Förordning (1974:225) om utmärkelsen “För nit och redlighet i rikets tjänst”

SFS nr
1974:225
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:838

1 § Utmärkelsen “För nit och redlighet i rikets tjänst” tilldelas den
som har visat nit och redlighet såsom anställd hos staten under minst
30 år.

Avgår den anställde med pension eller föreligger annars särskild
anledning, kan utmärkelsen komma i fråga redan efter 25 års
anställningstid.

2 § Vid beräkning av anställningstiden bortses från tjänstgöringens
faktiska omfattning, om ej särskilda skäl föranleder annat.

Med anställning hos staten jämställs anställning i verksamhet som har
blivit förstatligad, om ej särskilda skäl föranleder annat.
Förordning (1981:733).

3 § Fråga om tilldelning av utmärkelsen prövas av den myndighet där
arbetstagaren är anställd, om ej överordnad myndighet bestämmer annat.
Är arbetstagaren chef för myndighet som lyder omedelbart under
regeringen, prövas frågan dock av chefen för det departement dit
myndigheten hör eller av myndighet eller tjänsteman som
departementschefen bestämmer.

4 § Utmärkelsen består av ett ur, ett konstglas eller en medalj
efter den belönades val. En myndighet får besluta att utöka
urvalet (för utmärkelsen) med ett unikt föremål som anknyter
till myndighetens verksamhet. Detta skall ske i samråd med
Arbetsgivarverket. Förordning (1998:911).

5 § Uret skall vara ett herr- eller damarmbandsur av guld.
Konstglaset skall vara av kristall och unikt för utmärkelsen.
Ur och konstglas skall vara försedda med en bild av lilla
riksvapnet i enlighet med de anvisningar som Statsheraldikern
meddelar. Medaljen, vars diameter är 27,5 millimeter, skall
präglas i guld. Medaljens framsida skall utformas på det sätt
som Kungl. Maj:ts Orden anvisar. På alla formerna av
utmärkelsen skall inskriptionen “För nit och redlighet i rikets
tjänst” finnas. Förordning (1998:911).

6 § Utmärkelsen skall beställas av den myndighet som har
beslutat om tilldelningen.

Ur, konstglas och medalj skall beställas hos de leverantörer
som Arbetsgivarverket bestämmer. Förordning (1998:911).

7 § Utmärkelsen skall bekostas av den myndighet där den
belönade är anställd. Förordning (1998:911).

8 § Arbetsgivarverket får meddela närmare föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:838).