Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

SFS nr
1974:235
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1366

1 § Fråga om undantag i visst fall från bestämmelserna i
förordningen den 10 november 1724 angående främmandes Fahrt på
Swerige och Finland och i förklaringen den 28 februari 1726
över denna förordning om förbud mot sjöfart i inrikes trafik
med utländskt fartyg prövas av Transportstyrelsen.

Om undantag i fråga om fartyg, som är registrerade i vissa
främmande länder, finns särskilda överenskommelser.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
prövning av en ansökan om undantag enligt första stycket.
Förordning (2010:1582).

1 a § Förordningen den 10 november 1724 angående främmandes
Fahrt på Swerige och Finland och förklaringen den 28 februari
1726 över denna förordning gäller inte för fartyg som
omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7
december 1992 om tillämpning av principen om frihet att
tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom
medlemsstaterna (cabotage), i lydelsen enligt
Anslutningsfördraget av den 9 december 2011 om Republiken
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, eller rådets
förordning (EEG) nr 3921/91 av den 16 december 1991 om
villkoren för att transportföretag skall få utföra inrikes
transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i
en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande, i den
ursprungliga lydelsen. Förordning (2014:1366).

2 § Tullverket och kustbevakningen utövar tillsyn över att
sjöfart ej bedrives i strid mot de bestämmelser som anges i 1 § första
stycket. Förordning (1999:487).

3 § Används fartyg uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid
mot de bestämmelser som anges i 1 § första stycket utan att
fartyget omfattas av ett sådant undantag som anges i 1 §
andra stycket eller av rådets förordning (EEG) nr 3577/92, i
lydelsen enligt Anslutningsfördraget av den 9 december 2011
om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,
eller rådets förordning (EEG) nr 3921/91, i den ursprungliga
lydelsen, som anges i 1 a §, döms befälhavaren och redaren
eller den som i redarens ställe brukar fartyget till böter.
Förordning (2014:1366).

4 § Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1176).