälan enligt 2 § bisjukdomslagen (1974:211) göres hos tillsynsman
i distriktet eller länsstyrelsen. Förordning (1991:1443).

6 § Har sjukdom som avses i 1 § utbrutit eller finnes skälig anledning
antaga att sådan sjukdom förekommer, skall jordbruksverket omedelbart
förklara område av den storlek, som med hänsyn till omständigheterna
anses erforderlig, smittat eller misstänkt för smitta. Förordning
(1991:1443).

7 § Jordbruksverkets beslut varigenom område förklarats
smittat eller misstänkt för smitta eller varigenom sådan förklaring
upphävts eller ändrats skall kungöras på det sätt som är föreskrivet
beträffande författningar i allmänhet. Förordning (1993:1421).

8 § Från område som förklarats smittat eller misstänkt för smitta får ej
utan särskilt tillstånd av tillsynsmannen bortföras levande bin,
utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder eller
begagnade biodlingsredskap. Under tiden den 1 oktober–den 31 mars får
dock vaxkakor och avfall av sådana förflyttas för omsmältning.

Tillsynsmans skyldigheter och befogenheter m.m.

9 § Tillsynsman skall ställa sig till efterrättelse av jordbruksverkets
utfärdade föreskrifter om sjukdomsbekämpning. I övrigt är tillsynsman
underställd länsstyrelsen. Förordning (1991:1443).

10 § Utbryter smittsam bisjukdom inom tillsynsdistrikt, där förklaring
enligt 6 § icke gäller, eller finnes skälig anledning antaga att sådan
sjukdom förekommer där, skall tillsynsmannen omedelbart anmäla detta
till länsstyrelsen. Förordning (1991:1443).

11 § Har tillsynsman anledning misstänka förekomst av sjukdom som avses
i 1 §, skall han verkställa undersökning för att fastställa sjukdomens
art och taga härför erforderliga prov. Sådan undersökning skall också
göras på begäran av länsstyrelse. Finner tillsynsman att bisamhället
smittats av sjukdom som avses i 1 §, skall han vidtaga sådana i 3 §
första stycket bisjukdomslagen (1974:211) angivna åtgärder som är
nödvändiga för bekämpning av sjukdomen.

Bisamhälle, som tagit bostad i annat föremål än avsedd bibostad och som
kan misstänkas vara smittat av sjukdom som avses i 1 §, får tillsynsman
förinta utan föregående undersökning. Om innehavaren av sådant
bisamhälle motsätter sig förintandet och den skada som uppkommer genom
förintandet ej är ringa, skall jordbruksverkets medgivande dock först
inhämtas. Förordning (1991:1443).

12 § Den som innehar bisamhälle eller föremål vari herrelöst bisamhälle
tagit bostad skall lämna tillsynsman erforderligt biträde vid
undersökning och behandling av bisamhället.

Ersättningsbestämmelser

13 § För kostnad eller förlust som har uppkommit genom en tillsynsmans
eller annan myndighets beslut om förintande av bisamhällen i bigårdar
kan ersättning av statsmedel lämnas med 100 kronor för varje bisamhälle.
Ersättning lämnas dock endast om minst fyra bisamhällen har förintats.
Från ersättningsbeloppet skall frånräknas en självrisk om 300 kronor.

Ersättning av statsmedel kan också lämnas till den som på grund av
beslut av en tillsynsman eller annan myndighet får vidkännas kostnad
eller förlust genom att vildbisamhälle förintas.

Frågor om ersättning prövas av jordbruksverket eller, efter verkets
bestämmande, av länsstyrelsen. Anspråk på sådan ersättning skall
framställas inom sex månader från det förintande ägde rum. Framställs
inte anspråk inom denna tid, är rätten till ersättning förfallen.
Förordning (1991:1443).

13 a § Bestämmelserna i 13 § första stycket gäller inte om en
tillsynsman eller annan myndighet har beslutat förinta bisamhällen i
bigårdar för att bekämpa eller hindra spridning av varroasjuka.
Ersättning för kostnad eller förlust kan i sådana fall lämnas med 900
kronor för varje bisamhälle. Förordning (1992:855)

14 § Undersökning och behandling av bisamhälle utförs av
tillsynsman utan kostnad för innehavaren.

Ersättning till tillsynsman lämnas av statsmedel enligt en taxa
som fastställs av Jordbruksverket efter samråd med
Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:448).

Övriga bestämmelser

15 § Den som innehar bisamhälle skall lämna uppgift till
länsstyrelsen om var bisamhällets bostad är stadigvarande
uppställd. Efter anmaning av länsstyrelsen skall uppgift också
lämnas om tillfällig uppställningsplats.
Förordning (2004:1375).

16 § Om förbud mot införsel av levande bin finns bestämmelser i
kungörelsen (1962:62) angående införsel av levande bin.

17 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av jordbruksverket. Förordning (1991:1443).

1987:832

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1987.

Den nya 13 a § skall dock tillämpas i fråga om åtgärder som har
beslutats från och med den 1 juli 1987. Paragrafen gäller endast till
utgången av år 1988.

1992:855

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Den nya 13 a § skall
dock tillämpas i fråga om åtgärder som har beslutats från och med den 1
januari 1991.