Lag (1974:226) om prisreglering på fiskets område;

SFS nr
1974:226
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:649
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:707

Inledande bestämmelser

1 § För att reglera priserna på fiskets produkter får regeringen eller,
efter bemyndigande av regeringen, fiskeriverket föreskriva att
bestämmelserna i 7, 10, 12 eller 13 § skall tillämpas på varor av visst
slag.

För samma ändamål får regeringen eller, efter bemyndigande av
regeringen, fiskeriverket föreskriva att sådana varor som anges i
bilagan till denna lag inte får föras in i eller ut ur landet utan
särskilt tillstånd (importlicens eller exportlicens). Lag (1991:391).

1 a § Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller,
efter regeringens bestämmande, av fiskeriverket får regleringsföreningen
Svensk fisk, ekonomisk förening, inom ramen för prisregleringen på
fiskets område pröva frågor om bidrag eller annat stöd i
marknadsreglerande syfte.

Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas,
tillämpas bestämmelserna i 23–25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:
223). Lag (1991:391).

2 § har upphävts genom lag (1984:61).

3 § har upphävts genom lag (1984:61).

4 § har upphävts genom lag (1984:61).

5 § har upphävts genom lag (1984:61).

6 § Regeringen får bemyndiga fiskeriverket att ge en sådan
sammanslutning, som enligt regeringens eller fiskeriverkets förordnande
handhar prisreglering på fiskets område, rätt att på villkor som
fiskeriverket bestämmer ensam föra ut sådana varor för vilka
tillståndstvång för utförsel har föreskrivits med stöd av denna lag. Lag
(1991:391).

Avgifter

Prisregleringsavgift

7 § För vara som anges i bilaga till denna lag och som fångats av
svenskt fiskefartyg och ilandföres här i landet med svenskt fartyg
(svenskfångad fisk) skall vid första försäljningen erläggas
prisregleringsavgift.

8 § Prisregleringsavgiften skall betalas av köparen. Säljaren skall dock
betala avgift för

1. fisk av egen fångst som han säljer i fast fiskbutik för förbrukning i
köparens hushåll,

2. fisk som förs iland av den som förutom fiske bedriver handel med
inköpt fisk,

3. fisk av egen fångst som han för iland i Sverige och därefter
exporterar,

4. fisk av egen fångst som han själv bereder och säljer.

För fisk som säljs vid fiskauktion skall den som bedriver auktionen
betala avgiften. Lag (1984:200).

9 § har upphävts genom lag (1984:200).

10 § Prisregleringsavgift skall, utöver för sådana varor som anges i
7 §, erläggas för sådana varor som anges i bilagan till denna lag och som
förs in i landet och inte utgör svenskfångad fisk (importfisk), om sådan
avgift utgår för svenskfångad fisk.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna
avgiftsskyldighet. Lag (1984:61).

11 § Prisregleringsavgift för importfisk skall, om inte fiskeriverket
efter samråd med generaltullstyrelsen föreskriver annat, erläggas till
tullverket i den ordning som gäller för tull. Även i övrigt gäller i
sådant fall i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om tull.
Avgiftsmedlen skall inlevereras till fiskeriverket i den ordning
regeringen bestämmer. Lag (1991:391).

Införselavgift och utförselavgift

12 § För importfisk skall erläggas införselavgift. I fråga om sådan
avgift skall 11 § tillämpas.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna
avgiftsskyldighet. Lag (1984:61).

13 § För sådana varor som anges i bilagan till denna lag och som förs ut
ur landet skall erläggas utförselavgift. Avgiften uppbärs av
fiskeriverket.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna
avgiftsskyldighet.

Föreligger avgiftsskyldighet får, om fiskeriverket inte medger annat,
utförsel ske endast om bevis att avgiften har erlagts företes för
tullmyndigheten.

Verket får som villkor för medgivande enligt tredje stycket föreskriva
att säkerhet skall ställas för avgiftsbeloppet. Lag (1991:391).

Gemensamma bestämmelser

14 § Avgift som avses i denna lag beräknas efter den procent av varans
värde eller det belopp för kvantitet som regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, fiskeriverket bestämmer. Lag (1991:391).

15 § har upphävts genom lag (1984:200).

16 § har upphävts genom lag (1984:200).

17 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, fiskeriverket får
medge befrielse från avgift eller återbetalning av avgift. Lag
(1991:391).

18 § Avgiftsmedel som ej åtgår till uppbörd eller kontroll användes till
prisreglering och andra åtgärder på fiskets område enligt föreskrifter
som regeringen meddelar. Lag (1974:866).

19 § I fråga om annan avgift som avses i denna lag än sådan som erläggs
till tullverket gäller lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter. Lag (1984:200).

Ansvarsbestämmelser m. m.

20 § har upphävts genom lag (1984:200).

21 § Den som till ledning vid fastställande av avgift uppsåtligen eller
av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom
föranleder fara för att avgift undandras, döms till böter eller fängelse
i högst två år, om inte gärningen är belagd med straff i lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge
deklaration eller annan därmed jämförlig handling till ledning vid
fastställande av avgift döms till böter.

Detsamma gäller om den som skall erlägga avgift enligt denna lag till
annan än tullmyndighet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter
bokföringsskyldighet eller föreskriven skyldighet att föra och bevara
räkenskaper och därigenom allvarligt försvårar fiskeriverkets
kontrollverksamhet.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första–tredje styckena.

Bestämmelserna i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69)
tillämpas på brott enligt första stycket. Lag (1991:391).

22 § har upphävts genom lag (1984:61).

23 § Beslut, som fiskeriverket i särskilt fall meddelat enligt denna lag
eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, i fråga om annat
än en import- eller exportlicens, får överklagas hos kammarrätten genom
besvär.

Andra beslut, som fiskeriverket meddelat enligt lagen eller med stöd av
regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos regeringen
genom besvär. Lag (1991:391).

23 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för den som yrkesmässigt köper eller
säljer varor som anges i bilaga till denna lag att lämna de uppgifter
som behövs för prisregleringen på fiskets område. Lag (1980:406).

Tillämpningsföreskrifter

24 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av fiskeriverket. Lag
(1991:391).

Övergångsbestämmelser

1985:112

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

De nya bestämmelserna i 21 § femte stycket tillämpas även på brott som
har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma påföljd
har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser. De tillämpas
endast på underrättelser om brottsmisstanke som delges efter
ikraftträdandet.

1989:115

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.

1993:707

Regeringen föreskriver att bestämmelserna om prisregleringsavgift
och uppgiftsskyldighet i lagen (1974:226) om prisreglering på
fiskets område skall fortsätta att gälla till utgången av december
1993.

Bilaga

Förteckning
över varor som avses i 1 § andra stycket

_________________________________________________________________
Tulltaxenr Varuslag
_________________________________________________________________

03.01-03.07 Samtliga varuslag
ur 05.11 Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller
andra ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag
som omfattas av 3 kap., otjänliga till människoföda
16.04 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar
16.05 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur,
beredda eller konserverade
Lag (1987:1297).