Kungörelse (1974:26) om kupongskatt för person som är bosatt i Israel

SFS nr
1974:26
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1974-01-25

1 § Utgår enligt kungörelsen (1960:617) om tillämpning av ett mellan
Sverige och Israel den 22 december 1959 ingånget avtal för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskatteförordningen
(1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt
aktiebolag sådan skatt enligt kungörelsen 1960:617. Därvid gäller
bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen
beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner
nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart
att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan
skatt med belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna
i kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen
(1970:624) lämnas jämte intyg av israelisk myndighet eller bank i
Israel att den utdelningsberättigade är bosatt i Israel.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt kungörelsen 1960:617, restitueras det
överskjutande beloppet.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).